Tlačiť

Všetky činnosti zabezpečované Slovenským ústavom technickej normalizácie budú vykonávané naďalej v rámci novovytvoreného odboru ÚNMS SR pod názvom Slovenský ústav technickej normalizácie.

31. decembra 2013 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zrušil interným riadiacim aktom ÚNMS SR č. 28/2013 príspevkovú organizáciu Slovenský ústav technickej normalizácie.

Dňom 1. januára 2014 prechádza vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov príspevkovej organizácie Slovenský ústav technickej normalizácie v celom rozsahu na zriaďovateľa - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky so sídlom Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava.

Všetky činnosti zabezpečované Slovenským ústavom technickej normalizácie budú vykonávané naďalej v rámci novovytvoreného odboru ÚNMS SR pod názvom odbor technickej normalizácie.

Otváracie hodiny a podmienky štúdia nájdete tu.