SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 40 1001 (40 1001) zrušená

Dátum vydania: 13.01.1983

Výrobky radiačno-ochrannej techniky. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 40 1001/a (40 1001) zrušená

Dátum vydania: 01.02.1991

Výrobky radiačno-ochrannej techniky. Názvy a definície

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 10276 (40 1024)

Dátum vydania: 01.12.2021

Jadrová energia. Technológia jadrového paliva. Výkyvné systémy na obaly používané na prepravu rádioaktívneho materiálu (ISO 10276: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12183 (40 1012)

Dátum vydania: 01.12.2019

Technológia jadrového paliva. Coulometrická skúška plutónia riadeným potenciálom (ISO 12183: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12799 (40 1007)

Dátum vydania: 01.12.2019

Jadrová energia. Stanovenie obsahu dusíka v spekaných peletách UO2, (U, Gd)O2 a (U, Pu)O2. Metóda extrakcie inertného plynu a detekcie vodivosti (ISO 12799: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 12800 (40 1013)

Dátum vydania: 01.12.2019

Technológia jadrového paliva. Návod na meranie špecifickej plochy povrchu práškov oxidu uránu metódou BET (ISO 12800: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15366-1 (40 1015)

Dátum vydania: 01.09.2016

Technológia jadrového paliva. Chemické oddeľovanie a čistenie uránu a plutónia v roztokoch kyseliny dusičnej na izotopovú a izotopovú zrieďovaciu analýzu extrakčnou chromatografiou s extrakčným rozpúšťadlom. Časť 1: Vzorky s obsahom plutónia v mikrogramoch a uránu v miligramoch (ISO 15366-1: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15366-2 (40 1015)

Dátum vydania: 01.09.2016

Technológia jadrového paliva. Chemické oddeľovanie a čistenie uránu a plutónia v roztokoch kyseliny dusičnej na izotopovú a izotopovú zrieďovaciu analýzu extrakčnou chromatografiou s extrakčným rozpúšťadlom. Časť 2: Vzorky s obsahom plutónia a uránu v nanogramoch a menším (ISO 15366-2: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15646 (40 1002)

Dátum vydania: 01.09.2016

Skúška opakovaného spekania peliet UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 (ISO 15646: 2014)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 15651 (40 1004)

Dátum vydania: 01.03.2018

Jadrová energia. Stanovenie celkového obsahu vodíka v práškoch PuO2 a UO2 a spekaných peletách UO2, (U, Gd)O2 a (U, Pu)O2. Metóda extrakcie inertného plynu a určenia vodivosti (ISO 15651: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16424 (40 1006)

Dátum vydania: 01.03.2018

Jadrová energia. Hodnotenie homogenity rozloženia Gd v gadolíniových palivových zmesiach a stanovenie obsahu Gd2O3 v gadolíniových palivových peletách meraním prvkov uránu a gadolínia (ISO 16424: 2012)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16639 (40 1009)

Dátum vydania: 01.12.2019

Monitorovanie koncentrácií aktivity rádioaktívnych látok vo vzduchu na pracovisku jadrových zariadení (ISO 16639: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 16793 (40 1014)

Dátum vydania: 01.08.2021

Technológia jadrového paliva. Návody na keramografickú prípravu spekaných peliet UO2 na mikroštruktúrne skúšanie (ISO 16793: 2018)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18256-1 (40 1020)

Dátum vydania: 01.08.2021

Technológia jadrového paliva. Rozpad materiálov obsahujúcich oxid plutoničitý. Časť 1: Rozpad práškov oxidu plutoničitého (ISO 18256-1: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18256-2 (40 1020)

Dátum vydania: 01.08.2021

Technológia jadrového paliva. Rozpad materiálov obsahujúcich oxid plutoničitý. Časť 2: Rozpad MOX peliet a práškov (ISO 18256-2: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18417 (40 1010)

Dátum vydania: 01.12.2019

Uhlíkové sorbenty jódu pre jadrové zariadenia. Metóda na definovanie indexu sorpčnej kapacity (ISO 18417: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 18557 (40 1016)

Dátum vydania: 01.08.2020

Zásady charakterizácie pôd, budov a infraštruktúr kontaminovaných rádionuklidmi na účely sanácie (ISO 18557: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19226 (40 1017)

Dátum vydania: 01.08.2020

Jadrová energia. Stanovenie fluencie neutrónov a presunutia na atóm (dpa) v nádobe reaktora a vo vnútroreaktorových častiach (ISO 19226: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19361 (40 1018)

Dátum vydania: 01.08.2020

Meranie rádioaktivity. Stanovenie aktivity beta žiaričov. Skúšobná metóda využívajúca počítanie kvapalnej scintilácie (ISO 19361: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 19581 (40 1019)

Dátum vydania: 01.08.2020

Meranie rádioaktivity. Gama žiarenie emitujúce rádionuklidy. Metóda rýchleho preverovania využívajúca scintilačný detektor a gamaspektrometriu (ISO 19581: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21483 (40 1003)

Dátum vydania: 01.03.2018

Stanovenie rozpustnosti plutónia v neožiarených palivových peletách zo zmesi oxidov (U, Pu)O2 v kyseline dusičnej (ISO 21483: 2013)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21484 (40 1011)

Dátum vydania: 01.12.2019

Jadrová energia. Technológia paliva. Stanovenie pomeru O/M v peletách MOX gravimetrickou metódou (ISO 21484: 2017)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 21613 (40 1005)

Dátum vydania: 01.03.2018

Prášky a spekané pelety (U, Pu)O2. Stanovenie chlóru a fluóru (ISO 21613: 2015)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 22765 (40 1008)

Dátum vydania: 01.12.2019

Technológia jadrového paliva. Spekané pelety (U, Pu)O2. Návod na keramografickú prípravu na skúšku mikroštruktúry (ISO 22765: 2016)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 8299 (40 1021)

Dátum vydania: 01.08.2021

Technológia jadrového paliva. Stanovenie izotopovej a základnej koncentrácie uránu a plutónia jadrových materiálov v roztokoch kyseliny dusičnej tepelnou ionizáciou hmotnostnej spektrometrie (ISO 8299: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9161 (40 1022)

Dátum vydania: 01.08.2021

Prášok oxidu uraničitého. Stanovenie zdanlivej objemovej hmotnosti a sypnej hmotnosti (ISO 9161: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN ISO 9463 (40 1023)

Dátum vydania: 01.08.2021

Jadrová energia. Technológia jadrového paliva. Stanovenie plutónia v roztokoch kyseliny dusičnej spektrofotometricky (ISO 9463: 2019)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac