SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

Zoznam vybraných noriem

Detailnejší popis o vyhľadanej norme si možete pozrieť po kliknutí na jej označenie. Normy si môžete vložiť do košíka v tlačenej, alebo v elektronickej forme. Zoznam vyhľadaných noriem je možné triediť kliknutím na popis "Jazyk", "Označenie" a "Trieda" .

Na prezeranie elektronických noriem potrebujete mať nainštalovaný prehliadač PDF dokumentov a STN Online plugin. Viac informácii o potrebných naištalovaných programoch nájdete na nasledovnej linke -> kliknite tu

Používať objednané normy v elektronickom formáte môžete výlučne v súlade s licenčnými a technickými podmienkami -> kliknite tu JAZYKOZNAČENIETRIEDA
Norma
CS CS
STN 83 5611 (83 5611) zrušená

Dátum vydania: 02.02.1984

Ochrana ovzdušia. Meranie imisií poletavého prachu gravimetrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
STN 83 5611/a (83 5611) zrušená

Dátum vydania: 01.10.1988

Ochrana ovzdušia. Meranie imisií poletavého prachu gravimetrickou metódou

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12341 (83 5614) zrušená

Dátum vydania: 01.11.2001

Ochrana ovzdušia. Určenie frakcie PM10 poletujúcich častíc. Referenčná metóda a skúšobné postupy v teréne na dôkaz referenčnej rovnocennosti meracích metód

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 12341 (83 5614) zrušená

Dátum vydania: 01.12.2014

Ochrana ovzdušia. Kvalita vonkajšieho ovzdušia. Štandardná gravimetrická meracia metóda na stanovenie hmotnostnej koncentrácie polietavých častíc PM10 alebo PM2,5

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 12341/Oa (83 5614) zrušená

Dátum vydania: 01.03.2006

Ochrana ovzdušia. Určenie frakcie PM10 poletujúcich častíc. Referenčná metóda a skúšobné postupy v teréne na dôkaz referenčnej rovnocennosti meracích metód

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14902 (83 5616)

Dátum vydania: 01.05.2006

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na stanovenie Pb, Cd, As a Ni vo frakcii PM10 suspendovaných častíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14902/AC (83 5616)

Dátum vydania: 01.01.2008

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na stanovenie Pb, Cd, As a Ni vo frakcii PM10 suspendovaných častíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN EN 14907 (83 5615) zrušená

Dátum vydania: 01.05.2006

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná gravimetrická metóda merania na zisťovanie hmotnostnej frakcie PM2,5 suspendovaných častíc

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15841 (83 5619)

Dátum vydania: 01.05.2010

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda stanovenia atmosférickej depozície arzénu, kadmia, olova a niklu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15852 (83 5617)

Dátum vydania: 01.11.2010

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na stanovenie celkovej plynnej ortuti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15853 (83 5618)

Dátum vydania: 01.11.2010

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda na stanovenie depozície ortuti

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 15980 (83 5620)

Dátum vydania: 01.09.2011

Ochrana ovzdušia. Stanovenie depozície benzo[a]antracénu, benzo[b]fluoranténu, benzo[j]fluoranténu, benzo[k]fluoranténu, benzo[a]pyrénu, dibenzo[a,h]antracénu a indeno[1,2,3-cd]pyrénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16450 (83 5611)

Dátum vydania: 01.10.2017

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Automatizované meracie systémy na meranie koncentrácie častíc (PM10; PM2,5)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16909 (83 5626)

Dátum vydania: 01.09.2017

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Meranie elementárneho uhlíka a organického uhlíka zachyteného na filtroch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN EN 16913 (83 5627)

Dátum vydania: 01.01.2018

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Štandardná metóda merania NO3-, SO42-, Cl-, NH4+, Na+, K+, Mg2+, Ca2+ v časticiach PM2,5 zachytených na filtroch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN ISO 10473 (83 5612)

Dátum vydania: 01.11.2002

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Meranie hmotnosti tuhých častíc zachytených na filtri. Metóda absorpcie žiarenia beta

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
SK SK
STN ISO 9855 (83 5613)

Dátum vydania: 01.05.2001

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie olova v tuhých časticiach aerosólov zachytených na filtroch. Metóda atómovej absorpčnej spektrometrie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16115-1 (83 5621)

Dátum vydania: 01.11.2011

Ochrana ovzdušia.Vonkajšie ovzdušie. Meranie bioaerosólov. Časť 1: Stanovenie plesní filtračnými odberovými systémami a analýzou na základe kultivácie

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16115-2 (83 5621)

Dátum vydania: 01.06.2017

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Meranie bioaerosólov. Časť 2: Plánovanie a vyhodnotenie meraní oblakov vytvorených prevádzkami

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16450 (83 5611) zrušená

Dátum vydania: 01.08.2013

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Automatizované meracie systémy na meranie koncentrácie častíc (PM10; PM2,5)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16645 (83 5624)

Dátum vydania: 01.08.2014

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Metóda stanovenia benzo(a)antracénu, benzo(b)fluoranténu, benzo(j)fluoranténu, benzo(k)fluoranténu, dibenzo(a,h)antracénu, indeno(1,2,3-c,d)pyrénu a benzo(g,h,i)perylénu

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 16976 (83 5625)

Dátum vydania: 01.03.2017

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie koncentrácie častíc aerosólu v ovzduší

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
STN P CEN/TS 17434 (83 5628)

Dátum vydania: 01.08.2020

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Stanovenie spektra veľkosti častíc aerosólu v ovzduší s použitím mobilného spektrometra na meranie veľkosti častíc (MPSS)

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16243 (83 5622)

Dátum vydania: 01.12.2011

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Návod na stanovenie elementárneho uhlíka (EC) a organického uhlíka (OC) zachyteného na filtroch

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 16269 (83 5623)

Dátum vydania: 01.12.2011

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Návod na stanovenie aniónov a katiónov vo frakcii PM2,5

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac

Norma
EN EN
TNI CEN/TR 17554 (83 5629)

Dátum vydania: 01.03.2021

Ochrana ovzdušia. Vonkajšie ovzdušie. Aplikácia EN 16909 na stanovenie elementárneho uhlíka (EC) a organického uhlíka (OC) v PM10 a celkových PM

zobraziť detail normy s možnosťou objednania viac