Tlačiť

STN EN 13084-5Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13084-5
Slovenský názov: Samostatne stojace komíny. Časť 5: Materiály na murované vložky. Špecifikácia výrobkov
Anglický názov: Free-standing chimneys. Part 5: Material for brick liners - Product specifications
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4112
Úroveň zapracovania: idt EN 13084-5:2005
Vestník: 12/05
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 4/06, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava *AC V 01/07
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje funkčné požiadavky a skúšobné metódy pre pálené a keramické tehly a priemyselne vyrábané malty používané pri stavbe murovaných vložiek v samostatne stojacich priemyselných komínoch.Obsah normy STN EN 13084-5
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Požiadavky na vložku 9
5 Materiály 11
6 Skúšanie materiálov 16
7 Tvary tehál 17
8 Posudzovanie zhody 24
9 Používanie značiek a štítkov 25
Príloha A (normatívna) – Odoberanie vzoriek a vyhodnocovanie skúšok
pre vnútropodnikovú kontrolu 26
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce
požiadavky smernice EÚ o stavebných výrobkoch 27
Obrázky
Obrázok 1 – Klinová tehla 18
Obrázok 2 – Klinové tvarovky s priebežným perom a drážkou 19
Obrázok 3 – Pero a drážka 19
Obrázok 4 – Tvarovka s priebežným perom a drážkou 21
Obrázok 5 – Rohové tvarovky s priebežným perom a drážkou 22
Obrázok 6 – Klinové tvarovky s bočným perom a drážkou. 23
Obrázok ZA.1.1: Príklad údajov pri značke zhody CE 31
Obrázok ZA.1.2: Príklad údajov pri značke zhody CE 32
Tabuľky
Tabuľka 1 – Triedy tehlového muriva komínovej vložky 9
Tabuľka 2 – Fyzikálne a chemické požiadavky na typy tehál 12
Tabuľka 3 – Prípustné odchýlky rozmerov tehál a 13
Tabuľka 4 – Požiadavky na typy mált 14
Tabuľka 5 – Klinové tehly (rozmery v milimetroch) 18
Tabuľka 6 – Klinové tvarovky s priebežným perom a drážkou 20
Tabuľka 7 – Tvarovky s priebežným perom a drážkou 21
Tabuľka 8 – Rohové tvarovky s priebežným perom a drážkou 22
Tabuľka 9 – Klinové tvarovky s bočným perom a drážkou 23
Tabuľka A.1 – Veľkosť vzorky tehál v závislosti od veľkosti dávky 26
Tabuľka A.2 – Veľkosť vzorky v závislosti od veľkosti dávky 26
Tabuľka ZA.1 – Príslušné kapitoly o materiáloch murovaných vložiek 28
Tabuľka ZA.2 – Systém preukazovania zhody 29
Tabuľka ZA.3 – Stanovenie úloh pri posudzovaní zhody materiálov na murované vložky
v rámci systému 2+ 29