SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13658-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13658-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13658-1
Slovenský názov: Kovové nosiče omietky a okrajové lišty omietky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Vnútorné omietky
Anglický názov: Metal lath and beads. Definitions, requirements and test methods. Part 1: Internal plastering
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 77.140.65, 91.100.10
Triediaci znak: 72 2706
Úroveň zapracovania: idt EN 13658-1:2005
Vestník: 01/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 4/06, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13658-1:2005-10 (74 2706)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument stanovuje požiadavky na kovové nosiče omietky a okrajové lišty omietky a príslušné skúšobné metódy.Obsah normy STN EN 13658-1
Predhovor 8
Úvod 9
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 10
3 Definície 11
3.1 Kovové nosiče omietky 11
3.2 Kovové okrajové lišty omietky a ich použitie 12
3.3 Kovové okrajové lišty omietky, technické funkčné charakteristiky 12
4 Požiadavky 13
4.1 Požiarna ochrana 13
4.1.1 Reakcia na oheň 13
4.1.2 Požiarna odolnosť 13
4.2 Požiadavky na nosiče omietky 13
4.2.1 Materiál 13
4.2.2 Opis 13
4.2.3 Rozmery 13
4.3 Požiadavky na okrajové lišty omietky 14
4.3.1 Materiál 14
4.3.2 Opis 14
4.3.3 Rozmery 15
4.4 Nebezpečné látky 15
5 Skúšanie a odber vzoriek 16
5.1 Rozmery nosičov omietky 16
5.1.1 Všeobecne 16
5.1.2 Hrúbka alebo priemer 16
5.1.3 Dĺžka a šírka 16
5.1.4 Hrúbka povrchovej úpravy nosičov omietky a okrajových líšt omietky 16
5.2 Rozmery okrajových líšt omietky 17
5.2.1 Všeobecne 17
5.2.2 Hrúbka alebo priemer 17
5.2.3 Dĺžka 17
5.2.4 Priamosť 17
5.2.5 Rozmer lišty 18
5.2.6 Hrúbka povrchovej úpravy 18
6 Preukazovanie zhody 18
6.1 Všeobecne 18
6.2 Skúšanie typu 18
6.2.1 Všeobecne 18
6.2.2 Počiatočná skúška typu 19
6.2.3 Ďalšie skúšky typu 19
6.3 Vnútropodniková kontrola výroby 19
6.3.1 Všeobecne 19
6.3.2 Pracovníci 19
6.3.3 Vybavenie 19
6.3.4 Základný materiál a súčasti 20
6.3.5 Skúšky výrobku a posúdenie 20
6.3.6 Sledovateľnosť a označovanie 20
6.3.7 Výrobky, ktoré nesplnia kritéria zhody 20
6.3.8 Nápravné opatrenia 20
6.3.9 Ďalšie skúšobné postupy 20
7 Označenie 20
7.1 Nosiče omietky 20
7.2 Okrajové lišty omietky 21
8 Označovanie, etiketovanie a balenie 21
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy, ktoré sa týkajú
ustanovení smerníc ES pre stavebné výrobky 32
ZA.1 Predmet a podstatné charakteristiky 32
Za.2 Postupy na potvrdenie a preukazovanie zhody kovových nosičov omietky
a okrajových líšt omietky 33
ZA.3 Označenie CE a etiketovanie 34
Literatúra 36