SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1994-1-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1994-1-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1994-1-1
Slovenský názov: Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy
Anglický názov: Eurocode 4. Design of composite steel and concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10, 91.080.40
Triediaci znak: 73 2089
Úroveň zapracovania: idt EN 1994-1-1:2004
Vestník: 07/06
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 03/07, Oprava *AC V 07/09
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1994-1-1:2005-10 (73 2089), STN P ENV 1994-1-1:1998-12 (73 2089)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Eurokód 4 sa používa na navrhovanie spriahnutých konštrukcií a prvkov pre budovy a inžinierske stavby.Obsah normy STN EN 1994-1-1
Predhovor 11

Kapitola 1 Všeobecne 14
1.1 Rozsah 14
1.1.1 Rozsah eurokódu 4 14
1.1.2 Rozsah časti 1.1 eurokódu 4 14
1.2 Normatívne odkazy 15
1.2.1 Všeobecné súvisiace normy 15
1.2.2 Ostatné súvisiace normy 15
1.3 Predpoklady 16
1.4 Rozdiel medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 16
1.5 Definície 16
1.5.1 Všeobecne 16
1.5.2 Ďalšie termíny a definície použité v tejto norme 16
1.6 Značky 17

Kapitola 2 Zásady navrhovania 25
2.1 Požiadavky 25
2.2 Zásady navrhovania podľa medzných stavov 25
2.3 Základné premenné 25
2.3.1 Zaťaženia a vplyvy životného prostredia 25
2.3.2 Vlastnosti materiálov a výrobkov 25
2.3.3 Klasifikácia zaťažení 25
2.4 Overenie metódou parciálnych súčiniteľov 26
2.4.1 Návrhové hodnoty 26
2.4.1.1 Návrhové hodnoty zaťažení 26
2.4.1.2 Návrhové materiálové hodnoty alebo vlastností výrobkov 26
2.4.1.3 Návrhové hodnoty geometrických charakteristík 26
2.4.1.4 Návrhové odolnosti 26
2.4.2 Kombinácia zaťažení 26
2.4.3 Overenie stability polohy (EQU) 27

Kapitola 3 Materiály 27
3.1 Betón 27
3.2 Oceľ pre betonársku výstuž 27
3.3 Konštrukčná oceľ 27
3.4 Spojovacie prostriedky 27
3.4.1 Všeobecne 27
3.4.2 Tŕne s hlavou. 27
3.5 Profilovaný oceľový plech pre spriahnuté dosky v budovách 27

Kapitola 4 Trvanlivosť 28
4.1 Všeobecne 28
4.2 Profilovaný oceľový plech pre spriahnuté dosky v budovách 28

Kapitola 5 Analýza konštrukcie 28
5.1 Výpočtový model konštrukcie 28
5.1.1 Modelovanie konštrukcie a základné predpoklady 28
5.1.2 Modelovanie uzlov 28
5.1.3 Interakcia medzi základom a konštrukciou 28
5.2 Stabilita nosnej konštrukcii 29
5.2.1 Účinky od deformácie geometrického tvaru nosnej konštrukcie 29
5.2.2 Metódy analýzy v budovách 29
5.3 Imperfekcie 30
5.3.1 Zásady 30
5.3.2 Imperfekcie v konštrukciách budov 30
5.3.2.1 Všeobecne 30
5.3.2.2 Globálne imperfekcie 30
5.3.2.3 Imperfekcie prúta 30
5.4 Výpočet účinkov zaťaženia 30
5.4.1 Metódy globálnej analýzy. 30
5.4.1.1 Všeobecne 30
5.4.1.2 Spolupôsobiaca šírka pásnic v dôsledku šmykového ochabnutia 31
5.4.2 Lineárne-pružnostná analýza 32
5.4.2.1 Všeobecne 32
5.4.2.2 Dotvarovanie a zmrašťovanie 32
5.4.2.3 Trhliny v betóne 33
5.4.2.4 Štádiá a postup výstavby 33
5.4.2.5 Účinky od teploty 34
5.4.2.6 Predpínanie kontrolovanými vnesenými deformáciami 34
5.4.3 Nelineárna globálna analýza 34
5.4.4 Lineárne-pružnostná analýza s ohraničenou redistribúciou v konštrukciách budov 34
5.4.5 Tuhoplasticitná globálna analýza v budovách 35
5.5 Klasifikácia prierezov 36
5.5.1 Všeobecne 36
5.5.2 Klasifikácia spriahnutých prierezov bez obetónovania 36
5.5.3 Klasifikácia obetónovaných spriahnutých prierezov v konštrukciách budov 37

Kapitola 6 Medzné stavy únosnosti 38
6.1 Nosníky 38
6.1.1 Nosníky v budovách 38
6.1.2 Spolupôsobiaca šírka pri overovaní prierezov 39
6.2 Odolnosť prierezov nosníkov 39
6.2.1 Ohybová odolnosť 39
6.2.1.1 Všeobecne 39
6.2.1.2 Plastický moment odolnosti spriahnutého prierezu Mpl,Rd 39
6.2.1.3 Plastický moment odolnosti prierezov s čiastočným šmykovým spojením v konštrukciách
budov 40
6.2.1.4 Nelineárna ohybová odolnosť 41
6.2.1.5 Pružná ohybová odolnosť 43
6.2.2 Odolnosť vo zvislom šmyku. 43
6.2.2.1 Rozsah 43
6.2.2.2 Plastická odolnosť vo zvislom šmyku 43
6.2.2.3 Odolnosť steny na vydúvanie v šmyku 43
6.2.2.4 Ohyb a zvislý šmyk 43
6.3 Odolnosť prierezov nosníkov budov s čiastočným obetónovaním 44
6.3.1 Rozsah 44
6.3.2 Ohybová odolnosť 44
6.3.3 Odolnosť vo zvislom šmyku 45
6.3.4 Ohyb a zvislý šmyk 46
6.4 Klopenie spriahnutých nosníkov 46
6.4.1 Všeobecne 46
6.4.2 Overenie klopenia spojitých spriahnutých nosníkov budov s prierezmi tried 1, 2 a 3 46
6.4.3 Zjednodušené overenie bez podrobnejšieho výpočtu v konštrukciách budov 48
6.5 Priečne sily na steny 48
6.5.1 Všeobecne 48
6.5.2 Vydúvanie stien pri vynútenom klopení okolo osi prechádzajúcej pásnicou 49
6.6 Šmykové spojenie 49
6.6.1 Všeobecne 49
6.6.1.1 Zásady navrhovania. 49
6.6.1.2 Obmedzenia použitia čiastočného šmykového spojenia v nosníkoch budov 50
6.6.1.3 Vzdialenosti spriahovacích prvkov v nosníkoch budov 50
6.6.2 Pozdĺžna šmyková sila v nosníkoch budov 51
6.6.2.1 Nosníky, v ktorých je použitá nelineárna alebo pružnostná teória na určenie odolnosti
jedného alebo viacerých prierezov 51
6.6.2.2 Nosníky, v ktorých je použitá plasticitná teória na určenie odolnosti prierezov 51
6.6.3 Tŕne s hlavou obetónované v plných doskách 51
6.6.3.1 Návrhová odolnosť. 51
6.6.3.2 Vplyv ťahu na šmykovú odolnosť 52
6.6.4 Návrhová odolnosť tŕňov s hlavou, použitých spolu s profilovanými oceľovými plechmi
v konštrukciách budov 52
6.6.4.1 Plechy s rebrami rovnobežnými s podopierajúcimi nosníkmi 52
6.6.4.2 Plech s rebrami kolmými na podopierajúce nosníky 52
6.6.4.3 Dvojosové zaťaženie spriahovacích prvkov 53
6.6.5 Konštrukčné usporiadanie šmykového spojenia a vplyv výstavby 53
6.6.5.1 Odolnosť proti oddeleniu 53
6.6.5.2 Krytie betónom a betónovanie v konštrukciách budov 53
6.6.5.3 Lokálna výstuž v doske 54
6.6.5.4 Nábehy iné ako vytvorené profilovaným oceľovým plechom 54
6.6.5.5 Vzdialenosti spriahovacích prvkov 54
6.6.5.6 Rozmery oceľovej pásnice 55
6.6.5.7 Tŕne s hlavou 55
6.6.5.8 Tŕne s hlavou použité s profilovaným oceľovým plechom v konštrukciách budov 55
6.6.6 Pozdĺžny šmyk v betónových doskách 55
6.6.6.1 Všeobecne 55
6.6.6.2 Návrhová odolnosť v pozdĺžnom šmyku 56
6.6.6.3 Minimálne množstvo priečnej výstuže 56
6.6.6.4 Pozdĺžny šmyk a priečna výstuž v nosníkoch budov 57
6.7 Spriahnuté stĺpy a spriahnuté tlačené prúty 58
6.7.1 Všeobecne 58
6.7.2 Všeobecná metóda navrhovania 59
6.7.3 Zjednodušená metóda navrhovania 60
6.7.3.1 Všeobecne a rozsah platnosti 60
6.7.3.2 Odolnosť prierezov 60
6.7.3.3 Efektívna ohybová tuhosť, pomer príspevku ocele a pomerná štíhlosť 62
6.7.3.4 Metódy analýzy a imperfekcie prúta 62
6.7.3.5 Odolnosť prútov v centrickom tlaku 63
6.7.3.6 Odolnosť prútov pri namáhaní kombináciou tlaku a jednoosového ohybu 64
6.7.3.7 Kombinácia tlaku a dvojosového ohybu 65
6.7.4 Šmykové spojenie a vnesenie zaťaženia 65
6.7.4.1 Všeobecne 65
6.7.4.2 Vnesenie zaťaženia. 66
6.7.4.3 Pozdĺžny šmyk mimo miest vnesenia zaťaženia 68
6.7.5 Konštrukčné zásady 69
6.7.5.1 Krytie oceľových profilov a výstuže betónom 69
6.7.5.2 Pozdĺžna a priečna výstuž 69
6.8 Únava 69
6.8.1 Všeobecne 69
6.8.2 Parciálne súčinitele pre únavové posúdenie v konštrukciách budov 70
6.8.3 Únavová pevnosť 70
6.8.4 Vnútorné sily a únavové zaťaženia 70
6.8.5 Napätia 71
6.8.5.1 Všeobecne 71
6.8.5.2 Betón 71
6.8.5.3 Konštrukčná oceľ 71
6.8.5.4 Výstuž 71
6.8.5.5 Šmykové spojenie 72
6.8.6 Rozkmity napätia. 72
6.8.6.1 Konštrukčná oceľ a výstuž 72
6.8.6.2 Šmykové spojenie 72
6.8.7 Posúdenie na únavu vychádzajúce z nominálnych rozkmitov napätia 73
6.8.7.1 Konštrukčná oceľ, výstuž a betón 73
6.8.7.2 Šmykové spojenie 73

Kapitola 7 Medzné stavy používateľnosti 74
7.1 Všeobecne 74
7.2 Napätia 74
7.2.1 Všeobecne 74
7.2.2 Obmedzenie napätia v konštrukciách budov 74
7.3 Deformácie v konštrukciách budov 74
7.3.1 Priehyby 74
7.3.2 Kmitanie 75
7.4 Trhliny v betóne 76
7.4.1 Všeobecne 76
7.4.2 Minimálna výstuž 76
7.4.3 Kontrola trhlín spôsobených priamym zaťažením 77

Kapitola 8 Spriahnuté uzly v prútových konštrukciách budov 79
8.1 Rozsah 79
8.2 Analýza, modelovanie a klasifikácia 79
8.2.1 Všeobecne 79
8.2.2 Pružnostná globálna analýza. 79
8.2.3 Klasifikácia uzlov 80
8.3 Metódy navrhovania 80
8.3.1 Zásady a rozsah 80
8.3.2 Odolnosť 80
8.3.3 Tuhosť v pootočení 80
8.3.4 Kapacita v pootočení 80
8.4 Odolnosť komponentov 80
8.4.1 Rozsah 80
8.4.2 Základné komponenty uzla 81
8.4.2.1 Pozdĺžna oceľová betonárska ťahaná výstuž 81
8.4.2.2 Oceľová kontaktná tlačená doska. 81
8.4.3 Stena stĺpa v priečnom tlaku 81
8.4.4 Vystužené komponenty 81
8.4.4.1 Plocha steny stĺpa v šmyku. 81
8.4.4.2 Stena stĺpa v priečnom tlaku 82

Kapitola 9 Spriahnuté dosky s profilovanými plechmi v budovách 82
9.1 Všeobecne 82
9.1.1 Rozsah 82
9.1.2 Definície 83
9.1.2.1 Typy šmykového spojenia 83
9.1.2.2 Úplné šmykové spojenie a čiastočné šmykové spojenie 83
9.2 Konštrukčné zásady 84
9.2.1 Hrúbka dosky a betonárska výstuž 84
9.2.2 Kamenivo 84
9.2.3 Požiadavky na uloženie 85
9.3 Zaťaženia a účinky zaťaženia 85
9.3.1 Návrhové situácie 85
9.3.2 Zaťaženia na profilovaný oceľový plech ako debnenie 85
9.3.3 Zaťaženia na spriahnutú plechobetónovú dosku 85
9.4 Analýza vnútorných síl 86
9.4.1 Profilovaný oceľový plech ako debnenie 86
9.4.2 Analýza spriahnutej plechobetónovej dosky 86
9.4.3 Efektívna šírka spriahnutej plechobetónovej dosky pri sústredenom bodovom
a priamkovom zaťažení 86
9.5 Overenie profilovaného oceľového plechu ako debnenia podľa medzných stavov
únosnosti 87
9.6 Overenie profilovaného oceľového plechu ako debnenia podľa medzných stavov
používateľnosti 87
9.7 Overenie spriahnutých plechobetónových dosiek podľa medzných stavov únosnosti 87
9.7.1 Návrhové kritérium 87
9.7.2 Ohyb 88
9.7.3 Pozdĺžny šmyk v doskách bez koncového kotvenia 89
9.7.4 Pozdĺžny šmyk v doskách s koncovým kotvením 90
9.7.5 Zvislý šmyk 90
9.7.6 Pretlačenie 91
9.8 Overenie spriahnutých dosiek podľa nedzných stavov používateľnosti 91
9.8.1 Kontrola trhlín v betóne 91
9.8.2 Priehyb 91

Príloha A (informatívna) – Tuhosť komponentov uzlov v konštrukciách budov 93
A.1 Rozsah 93
A.2 Tuhostné koeficienti 93
A.2.1 Základné komponenty uzla 93
A.2.1.1 Pozdĺžna ťahaná výstuž 93
A.2.1.2 Oceľová kontaktná tlačená doska 93
A.2.2 Iné komponenty v spriahnutých uzloch 94
A.2.2.1 Plocha steny stĺpa v šmyku 94
A.2.2.2 Stena stĺpa pri priečnom tlaku 94
A.2.3 Vystužené komponenty 94
A.2.3.1 Plocha steny stĺpa v šmyku 94
A.2.3.2 Stena stĺpa pri priečnom tlaku 94
A.3 Deformácia šmykového spojenia 95

Príloha B (informatívna) – Normalizované skúšky 96
B.1 Všeobecne 96
B.2 Skúšky spriahovacích prvkov 96
B.2.1 Všeobecne 96
B.2.2 Usporiadanie skúšky 96
B.2.3 Príprava vzoriek 97
B.2.4 Skúšobný postup 98
B.2.5 Vyhodnotenie skúšky 98
B.3 Skúšanie spriahnutých stropných dosiek 99
B.3.1 Všeobecne 99
B.3.2 Usporiadanie skúšky 99
B.3.3 Príprava vzoriek 100
B.3.4 Zaťažovanie pri skúške 100
B.3.5 Určenie návrhových hodnôt m a k 101
B.3.6 Určenie návrhových hodnôt u,Rd 102

Príloha C (informatívna) – Zmrašťovanie betónu v spriahnutých konštrukciách budov 103

Literatúra 104