Tlačiť

STN EN 13084-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13084-4
Slovenský názov: Samostatne stojace komíny. Časť 4: Murované vložky. Navrhovanie a vyhotovenie
Anglický názov: Free-standing chimneys. Part 4: Brick liners. Design and execution
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4112
Úroveň zapracovania: idt EN 13084-4:2005
Vestník: 03/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 01/07
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13084-4:2003-08 (73 4112)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje zvláštne požiadavky a funkčné podmienky pre navrhovanie a zhotovovanie vložkových systémov zhotovovaných murovaním pre samostatne stojace priemyselné komíny.Obsah normy STN EN 13084-4
Predhovor 84
1 Predmet normy 85
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny, definície a značky 9
3.1 Termíny a definície 9
3.2 Značky 9
4 Materiál 10
4.1 Všeobecne 10
4.2 Tehlové murivo 10
4.2.1 Všeobecne 10
4.2.2 Tepelné účinky 11
4.2.3 Klasifikácia a chemické pôsobenie 11
4.3 Izolácie 12
5 Všeobecné požiadavky na navrhovanie 12
5.1 Všeobecne 12
5.2 Minimálna hrúbka steny 12
5.3 Ukotvenia vložky 13
5.4 Otvory 13
5.5 Ventilácia 13
5.6 Ochranné nátery 13
5.7 Príslušenstvo 14
5.7.1 Škáry 14
5.7.2 Kompenzátory 14
5.7.3 Potrubia a ventilátory 14
6 Konštrukčné riešenie 14
6.1 Zaťaženia 14
6.1.1 Všeobecne 14
6.1.2 Zaťaženia vetrom 14
6.1.3 Seizmické zaťaženia 14
6.1.4 Tepelné účinky 15
6.1.5 Vnútorný pretlak a explózie 15
6.2 Odolnosti 15
6.3 Overovanie 16
6.3.1 Medzný stav únosnosti 16
6.3.2 Medzný stav použiteľnosti 17
6.3.3 Výpočty napätí v medznom stave únosnosti 18
6.3.4 Pružná stabilita 18
7 Zhotovovanie 19
7.1 Nedostatky 19
7.2 Tolerancie 19
8 Kontrola a údržba 19
8.1 Všeobecne 19
8.2 Oblasti kontroly 19
8.2.1 Murovaná vložka 19
8.2.2 Izolácia 19
8.3 Frekvencia 20
8.4 Vykonávanie 20
Príloha A (informatívna) – Konštrukčné riešenie stojacich vložiek 21
A.1 Všeobecne 21
A.2 Pružná stabilita 21
A.2.1 Všeobecne 21
A.2.2 Pružná stabilita valca bez trhlín 21
A.2.3 Pružná stabilita samostatne stojacich vertikálnych stĺpcov 22
A.2.4 Pružná stabilita polovice valca 23
A.2.5 Porovnanie uvedených troch metód výpočtu a závery 24
Príloha B (normatívna) – Otvory 26
Príloha C (informatívna) – Kompenzátory 27
Príloha D (informatívna) – Dynamické účinky 29
Príloha E (informatívna) – Spevňovanie – vystužené tehlové murivo 32
E.1 Oceľové pásy upevnené z vonkajšej strany vložky 32
E.1.1 Napätia vo vložke 32
E.1.2 Ploché oceľové pásy 32
E.1.3 Oceľové pásy napínané pomocou pružín 33
E.2 Vystužené tehlové murivo 35
E.2.1 Všeobecne 35
E.2.2 Dimenzovanie 35
E.2.3 Materiály 36
E.2.3.1 Tehly 36
E.2.3.2 Malta 36
E.2.3.3 Vystužovanie ocele 36
E.2.4 Ochrana proti korózii 36
E.2.5 Zhotovovanie 36
Príloha F (informatívna) – Tepelné účinky 38
Tepelné napätia 38
Príloha G (informatívna) – Vysúšanie a uvádzanie do prevádzky 39
G.1 Nové vložky 39
G.1.1 Všeobecne 39
G.1.2 Vložky s vonkajšou tepelnou izoláciou 39
G.1.3 Vložky bez tepelnej izolácie 39
G.2 Existujúce murované vložky 39

5
Obrázky
Obrázok A.1 – Kritická výška samostatne stojacej murovanej vložky bez trhlín 21
Obrázok A.2 – Kritická výška murovanej vložky s trhlinami a bez trhlín 23
Obrázok C.1 – Príklad škáry vložky s kompenzátorom 27
Obrázok D.1 – Najnižší relevantný tvar kmitania vložky 29
Obrázok D.2 – Závislosť medzi hℓ /r a ă 30
Obrázok E.1 – Oceľové pásy vybavené pružinami 34
Obrázok E.2 – Vystužený murovaný segment s tvarovkami 36

Tabuľky
Tabuľka 1 – Hlavné značky 9
Tabuľka 2 – Minimálna hrúbka steny pre murované vložky 12
Tabuľka 3 – Charakteristické hodnoty mechanických vlastností tehlového muriva 14
Tabuľka 4 – Kombinácia zaťažení pre trvalé stavy konštrukcie a 15
Tabuľka 5 N – Parciálne súčinitele bezpečnosti ăG a ăQi pre zaťaženia 16
Tabuľka 6 N – Parciálne súčinitele bezpečnosti ăM pre tehlové murivo 16
Tabuľka A.1 – Kritická výška ako funkcia hrúbky steny 22
Tabuľka A.2 – Výsledky výpočtu pri daných rozmeroch vložky 23
Tabuľka A.3 – Maximálna výška vložky a minimálna hrúbka steny ako funkcie priemeru 24