SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14080
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14080


Označenie: STN EN 14080 zrušená
Slovenský názov: Drevené konštrukcie. Lepené lamelové drevo. Požiadavky
Anglický názov: Timber structures. Glued laminated timber. Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2006
Dátum zrušenia: 1. 12. 2013
Jazyk: SK
ICS: 79.060.99
Triediaci znak: 73 1713
Úroveň zapracovania: idt EN 14080:2005
Vestník: 05/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14080:2013-12 (73 1713)
Nahradené normy: STN EN 14080:2006-01 (73 1713)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje požiadavky na lepené lamelové drevo na použitie v nosných drevených stavebných konštrukciách.Obsah normy STN EN 14080
Predhovor 8
1 Predmet normy 8
2 Odkazy na normy 8
3 Termíny a definície 10
4 Požiadavky 10
4.1 Požiadavky na technické vlastnosti 10
4.2 Pevnosť a tuhosť lepeného lamelového dreva 10
4.2.1 Všeobecne 10
4.2.2 Overovanie skúškami lepeného lamelového dreva 11
4.2.3 Overenie výpočtami preukázaných vlastností lamiel 11
4.2.4 Triedenie na základe vlastností lamiel 11
4.3 Pevnosť lepenia veľkých klinových spojov 11
4.4 Odolnosť proti poškodeniu škodcami 11
4.4.1 Prirodzená trvanlivosť 11
4.4.2 Lepené lamelové drevo ošetrené proti biologickým škodcom 11
4.5 Pevnosť lepenia pozdĺžnych spojov a lepených škár 12
4.5.1 Všeobecne 12
4.5.2 Pozdĺžne spoje v lamelách 12
4.5.3 Lepené škáry 12
4.6 Reakcia na oheň 12
4.7 Emisie formaldehydu 12
5 Hodnotenie zhody 12
5.1 Všeobecne 12
5.2 Počiatočná skúška alebo hodnotenie 12
5.3 Vnútropodniková kontrola výroby 13
6 Označovanie a etiketovanie 14
Príloha A (normatívna) – Stanovenie 5-percentilu charakteristickej hodnoty z výsledkov
skúšok a kritériá prijatia vzorky 15
A.1 Predmet normy 15
A.2 Stanovenie dolného 5- percentilu charakteristickej hodnoty 15
A.2.1 Všeobecne 15
A.2.2 Metóda 15
A.3 Kritériá prijatia vzorky 16
A.3.1 Požiadavky 16
A.3.2 Metóda 16
Príloha B (normatívna) - Triedy formaldehydu 17
B.1 Všeobecne 17
B.2 Počiatočná klasifikácia a vnútropodniková kontrola výroby 17
B.3 Požiadavky na triedy formaldehydu 17
Príloha C (normatívna) - Skúšky a požiadavky na jednozložkové PU lepidlá vytvrdzujúce
vlhkosťou na výrobu lepeného lamelového dreva s hrúbkou lepenej škáry maximálne 0,5 mm 18
C.1 Všeobecne 18
C.2 Krátkodobé a strednodobé skúšky pevnosti a požiadavky 18
C.2.1 Skúšky na stanovenie pevnosti lepenia lepeného spoja v pozdĺžnom smere 18
C.2.2 Skúšky na stanovenie odolnosti proti delaminácii 18
C.2.3 Skúšky na stanovenie vplyvu poškodenia drevných vláken kyselinami v dôsledku
striedania teploty a vlhkosti na ťahovú pevnosť priečne na vlákna 18
C.2.4 Skúšky na stanovenie vplyvu zosychania dreva na šmykovú pevnosť 18
C.2.5 Ťahová a šmyková pevnosť pri vysokých a nízkych teplotách 19
C.3 Dlhodobé neprerušované skúšky zaťaženia so skúšobnými telesami zaťaženými
kolmo na lepenú škáru pri striedaní klím 19
C.3.1 Všeobecný popis 19
C.3.2 Výroba skúšobných telies 19
C.3.3 Postup skúšky a podmienky klimatizácie 20
C.3.4 Požiadavky 21
C.4 Dlhodobé neprerušované skúšky v rozdielnych klimatických podmienkach
so skúšobným telesami zaťaženými v šmyku rovnobežne s lepenou škárou 21
C.4.1 Skúšobné telesá 21
C.4.2 Skúšobné postupy 22
C.4.3 Hodnotenie a požiadavky 22
C.5 Skúška pretvorenia skúšobných telies zaťažených ohybom pri striedaní klím 22
C.5.1 Všeobecne 22
C.5.2 Výroba a príprava skúšobných telies 22
C.5.3 Príprava a postup skúšky 24
C.5.4 Požiadavky 24
C.6 Použitie lepidla pri výrobe lepeného lamelového dreva 24
Príloha D (normatívna) - Stanovenie podmienok použitia lepidla 25
D.1 Stanovenie konvenčného času skladania 25
D.2 Stanovenie konvenčného času lisovania 25
D.3 Stanovenie počiatočnej dynamickej viskozity 25
D.4 Skúšky vplyvu otvoreného a uzavretého času skladania na šmykovú pevnosť 25
Príloha E (normatívna) - Reakcia na oheň: Eurotrieda bez nutnosti ďalšieho skúšania 26
Príloha ZA (informatívna) - Časti tejto európskej normy vzťahujúce sa na ustanovenia
smernice EÚ o stavebných výrobkoch 27
ZA.1 Predmet a príslušné charakteristiky 27
ZA.2 Postup preukazovania zhody 27
ZA.2.1 Systém preukazovania zhody 27
Z.2.2 Špecifické úlohy notifikovaného orgánu 28
Z.2.3 Certifikát a vyhlásenie zhody 29
Z.3 Označenie CE 29