Tlačiť

STN EN 13084-7


Označenie: STN EN 13084-7 zrušená
Slovenský názov: Samostatne stojace komíny. Časť 7: Špecifikácie valcových oceľových prefabrikátov, používaných v jednoplášťových oceľových komínoch a oceľových komínových vložkách
Anglický názov: Free-standing chimneys. Part 7: Product specifications of cylindrical steel fabrications for use in single wall steel chimneys and steel liners
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2006
Dátum zrušenia: 1. 8. 2013
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4112
Úroveň zapracovania: idt EN 13084-7:2005
Vestník: 07/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava *AC V 06/09
Nahradzujúce normy: STN EN 13084-7:2013-08 (73 4112)
Nahradené normy: STN EN 13084-7:2006-06 (73 4112)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma je norma výrobkov, ktorá špecifikuje požiadavky na konštrukciu valcových oceľových prefabrikátov používaných v jednovrstvových oceľových komínoch a oceľových vložkách samostatne stojacich komínov, ktoré slúžia na odvod spalín zo zariadení do vonkajšej atmosféry.Obsah normy STN EN 13084-7
Predhovor 7
1 Predmet normy 7
2 Odkazy na normy 7
3 Termíny a definície 9
4 Požiadavky 9
4.1 Všeobecne 9
4.2 Charakteristiky výkonnosti 9
4.2.1 Mechanická odolnosť a stabilita 9
4.2.2 Ohňovzdornosť 9
4.2.3 Plynotesnosť/netesnosť 9
4.2.4 Odpor pri prúdení 9
4.2.5 Stanovenie rozmerov/tepelná odolnosť 10
4.2.6 Odolnosť proti tepelným šokom 10
4.2.7 Odolnosť proti mrazu – rozmrazovaniu 10
4.2.8 Trvanlivosť 10
5 Materiál 10
5.1 Ocele 10
5.2 Náter 15
5.3 Izolácia 15
5.4 Vonkajšie opláštenie 15
6 Konštrukcie 15
6.1 Tolerancie 15
6.2 Zváranie 15
6.3 Konštrukčné detaily 15
6.4 Izolácia 15
6.5 Vonkajšie opláštenie 16
7 Posudzovanie zhody 16
7.1 Všeobecne 16
7.1.1 Počiatočná typová skúška 16
7.1.2 Ďalšie typové skúšky 16
7.2 Vnútropodniková kontrola 16
7.2.1 Všeobecne 16
7.2.2 Záznamy o materiáli 16
7.2.3 Kvalifikácia zváračov 16
7.2.4 Kontrola kvality zvárania 17
7.2.5 Náter 17
7.2.6 Geometrické rozmery 17
8 Triedy teploty 17
9 Označenie výrobku 18
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce požiadavky
smernice ES o stavebných výrobkoch 19
Literatúra 24