SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60664-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60664-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60664-4
Slovenský názov: Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 4: Zohľadnenie namáhania vysokofrekvenčným napätím
Anglický názov: Insulation coordination for equipment within low-voltage systems. Part 4: Consideration of high-frequency voltage stress
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 29.080.30
Triediaci znak: 33 0420
Úroveň zapracovania: idt IEC 60664-4:2005, idt EN 60664-4:2006
Vestník: 09/06
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie: 4/08, 6/10, 8/11, 10/13, 11/07, 10/08, 10/09, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004
Zmeny: Oprava C1 V 06/07
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 60664 sa zaoberá základnou, prídavnou a zosilnenou izoláciou vystavenou namáhaniu vysokofrekvenčným napätím v nízkonapäťovom zariadení.Obsah normy STN EN 60664-4
Úvod 8
1 Predmet a rozsah 8
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 9
4 Vzdušné vzdialenosti 10
4.1 Všeobecné podmienky 10
4.2 Základné informácie 10
4.3 Homogénne a približne homogénne polia 10
4.4 Nehomogénne polia 11
5 Povrchové cesty 13
5.1 Experimentálne údaje 13
5.2 Dimenzovanie povrchových ciest 13
6 Tuhá izolácia 15
6.1 Všeobecné úvahy 15
6.2 Ovplyvňujúce činitele 15
6.3 Dimenzovanie tuhej izolácie 16
7 Vysokofrekvenčné skúšky 17
7.1 Základné požiadavky 17
7.2 Zdroj skúšobného napätia 17
7.3 Kondicionovanie 18
7.4 Vysokofrekvenčná prierazná skúška 18
7.5 Skúška vysokofrekvenčným čiastkovým výbojom 18
7.6 Príklady výsledkov skúšky 20
8 Nesínusové napätia 20
8.1 Všeobecné úvahy 20
8.2 Periodické impulzné napätie 20
8.3 Analýzy harmonických frekvencií 21
8.4 Postupy dimenzovania a skúšania 21
Príloha A (informatívna) – Izolačné vlastnosti vzdušných vzdialeností pri vysokofrekvenčných
napätiach 22
Príloha B (informatívna) – Izolačné vlastnosti povrchových ciest pri vysokofrekvenčných napätiach 28
Príloha C (informatívna) – Izolačné vlastnosti tuhej izolácie pri vysokofrekvenčných napätiach 31
Príloha D (normatívna) – Skúšanie izolácie pri vysokofrekvenčných napätiach 38
Príloha E (informatívna) – Izolácia namáhaná nesínusovými vysokofrekvenčnými napätiami 50
Príloha F (informatívna) – Diagramy dimenzovania 55
Literatúra 57
Obrázok 1 – Dimenzovanie nehomogénnych vzdušných vzdialeností pri atmosférickom tlaku
(elektródy bod-rovina, s polomerom 5 µm) na vyhnutie sa PD (vzdušná vzdialenosť 1 mm)
alebo prierazu (vzdušná vzdialenosť 1 mm) 12
Obrázok 2 – Dimenzovanie povrchových ciest na vyhnutie sa čiastkovým výbojom
(povrchová cesta 1 mm) alebo prierazu (povrchová cesta 1 mm) 14
Obrázok 3 – Dovolená intenzita poľa na dimenzovanie tuhej izolácie podľa vzorca (3) 17
Obrázok 4 – Periodické impulzné napätie (pozri časť 1) 21
Obrázok A.1 – Prieraz pri vysokej frekvencii vo vzduchu pri atmosférickom tlaku, homogénne pole,
frekvenčný rozsah od 50 Hz do 25 MHz [3] 23
Obrázok A.2 – Prieraz pri vysokej frekvencii vo vzduchu pri atmosférickom tlaku, homogénne pole,
frekvenčný rozsah od 50 Hz do 2,5 MHz [4] 24
Obrázok A.3 – Hrot ihly po (hornom) prieraze a pred (dolným) prierazom 25
Obrázok A.4 – Zápalné napätia PD vo vzduchu pri atmosférickom tlaku pri f = 100 kHz,
elektródy bod-rovina s rozdielnym bodovým polomerom [6] 25
Obrázok A.5 – Zhášacie napätia PD a prierazné napätia vo vzduchu pri atmosférickom tlaku
pri f = 460 kHz, elektródy bod-rovina s BB ihlami [6] 26
Obrázok A.6 – Zhášacie napätia PD a prierazné napätia vo vzduchu pri atmosférickom tlaku
pri f = 1 MHz, elektródy bod-rovina s BB ihlami [6] 27
Obrázok B.1 – Skúšobná vzorka na meranie napätí PD a výdržných napätí povrchových ciest
až do 6,3 mm 28
Obrázok B.2 – Výsledky skúšky zhášacieho napätia PD Ue povrchových ciest až do 6,3 mm [6] 30
Obrázok B.3 – Výsledky skúšky prierazného napätia Ub povrchových ciest až do 6,3 mm [6] 30
Obrázok C.1 – Výdržná schopnosť povlakov proti PD; konštantné skúšobné napätie
Ut (f = 50 Hz) [12] 32
Obrázok C.2 – Výdržná schopnosť povlakov proti PD; lineárne narastajúce skúšobné napätie
Ut (f = 50 Hz) [12] 32
Obrázok C.3 – Prieraz pri vysokej frekvencii, tuhá izolácia; d = 0,75 mm [15] 34
Obrázok C.4 – Prieraz pri vysokej frekvencii, tuhá izolácia, vplyv vlhkosti; kondicionovanie pri 50 °C; #1: fenolický materiál plnený sľudou, d =
0,75 mm; #2: silikónový laminát plnený sklom, d = 1,5 mm [19] 35
Obrázok C.5 – Prieraz pri vysokej frekvencii, izolačné filmy; #1: celulózový acetobutyrát,
#2: polykarbonát, #3: celulózový triacetát [20] 36
Obrázok C.6 – Prieraz pri vysokej frekvencii, izolačné filmy; #1: polystyrén, d = 80 µm, #2: polyetylén,
d = 50 µm [20] 37
Obrázok D.1 – Vysokofrekvenčný rezonančný transformátor, vplyv počtu závitov sekundárnej cievky N2 na výstupné napätie U2; N1 = 20; N2 =
210/280/350/420/560 [22] 38
Obrázok D.2 – Vysokofrekvenčný vysokovýkonový oscilátor [5] a [6] 39
Obrázok D.3 – Skúšobný obvod PD na skúšky vysokofrekvenčným napätím [22] 40
Obrázok D.4 – Schéma skúšobného obvodu [5] a [6] 41
Obrázok D.5 – Impulzná reakcia PD pre predpokladanú impulznú frekvenciu 2 MHz pri rozličných
horných medzných frekvenciách fc skúšobného obvodu; zahŕňa pásmovú zádrž 3. rádu
s fcentre = 1 MHz [5] a [6] 42
Obrázok D.6 – Ekvivalentný obvod skúšobnému obvodu PD so sústredenými prvkami [5] 43
Obrázok D.7 – Prechodové charakteristiky skúšobných obvodov PD pri použití zdroja impulzného
napätia PD v porovnaní so zdrojom impulzného prúdu PD [5] 44
Obrázok D.8 – Vstupný signál Uin a merací signál Um v závislosti od kapacity väzbového
kondenzátora Ck (kapacita skúšobnej vzorky C3 = 10 pF) [5] 46
Obrázok D.9 – Skúšky PD optoväzbových členov pri vysokofrekvenčnom napätí [30] 47
Obrázok D.10 – Skúšky PD impulzných transformátorov; vplyv frekvencie napätia [30] 47
Obrázok D.11 – Skúšky PD dosiek plošných spojov s povlakom; Ui, d = 0,2 mm [30] 48
Obrázok D.12 – Životnosť t smaltovaných drôtov (skrúcaná dvojlinka) pri vysokofrekvenčnom napätí; namáhanie je o 10 % vyššie nad zápalné napätie PD
[31] 48
Obrázok E.1 – Periodické impulzné napätie, pravouhlý priebeh vlny 51
Obrázok E.2 – Periodické impulzné napätie, pravouhlý priebeh vlny, spektrum 51
Obrázok E.3 – Periodické impulzné napätie, pravouhlý priebeh vlny s prekmitom (pozri obrázok 4) 52
Obrázok E.4 – Periodické impulzné napätie, pravouhlý priebeh vlny s prekmitom, spektrum 52
Obrázok E.5 – Periodické impulzné napätie, pravouhlý priebeh vlny so zákmitmi (1 MHz) 53
Obrázok E.6 – Periodické impulzné napätie, pravouhlý priebeh vlny so zákmitmi (1 MHz), spektrum 53
Obrázok E.7 – Periodické impulzné napätie, pravouhlý priebeh vlny s vysokým prekmitom 54
Obrázok E.8 – Periodické impulzné napätie, pravouhlý priebeh vlny s vysokým prekmitom, spektrum 54
Obrázok F.1 – Diagram dimenzovania vzdušných vzdialeností 55
Obrázok F.2 – Diagram dimenzovania povrchových ciest 56
Tabuľka 1 – Minimálne hodnoty vzdušných vzdialeností pri atmosférickom tlaku na podmienky nehomogénneho poľa 13
Tabuľka 2 – Minimálne hodnoty povrchových ciest d pre rozličné frekvenčné rozsahy 15
Tabuľka B.1 – Materialy zahrnuté do pozorovaní 29
Tabuľka D.1 – Údaje o zdroji skúšobného napätia [5] a [6] 39