SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12976-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12976-2


Označenie: STN EN 12976-2 zrušená
Slovenský názov: Tepelné solárne systémy a komponenty. Priemyselne vyrábané systémy. Časť 2: Skúšobné metódy
Anglický názov: Thermal solar systems and components. Factory made systems. Part 2: Test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2006
Dátum zrušenia: 31. 7. 2017
Jazyk: SK
ICS: 27.160
Triediaci znak: 74 7202
Úroveň zapracovania: idt EN 12976-2:2006
Vestník: 08/06
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12976-2:2017-07 (74 7202)
Nahradené normy: STN EN 12976-2:2002-11 (74 7202)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje skúšobné metódy na hodnotenie požiadaviek na priemyselne vyrábané tepelné solárne systémy, ako to stanovuje EN 12976-1.Obsah normy STN EN 12976-2
Predhovor 6
Úvod 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Symboly a skratky 9
5 Skúšky 9
5.1 Odolnosť proti mrazu 9
5.1.1 Všeobecne 9
5.1.2 Systémy s nemrznúcou zmesou 9
5.1.3 Vyprázdňujúce systémy 10
5.1.4 Vypúšťacie systémy 10
5.1.5 Kombinovaná protimrazová ochrana s regulačnými funkciami 10
5.1.6 Ostatné systémy 10
5.2 Ochrana proti prehriatiu 11
5.2.1 Cieľ 11
5.2.2 Skúšobné vybavenie 11
5.2.3 Postup 11
5.2.4 Požiadavky na predkladanie správ 12
5.3 Tlaková odolnosť 12
5.3.1 Cieľ 12
5.3.2 Skúšobné zariadenie 12
5.3.3 Bezpečnostné opatrenia 12
5.3.4 Postup 12
5.3.5 Požiadavky na predkladanie správ 13
5.4 Znečistenie vody 13
5.5 Ochrana proti blesku 13
5.6 Bezpečnostné zariadenie 13
5.6.1 Poistné ventily 13
5.6.2 Poistné a expanzné potrubia 14
5.6.3 Výfukové potrubia 14
5.7 Označovanie 14
5.8 Charakteristika tepelného výkonu 14
5.8.1 Úvod 14
5.8.2 Postup skúšky 14
5.8.3 Stanovenie ukazovateľov ročného výkonu 15
5.9 Schopnosť kombinovaných solárnych systémov kryť zaťaženie 18
5.9.1 Všeobecne 18
5.9.2 Medzné podmienky na pomocný ohrev 18
5.9.3 Medzné podmienky denného zaťaženia 18
5.9.4 Stanovenie schopnosti pokryť najvyššie denné zaťaženie pomocou skúšania systému 19
5.9.5 Stanovenie schopnosti pokryť najvyššie denné zaťaženie pomocou numerických
simulácií 19
5.10 Ochrana proti spätnému prietoku 19
5.11 Elektrická bezpečnosť 19
Príloha A (normatívna) – Prezentácia tepelného výkonu 20
Príloha B (normatívna) – Referenčné podmienky výpočtu predpokladaného výkonu 22
B.1 Všeobecne 22
B.2 Priemer potrubia a hrúbka izolácie 24
B.3 Výpočet teploty studenej vody v referenčnom mieste 24
Príloha C (informatívna) – Postup skúšky na posúdenie odolnosti proti mrazu pri extrémnych
klimatických podmienkach solárnych systémov DHW s vonkajším zásobníkom 26
C.1 Postup skúšky na posúdenie odolnosti proti mrazu solárnych systémov DHW s vonkajším
zásobníkom, vykonanej vo vnútornom prostredí 26
C.1.1 Predmet a použiteľnosť 26
C.1.2 Zariadenie a montáž systému 26
C.1.3 Skúšobný postup 29
C.1.4 Skúšobné podmienky 31
C.1.5 Výsledky 33
C.2 Postup skúšky na posúdenie spoľahlivosti ochrany proti prehriatiu solárnych systémov DHW, vykonanej vo vnútornom prostredí 34
C.2.1 Predmet a použiteľnosť 34
C.2.2 Zariadenie a montáž systému 34
C.2.3 Skúšobný postup 36
C.2.4 Skúšobné podmienky 36
C.2.5 Výsledky 36
Príloha D (informatívna) – Skúška starnutia termostatických ventilov 39
D.1 Všeobecne 39
D.2 Skúšobné zariadenie 39
D.3 Skúšobný postup 39
D.4 Výsledky 40
Príloha E (informatívna) – Skúška ochrany tepelných solárnych systémov proti blesku 41
E.1 Oblasť použitia 41
E.2 Účel 41
E.3 Požiadavky 41
E.4 Zariadenie 42
E.5 Skúšobný postup 42
E.5.1 Skúšobné podmienky 42
E.5.2 Montáž solárneho systému 42
E.5.3 Oddeľovacia vzdialenosť St 42
E.5.4 Veľkosť spájacieho kábla alebo pása 42
E.5.5 Premostenie medzi zásobníkom a podperami 42
E.5.6 Premostenie medzi kolektormi a podperami 42
E.5.7 Premostenie medzi kolektormi a zásobníkom 42
E.5.8 Spájacia svorka so systémom ochrany proti blesku (LPS) 42
E.5.9 Kovové plechy kryjúce časti tepelného solárneho systému 42
E.5.10 Tepelné účinky blesku 43
E.5.11 Mechanická trvanlivosť pri zaťažení úderom blesku 43
E.6 Protokol 43
E.7 Závery 43
Príloha F (informatívna) – Protokol o skúške ochrany proti blesku 44
Literatúra 48