SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1996-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1996-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1996-2
Slovenský názov: Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 2: Predpoklady navrhovania, voľba materiálov a zhotovovanie murovaných konštrukcií
Anglický názov: Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.30
Triediaci znak: 73 1101
Úroveň zapracovania: idt EN 1996-2:2006
Vestník: 01/07
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 06/09, Oprava *AC V 01/10
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P ENV 1996-2:2002-11 (73 1101), STN EN 1996-2:2006-06 (73 1101), STN 73 2310:1987-08
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma obsahuje ustanovenia iných noriem pomocou datovaných alebo nedatovaných odkazov.Obsah normy STN EN 1996-2
Predhovor 9
Vznik a vývoj programu eurokódov 9
Úloha a oblasť používania eurokódov 10
Národné normy preberajúce eurokódy 10
Prepojenie medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami stavebných výrobkov
(EN a ETA) 11
Ďalšie informácie vzťahujúce sa na STN EN 1996-2 11
Národná príloha pre STN EN 1996-2 11
Kapitola 1 Všeobecne 12
1.1 Predmet časti 2 eurokódu 6 12
1.2 Normatívne odkazy 12
1.3 Predpoklady 13
1.4 Rozdiel medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 13
1.5 Definície 13
1.5.1 Všeobecne 13
1.5.2 Termíny a definície týkajúce sa navrhovania 13
1.5.3 Termíny týkajúce sa klimatických vplyvov podmienok prostredia 13
1.5.4 Termíny týkajúce sa murovacích prvkov 13
1.5.5 Ďalšie termíny 13
1.6 Značky 14
Kapitola 2 Zásady navrhovania 14
2.1 Faktory ovplyvňujúce trvanlivosť muriva 14
2.1.1 Všeobecne 14
2.1.2 Klasifikácia podmienok prostredia 14
2.1.2.1 Mikropodmienky prostredia 14
2.1.2.2 Klimatické vplyvy (makropodmienky prostredia) 14
2.1.3 Agresívne chemické prostredie 15
2.2 Voľba materiálov 15
2.2.1 Všeobecne 15
2.2.2 Murovacie prvky 15
2.2.3 Malta na murovanie a výplňový betón 16
2.2.3.1 Všeobecne 16
2.2.3.2 Voľba priemyselne vyrábanej malty na murovanie a výplňového betónu 16
2.2.3.3 Voľba malty vyrábanej na stavenisku a výplňového betónu 16
2.2.4 Doplnkové prvky a výstuž 16
2.3 Murivo 16
2.3.1 Konštrukčné zásady 16
2.3.2 Úprava škár 17
2.3.3 Objemové zmeny muriva 17
2.3.4 Dilatačné škáry 17
2.3.4.1 Všeobecne 17
2.3.4.2 Vzdialenosti dilatačných škár 17
2.3.5 Dovolené geometrické odchýlky 18
2.3.6 Odolnosť proti prenikaniu vlhkosti cez vonkajšie steny 18
Kapitola 3 Zhotovovanie 19
3.1 Všeobecne 19
3.2 Preberanie, manipulácia a skladovanie materiálov 19
3.2.1 Všeobecne 19
3.2.2 Výstuž a predpínacie materiály 19
3.3 Príprava materiálu 19
3.3.1 Stavenisková malta a výplňový betón 19
3.3.1.1 Všeobecne 19
3.3.1.2 Obsah chloridov 19
3.3.1.3 Pevnosť malty a výplňového betónu 19
3.3.1.4 Prísady a prímesi 20
3.3.1.5 Dávkovanie 20
3.3.1.6 Spôsob a čas miešania 20
3.3.1.7 Čas spracovateľnosti cementových mált a výplňového betónu 20
3.3.1.8 Miešanie pri chladnom počasí 20
3.3.2 Priemyselne vyrábané malty, vopred dávkované malty, vopred zamiešané vápenno-pieskové
malty a výplňový transportbetón 20
3.4 Dovolené geometrické odchýlky 21
3.5 Zhotovovanie muriva 22
3.5.1 Súdržnosť 22
3.5.2 Ukladanie murovacích prvkov 22
3.5.3 Vyškárovanie a úprava maltových škár muriva iného ako na tenké škáry 22
3.5.3.1 Vyškárovanie 22
3.5.3.2 Úprava maltových škár 22
3.5.4 Zabudovanie hydroizolačných vrstiev 23
3.5.5 Dilatačné škáry 23
3.5.6 Zabudovanie tepelných izolácií 23
3.5.7 Čistenie režného muriva 23
3.6 Ošetrovanie a ochranné opatrenia počas zhotovovania 23
3.6.1 Všeobecne 23
3.6.2 Ochrana pred dažďom 23
3.6.3 Ochrana pred striedavým zmrazovaním a rozmrazovaním 23
3.6.4 Ochrana pred účinkami nízkej vlhkosti 23
3.6.5 Ochrana pred mechanickým poškodením 23
3.6.6 Výška čerstvo vymurovaného muriva 24
Príloha A (informatívna) – Klasifikácia mikropodmienok pôsobiacich na hotové murivo 25
A.1 Klasifikácia 25
A.2 Pôsobenie zmáčania 26
Príloha B (informatívna) – Všeobecná špecifikácia murovacích prvkov a malty pre trvanlivé murivo
v rôznych podmienkach prostredia 28
B.1 Voľba murovacích prvkov a malty 28
Príloha C (informatívna) – Špecifikácie voľby materiálov a protikoróznej ochrany doplnkových prvkov
podľa triedy vplyvu prostredia 31
C.1 Triedy vplyvu prostredia 31
C.2 Voľba materiálov 31