SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1504-6
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1504-6Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1504-6
Slovenský názov: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 6: Kotvenie výstužných oceľových prútov
Anglický názov: Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity. Part 6: Anchoring of reinforcing steel bar
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.080.40
Triediaci znak: 73 2101
Úroveň zapracovania: idt EN 1504-6:2006
Vestník: 01/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 8/07, 4/09, 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 1504 stanovuje požiadavky na identifikáciu, úžitkovosť (vrátane aspektu trvanlivosti) a bezpečnosť výrobkov a systémov, ktoré sa používajú na kotvenie výstužných ocelí (betonárskej rebierkovej ocele) pri zosilňovaní s cieľom zabezpečiť spojitosť oceľobetónových konštrukcií.Obsah normy STN EN 1504-6
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Parametre úžitkových vlastností na zamýšľané použitie 7
5 Požiadavky 8
5.1 Požiadavky na identifikáciu 8
5.2 Funkčné požiadavky 9
5.3 Uvoľnenie nebezpečných látok 9
5.4 Reakcia na oheň 9
6 Odber vzoriek 9
7 Hodnotenie zhody 9
7.1 Všeobecne 9
7.2 Počiatočná skúška typu 9
7.3 Vnútropodniková kontrola výroby 10
7.4 Posudzovanie, dozor a certifikácia vnútropodnikovej kontroly výroby (informatívne) 10
8 Označovanie a etiketovanie 10
Príloha A (informatívna) – Minimálna početnosť skúšok vnútropodnikovej kontroly výroby 11
Príloha B (informatívna) – Uvoľnenie nebezpečných látok 12
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly (články) tejto európskej normy týkajúce sa základných
požiadaviek alebo iných ustanovení smerníc ES 13
ZA.1 Predmet a príslušné vlastnosti 13
ZA.2 Preukazovanie zhody 14
ZA.2.1 Systém (systémy) preukazovania zhody 14
ZA.2.2 Certifikát ES a vyhlásenie zhody 17
ZA.3 Označenie CE a etiketovanie 19