SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 482
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 482


Označenie: STN EN 482 zrušená
Slovenský názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Všeobecné požiadavky na postupy merania chemických látok
Anglický názov: Workplace atmospheres. General requirements for the performance of procedures for the measurement of chemical agents
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2007
Dátum zrušenia: 1. 9. 2012
Jazyk: SK
ICS: 13.040.30
Triediaci znak: 83 3800
Úroveň zapracovania: idt EN 482:2006
Vestník: 02/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 482:2012-09 (83 3800)
Nahradené normy: STN EN 482:2000-12 (83 3800)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje všeobecné požiadavky na pracovné charakteristiky postupov, ktorými sa zisťuje koncentrácia chemických látok v pracovnom ovzduší, ako to vyžaduje smernica o chemických látkach 98/24/ES (pozri [1]).Obsah normy STN EN 482
Predhovor 6
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 7
4 Klasifikácia 10
4.1 Všeobecne 10
4.2 Skríningové merania na zistenie časovo vážených priemerných koncentrácií 10
4.3 Skríningové merania na zistenie kolísania koncentrácie v čase a/alebo priestore 10
4.4 Merania na porovnávanie s limitnými hodnotami a periodické merania 10
5 Požiadavky na pracovné charakteristiky 10
5.1 Skríningové merania na zistenie časovo vážených priemerných koncentrácií 10
5.2 Skríningové merania na zistenie kolísania koncentrácie v čase a/alebo priestore 11
5.3 Merania na porovnávanie s limitnými hodnotami a periodické merania 11
5.3.1 Jednoznačnosť 11
5.3.2 Selektivita 11
5.3.3 Čas priemerovania 11
5.3.4 Merací rozsah 11
5.3.5 Rozšírená neistota 11
5.4 Zložené postupy 12
5.5 Doprava a skladovanie vzorky 12
5.6 Podmienky prostredia 12
5.7 Opis postupu merania 12
5.8 Jednotky výsledku 12
5.9 Ďalšie požiadavky 13
6 Skúšobná metóda 13
7 Protokol z validácie 13
Príloha A (informatívna) – Kategórie merania špecifikované v EN 689 zahrnujúce
kombináciu meracích úloh 14
A.1 Merania najhoršieho prípadu 14
A.2 Merania v pevne stanovenom bode 14
A.3 Merania krátkodobých špičiek 14
Príloha B (informatívna) – Štruktúra opisu metódy merania 15
Príloha C (informatívna) – Výpočet neistoty merania 16
C.1 Všeobecne 16
C.2 Neistota súvisiaca s objemom vzorkovaného vzduchu 16
C.2.1 Odber vzoriek čerpadlom 16
C.2.2 Difúzny odber vzoriek 18
C.3 Neistota súvisiaca s účinnosťou odberu vzoriek 18
C.3.1 Metódy odberu vzoriek plynov a pár pomocou čerpadla 18
C.3.2 Metódy difúzneho odberu vzoriek pár 18
C.3.3 Metódy odberu vzoriek aerosólov 18
C.4 Neistota súvisiaca so skladovaním a dopravou vzorky 20
C.4.1 Skladovanie vzorky 20
C.4.2 Doprava 20
C.5 Neistota súvisiaca s analytickou výťažnosťou 21
C.5.1 Plyny a pary 21
C.5.2 Merania na zisťovanie koncentrácie chemických látok vo forme aerosólov 22
C.6 Neistota súvisiaca s analytickou variabilitou 23
C.6.1 Všeobecne 23
C.6.2 Odhad s použitím údajov získaných za podmienok opakovateľnosti 23
C.6.3 Odhad použitím údajov vnútrolaboratórnej reprodukovateľnosti 24
C.6.4 Korekcia na slepú vzorku 24
C.7 Vzťah spájajúci zložky neistoty 24
Literatúra 26