SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO/IEC 17021
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO/IEC 17021


Označenie: STN EN ISO/IEC 17021 zrušená
Slovenský názov: Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva (ISO/IEC 17021: 2006)
Anglický názov: Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and certification of management systems (ISO/IEC 17021:2006)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2007
Dátum zrušenia: 1. 9. 2011
Jazyk: SK
ICS: 03.120.20
Triediaci znak: 01 5257
Úroveň zapracovania: idt EN ISO/IEC 17021:2006, idt ISO/IEC 17021:2006
Vestník: 03/07
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO/IEC 17021:2011-09 (01 5257)
Nahradené normy: STN EN 45012:2000-10 (01 5257), STN 83 9066:2001-05
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma obsahuje zásady a požiadavky súvisiace s kompetentnosťou, konzistenciou a nestrannosťou auditu a certifikácie systémov manažérstva všetkých typov (napr. systémov manažérstva kvality alebo systémov environmentálneho manažérstva) a s orgánmi vykonávajúcimi tieto činnosti.Obsah normy STN EN ISO/IEC 17021
Predhovor 4
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 8
4 Zásady 9
4.1 Všeobecne 9
4.2 Nestrannosť 10
4.3 Kompetentnosť 10
4.4 Zodpovednosť 10
4.5 Otvorenosť 11
4.6 Dôvernosť 11
4.7 Schopnosť reagovať na sťažnosti 11
5 Všeobecné požiadavky 12
5.1 Zákonné a zmluvné aspekty 12
5.2 Manažérstvo nestrannosti 12
5.3 Zákonná zodpovednosť a financovanie 14
6 Štrukturálne požiadavky 15
6.1 Organizačná štruktúra a vrcholový manažment 15
6.2 Komisia na ochranu nestrannosti 15
7 Požiadavky na ľudské zdroje 17
7.1 Kompetentnosť manažmentu a pracovníkov 17
7.2 Pracovníci zúčastnení na certifikačných činnostiach 17
7.3 Využívanie jednotlivých externých audítorov a externých technických expertov 19
7.4 Osobné záznamy 19
7.5 Externé zaobstarávanie 20
8 Informačné požiadavky 21
8.1 Verejne dostupné informácie 21
8.2 Certifikačné dokumenty 21
8.3 Zoznam certifikovaných klientov 22
8.4 Odkaz na certifikáciu a používanie značiek 22
8.5 Dôvernosť 23
8.6 Výmena informácií medzi certifikačným orgánom a jeho klientmi 24

9 Požiadavky na procesy 26
9.1 Všeobecné požiadavky 26
9.2 Úvodný audit a certifikácia 29
9.3 Činnosti dozoru 33
9.4 Recertifikácia 34
9.5 Osobitné audity 35
9.6 Pozastavenie, zrušenie alebo zúženie rozsahu certifikácie 36
9.7 Odvolania 37
9.8 Sťažnosti 38
9.9 Záznamy o žiadateľoch a klientoch 39
10 Požiadavky na systém manažérstva certifikačných orgánov 40
10.1 Voliteľné požiadavky 40
10.2 Voľba 1: Požiadavky na systém manažérstva v súlade s normou ISO 9001 41
10.3 Voľba 2: Všeobecné požiadavky na systém manažérstva 41
Literatúra 46