Tlačiť

STN EN 1992-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1992-2
Slovenský názov: Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 2: Betónové mosty. Navrhovanie a konštruovanie
Anglický názov: Eurocode 2. Design of concrete structures. Concrete bridges. Design and detailing rules
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.40, 93.040
Triediaci znak: 73 6206
Úroveň zapracovania: idt EN 1992-2:2005
Vestník: 04/07
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 06/08, Oprava *AC V 11/08, Zmena *NA/1 V 09/12
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1992-2:2006-06 (73 6206), STN P ENV 1992-2:1999-03 (73 6206), STN 73 1251:1969-03, STN 73 2001:1970-07, STN 73 6206:1971-03
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Časť 2 eurokódu 2 uvádza všeobecné zásady pre mosty a časti mostov z prostého, vystuženého a predpätého betónu, vyrobených z hutného a ľahkého kameniva.Obsah normy STN EN 1992-2
Kapitola 1 Všeobecne 10
1.1 Rozsah platnosti 10
1.1.2 Rozsah platnosti časti 2 eurokódu 2 10
1.106 Značky 10
Kapitola 2 Zásady navrhovania 15
Kapitola 3 Materiály 15
3.1 Betón 15
3.1.2 Pevnosť 15
3.1.6 Návrhová pevnosť v tlaku a ťahu 15
3.2 Betonárska oceľ 16
3.2.4 Charakteristiky ťažnosti 16
Kapitola 4 Trvanlivosť a krytie výstuže 16
4.2 Podmienky prostredia 16
4.3 Požiadavky na trvanlivosť 17
4.4 Metódy posúdení 17
4.4.1 Krytie betónom 17
4.4.1.2 Minimálne krytie cmin 17
Kapitola 5 Analýza konštrukcie 17
5.1 Všeobecne 18
5.1.1 Všeobecné požiadavky 18
5.1.3 Zaťažovacie prípady a kombinácie 18
5.2 Geometrické imperfekcie 18
5.3 Idealizácia konštrukcie 19
5.3.1. Modely konštrukcie na celkovú analýzu 19
5.3.2 Geometrické údaje 19
5.3.2.2 Efektívne rozpätie nosníkov a dosiek 19
5.5 Lineárne pružnostná analýza s obmedzenou redistribúciou 19
5.6 Plasticitná analýza 19
5.6.1 Všeobecne 19
5.6.2 Plasticitná analýza nosníkov, rámov a dosiek 20
5.6.3 Kapacita v pootočení 20
5.7 Nelineárna analýza 20
5.8 Analýza účinkov druhého rádu s osovou silou 21
5.8.3 Zjednodušené kritériá pre účinky druhého rádu 21
5.8.3.3 Celkové účinky druhého rádu pre budovy 21
5.8.4 Dotvarovanie 21
5.10 Predpäté prvky a konštrukcie 21
5.10.1 Všeobecne 21
5.10.8 Účinky predpätia pri medznom stave únosnosti 21
Kapitola 6 Medzné stavy únosnosti (ULS) 21
6.1 Ohyb s osovou silou alebo bez osovej sily 22
6.2 Šmyk 23
6.2.2 Prvky nevyžadujúce návrh šmykovej výstuže 23
6.2.3 Prvky vyžadujúce návrh šmykovej výstuže 24
6.2.4 Šmyk medzi stenou a spolupôsobiacimi doskami T prierezov 26
6.2.5 Šmyk na styku medzi betónmi rôzneho veku 27
6.2.106 Šmyk a priečny ohyb 27
6.3 Krútenie 27
6.3.2 Návrhový postup 27
6.7 Lokálne zaťažené oblasti 29
6.8 Únava 29
6.8.1 Podmienky posúdenia 29
6.8.4 Postup posúdenia betonárskej a predpínacej ocele 30
6.8.7 Posúdenie betónu v tlaku alebo šmyku 30
6.109 Membránové prvky 31
Kapitola 7 Medzný stav používateľnosti (SLS) 32
7.2 Napätia 32
7.3 Kontrola trhlín 32
7.3.1 Všeobecné úvahy 32
7.3.2 Minimálne plochy výstuže 33
7.3.3 Kontrola trhlín bez priameho výpočtu 34
7.3.4 Výpočet šírky trhlín 34
7.4 Kontrola deformácií 34
7.4.1 Všeobecné predpoklady 34
7.4.2 Prípady bez priameho výpočtu 35
Kapitola 8 Konštrukčné zásady vystužovania betonárskou a predpínacou výstužou – Všeobecne 35
8.9 Zväzky prútov 35
8.9.1 Všeobecne 35
8.10 Predpínacia výstuž 36
8.10.3 Kotevné oblasti dodatočne predpätých prvkov 36
8.10.4 Kotvenia a spojky predpínacej výstuže 36
Kapitola 9 Konštrukčné zásady vystužovania prvkov a špecifické pravidlá 37
9.1 Všeobecne 37
9.2 Nosníky 37
9.2.2 Šmyková výstuž 37
9.5 Stĺpy 38
9.5.3 Priečna výstuž 38
9.7 Vysoké nosníky 38
9.8 Základy 38
9.8.1 Roznášacie hlavice pilót 38
9.10 Stužujúce systémy 38
Kapitola 10 Dopĺňajúce pravidlá pre prefabrikované betónové prvky a konštrukcie 38
10.1 Všeobecne 39
10.9 Špecifické pravidlá navrhovania a konštruovania 39
10.9.7 Stužujúce systémy 39
Kapitola 11 Konštrukcie z betónov z ľahkého kameniva 39
11.9 Konštruovanie prvkov a špecifické pravidlá 39
Kapitola 12 Konštrukcie z prostého alebo slabo vystuženého betónu 39
Kapitola 113 Navrhovanie fáz výstavby 39
113.1 Všeobecne 39
113.2 Zaťaženia počas výstavby 40
113.3 Overovacie kritériá 40
113.3.1 Medzné stavy únosnosti 40
113.3.2 Medzné stavy používateľnosti 40
Príloha A (informatívna) – Úprava parciálnych súčiniteľov pre materiály 41
Príloha B (informatívna) – Dotvarovanie a pomerné pretvorenie od zmrašťovania 42
B.100 Všeobecne 42
B.103 Vysokopevnostný betón 42
B.103.1 Autogénne zmrašťovanie 43
B.103.2 Zmrašťovanie z vysychania 43
B.103.3 Dotvarovanie 44
B.103.4 Základné dotvarovanie 44
B.103.5 Dotvarovanie z vysychania 44
B.104 Experimentálny overovací postup 44
B.104.1 Autogénne zmrašťovania 45
B.104.2 Zmrašťovanie z vysychania 45
B.104.3 Základné dotvarovanie 45
B.104.4 Dotvarovanie z vysychania 45
B.105 Odhad dlhodobých oneskorených pomerných pretvorení 46
Príloha C (normatívna) – Vlastnosti betonárskej výstuže vhodné na použitie s týmto eurokódom 47
Príloha D (informatívna) – Podrobná metóda výpočtu strát z relaxácie predpínacej ocele 47
Príloha E (informatívna) – Indikatívne pevnostné triedy pre trvanlivosť 47
Príloha F (Informatívna) – Výrazy pre ťahovú výstuž v podmienkach rovinnej napätosti 48
F.1 Všeobecne 48
Príloha G (informatívna) – Interakcia medzi podložím a konštrukciou 49
Príloha H (informatívna) – Celkové účinky druhého rádu v konštrukciách 49
Príloha I (informatívna) – Analýza bezprievlakových dosiek a šmykových stien 50
I.1.2 Analýza metódou náhradných rámov 50
I.1.3 Nepravidelné usporiadanie stĺpov 50
I.2 Šmykové steny 50
Príloha J (informatívna) – Konštrukčné zásady pre špecifické prípady 51
J.104 Lokálne zaťažené oblasti 51
J.104.1 Úložné oblasti mostov 51
J.104.2 Kotevné oblasti dodatočne predpätých prvkov 51
Príloha KK (informatívna) – Účinky časovo závislého pôsobenia betónu na konštrukciu 53
KK.1 Úvod 53
KK.2 Všeobecné úvahy 53
KK.3 Všeobecná metóda 54
KK.4 Prírastková metóda 54
KK.5 Aplikácia teórie lineárnej viskoelasticity 55
KK.6 Metóda koeficientu starnutia 56
KK.7 Zjednodušený vzorec 56
Príloha LL (informatívna) – Betónové škrupinové prvky 57
Príloha MM (informatívna) – Šmyk a priečny ohyb 63
Príloha NN (informatívna) – Ekvivalentné napätia spôsobujúce poškodenia na posúdenie na únavu 65
NN.1 Všeobecne 65
NN.2 Cestné mosty 65
NN.2.1 Betonárska a predpínacia oceľ 65
NN.3 Železničné mosty 67
NN.3.1 Betonárska a predpínacia oceľ 67
NN.3.2 Betón namáhaný tlakom 70
Príloha OO (informatívna) – Typické oblasti nespojitostí na mostoch 72
OO.1 Diafragmy pri priamom podopretí stien nosnej konštrukcie komorového
prierezu na ložiskách 72
OO.2 Diafragmy pri nepriamom podoprení stien nosnej konštrukcie na ložiskách 74
OO.3 Diafragmy pri monolitických styčníkoch nosnej konštrukcie a piliera 75
OO.4 Diafragmy v nosných konštrukciách s dvojitými T prierezmi s podopretím pod stenami 76
Príloha PP (informatívna) – Vyjadrenie bezpečnosti pri nelineárnej analýze 77
PP.1 Praktická aplikácia 77
Príloha QQ (informatívna) – Kontrola šmykových trhlín v stenách 80