SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15266
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15266Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15266
Slovenský názov: Zostavy ohybných vlnovcových potrubí z nehrdzavejúcej ocele na rozvod plynu v budovách s prevádzkovým tlakom do 0,5 bar.
Anglický názov: Stainless steel pliable corrugated tubing kits in buildings for gas with an operating pressure up to 0,5 bar
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 23.040.01
Triediaci znak: 13 0050
Úroveň zapracovania: idt EN 15266:2007
Vestník: 09/07
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na materiál, navrhovanie, výrobu, skúšanie, označovanie a dokumentáciu zostáv ohybných vlnovcových plynových potrubí z nehrdzavejúcej ocele pre budovy s maximálnym prevádzkovým tlakom (MOP) menším alebo rovným ako 0,5 bar a s rozsahom menovitej svetlosti od DN 10 do DN 50.Obsah normy STN EN 15266
Predhovor 8
Úvod 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny, definície a skratky 10
4 Technické požiadavky 11
4.1 Všeobecne 11
4.2 Materiály 11
4.3 Menovitá svetlosť DN a tlaková strata 11
4.4 Závity 11
4.5 Tvarovky PLT 12
4.6 Tesnenia a tesniace prostriedky 12
4.7 Vplyv prostredia 12
4.8 Držiaky 12
4.9 Požiadavky na elektrickú vodivosť 12
4.10 Obal 12
5 Požiadavky na funkčnosť a skúšky 13
5.1 Všeobecne 13
5.2 Tesnosť 15
5.3 Rozmerová skúška 15
5.4 Ohybové vlastnosti 15
5.5 Odolnosť proti roztláčaniu 16
5.6 Pevnosť v tlaku 17
5.7 Odolnosť proti opotrebovaniu vonkajšieho obalu 18
5.8 Skúška pevnosti pri vnútornom tlaku 18
5.9 Rázová húževnatosť 19
5.10 Odolnosť proti vnikaniu 20
5.11 Odolnosť proti vyťahovaniu 20
5.12 Chemická odolnosť 21
5.13 Odolnosť proti nízkym teplotám 23
5.14 Starnutie 23
5.15 Tesnosť v prípade požiaru 24
5.16 Reakcia na oheň 24
5.17 Elektrická vodivosť 25
5.18 Tlaková strata 25
5.19 Maximálne zaťaženie prípustnej deformácie držiaka PLT 28
5.20 Nebezpečné látky 30
6 Vyhlasovanie zhody 30
6.1 Všeobecne 30
6.2 Druhy skúšania 30
6.3 Vnútropodniková kontrola výroby (FPC) 31
6.4 Montáž a návod na montáž 33
6.5 Označovanie, etiketovanie a balenie 34
Príloha A (normatívna) – Skúška zápalnosti pri priamom pôsobení plameňa 35
A.1 Všeobecne 35
A.2 Normovaná montáž a upevnenie 35
A.3 Definícia skúšky 35
A.4 Čas trvania skúšky 35
Príloha B (normatívna) – Tepelné pôsobenie jednotlivým horiacim predmetom 36
B.1 Všeobecne 36
B.2 Normovaná montáž a upevnenie 36
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly tejto európskej normy týkajúce sa ustanovení smernice ES
o konštrukčných výrobkoch (89/106/EHS) 38
ZA.1 Predmet a príslušné vlastnosti 38
ZA.2 Postup preukazovania zhody zostáv ohybných vlnovcových plynových potrubí
z nehrdzavejúcej ocele 40
ZA.2.1 Systém preukazovania zhody 40
ZA.2.2 Certifikát ES a vyhlasovanie zhody 41
ZA.3 Označenie CE a etiketovanie 42
Literatúra 44