SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1994-1-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1994-1-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1994-1-2
Slovenský názov: Eurokód 4. Navrhovanie spriahnutých oceľobetónových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
Anglický názov: Eurocode 4. Design of composite steel and concrete structures. Part 1-2: General rules - Structural fire design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50, 91.010.30, 91.080.10, 91.080.40
Triediaci znak: 73 2089
Úroveň zapracovania: idt EN 1994-1-2:2005
Vestník: 11/07
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 09/08, Oprava *AC V 11/08, Zmena A1 V 03/15, Zmena *A1 V 03/17
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1994-1-2:2006-06 (73 0036), STN P ENV 1994-1-2:2002-01 (73 0036)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť 1-2 EN 1994 sa zaoberá navrhovaním spriahnutých oceľobetónových konštrukcií na mimoriadnu situáciu vystavenia požiaru a musí sa použiť súčasne s EN 1994-1-1 a EN 1991-1-2.Obsah normy STN EN 1994-1-2
Predhovor 9
Kapitola 1 Všeobecne 14
1.1 Predmet normy 14
1.2 Normatívne odkazy 16
1.3 Predpoklady 17
1.4 Rozlišovanie medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 17
1.5 Definície 17
1.5.1 Špeciálne pojmy súvisiace s navrhovaním všeobecne 18
1.5.2 Termíny vzťahujúce sa na materiál a vlastnosti výrobkov 18
1.5.3 Termíny týkajúce sa analýzy prenosu tepla 18
1.5.4 Termíny týkajúce sa analýzy mechanického správania 18
1.6 Značky 18
Kapitola 2 Zásady navrhovania 25
2.1 Požiadavky 25
2.1.1 Základné požiadavky 25
2.1.2 Vystavenie nominálnemu požiaru 26
2.1.3 Vystavenie parametrickému požiaru 26
2.2 Zaťaženie 26
2.3 Návrhové hodnoty materiálových vlastností 26
2.4 Metódy overovania 27
2.4.1 Všeobecne 27
2.4.2 Analýza prvkov 27
2.4.3 Analýza častí konštrukcie 29
2.4.4 Globálna analýza konštrukcie 29
Kapitola 3 Vlastnosti materiálov 29
3.1 Všeobecne 29
3.2 Mechanické vlastnosti 29
3.2.1 Pevnostné a pretvárne vlastnosti konštrukčnej ocele 29
3.2.2 Pevnostné a pretvárne vlastnosti betónu 31
3.2.3 Výstuž 33
3.3 Tepelné vlastnosti 33
3.3.1 Konštrukčná oceľ a výstuž 33
3.3.2 Obyčajný betón 36
3.3.3 Ľahký betón 38
3.3.4 Materiály požiarnej ochrany 38
3.4 Hustoty materiálov 38
Kapitola 4 Návrhové postupy 39
4.1 Úvod 39
4.2 Tabuľkové hodnoty 40
4.2.1 Rozsah použitia 40
4.2.2 Spriahnuté nosníky s čiastočne obetónovaným oceľovým profilom 40
4.2.3 Spriahnuté stĺpy 43
4.3 Jednoduché výpočtové modely 46
4.3.1 Všeobecné pravidlá pre spriahnuté dosky a spriahnuté nosníky 46
4.3.2 Nechránené spriahnuté dosky 47
4.3.3 Chránené spriahnuté dosky 47
4.3.4 Spriahnuté nosníky 48
4.3.5 Spriahnuté stĺpy 54
4.4 Spresnené výpočtové modely 56
4.4.1 Základy analýzy 56
4.4.2 Tepelná odozva 57
4.4.3 Mechanická odozva 57
4.4.4 Overenie spresnených výpočtových modelov 57
Kapitola 5 Konštrukčné detaily 58
5.1 Úvod 58
5.2 Spriahnuté nosníky 58
5.3 Spriahnuté stĺpy 59
5.3.1 Spriahnuté stĺpy z čiastočne obetónovaných oceľových profilov 59
5.3.2 Spriahnuté stĺpy z vybetónovaných dutých profilov 59
5.4 Spoje medzi spriahnutými nosníkmi a stĺpmi 59
5.4.1 Všeobecne 59
5.4.2 Spojenie medzi spriahnutými nosníkmi a spriahnutými stĺpmi z obetónovaných
oceľových profilov 60
5.4.3 Spojenie medzi spriahnutými nosníkmi a spriahnutými stĺpmi z čiastočne obetónovaných
oceľových profilov 61
5.4.4 Spojenie medzi spriahnutými nosníkmi a spriahnutými stĺpmi z dutých vybetónovaných
profilov 62
Príloha A (informatívna) – Pracovné diagramy konštrukčných ocelí pri zvýšených teplotách 63
Príloha B (informatívna) – Pracovné diagramy silikátového betónu pri zvýšených teplotách 66
Príloha C (informatívna) – Pracovné diagramy betónu, upravené pre skutočný požiar a zahrnujúce
zostupnú teplotnú vetvu na použitie v spresnených modeloch 68
Príloha D (informatívna) – Model na výpočet požiarnej odolnosti nechránených betónových dosiek
vystavených požiaru zospodu dosky podľa normalizovanej teplotnej krivky 70
D.1 Požiarna odolnosť vzhľadom na tepelnú izoláciu 70
D.2 Výpočet kladného momentu odolnosti Mfi,Rd+ 71
D.3 Výpočet záporného ohybového momentu odolnosti Mfi,Rd- 72
D.4 Účinná hrúbka spriahnutej dosky 75
Príloha E (informatívna) – Model na výpočet kladného momentu odolnosti oceľového nosníka
spojeného s betónovou doskou a namáhaného požiarom zospodu dosky 77
E.1 Výpočet kladného momentu odolnosti Mfi,Rd+ 77
E.2 Výpočet záporného momentu odolnosti Mfi,Rd- pri vnútornej podpere (alebo vo votknutí) 78
E.3 Lokálna odolnosť v mieste podpier 79
E.4 Odolnosť proti zvislému šmyku 80
Príloha F (informatívna) – Model na výpočet kladného a záporného momentu odolnosti čiastočne
obetónovaného oceľového nosníka spojeného s betónovou doskou, vystaveného zospodu dosky
požiaru podľa normalizovanej teplotnej krivky 81
F.1 Redukovaný prierez pre kladný moment odolnosti Mfi,Rd+ 81
F.2 Redukovaný prierez pre záporný moment odolnosti Mfi,Rd- 84
F.3 Oblasť použitia 85
Príloha G (informatívna) – Vyvážený sumačný model na výpočet požiarnej odolnosti centricky
namáhaných spriahnutých stĺpov z čiastočne obetónovaných oceľových profilov vystavených
zo všetkých strán požiaru podľa normalizovanej teplotnej krivky, pre vybočenie kolmo na slabšiu os 87
G.1 Úvod 87
G.2 Pásnice oceľového profilu 87
G.3 Stena oceľového profilu 88
G.4 Betón 89
G.5 Výstuž 90
G.6 Výpočet vzpernej odolnosti pri zvýšenej teplote 90
G.7 Excentricita zaťaženia 91
G.8 Oblasť použitia 91
Príloha H (informatívna) – Jednoduchý výpočtový model vybetónovaných dutých profilov
vystavených požiaru zo všetkých strán podľa normalizovanej teplotnej krivky 95
H.1 Všeobecne 95
H.2 Rozdelenie teploty 95
H.3 Návrhová vzperná odolnosť pri zvýšenej teplote 95
H.4 Excentricita zaťaženia 96
H.5 Oblasť použitia 96
Príloha I (informatívna) – Príprava a hodnotenie experimentálnych modelov 99
I.1 Úvod 99
I.2 Skúška na získanie celkového odhadu 99
I.3 Skúšky na získanie čiastkových informácií 99