Tlačiť

STN EN 1991-1-5Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1991-1-5
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-5: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia účinkami teploty
Anglický názov: Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-5: General actions - Thermal actions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt EN 1991-1-5:2003
Vestník: 02/08
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 09/08, Oprava *AC V 05/09
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1991-1-5:2004-05 (73 0035), STN P ENV 1991-2-5:2000-12 (73 0035)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1991-1-5 uvádza princípy a pravidlá výpočtu zaťaženia budov, mostov a iných konštrukcií účinkami teploty vrátane ich konštrukčných prvkov.Obsah normy STN EN 1991-1-5
Predhovor 6
Vznik a vývoj programu eurokódov 6
Úloha a oblasť používania eurokódov 7
Národné normy preberajúce eurokódy 7
Prepojenia medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami na výrobky (EN a ETA) 8
Ďalšie informácie špecifické pre EN 1991-1-5 8
Národná príloha k EN 1991-1-5 8
Kapitola 1 Všeobecne 9
1.1 Predmet normy 9
1.2 Citované normy 9
1.3 Predpoklady 9
1.4 Rozlíšenie medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 9
1.5 Termíny a definície 9
1.6 Značky 10
Kapitola 2 Klasifikácia zaťažení 11
Kapitola 3 Návrhové situácie 11
Kapitola 4 Reprezentácia zaťažení 12
Kapitola 5 Zmeny teploty v budovách 12
5.1 Všeobecne 12
5.2 Určenie teplôt 13
5.3 Určenie teplotných profilov 13
Kapitola 6 Zmeny teploty v mostoch 14
6.1 Nosné konštrukcie mostov 14
6.1.1 Typy nosných konštrukcií mostov 14
6.1.2 Uvažovanie zaťažení účinkami teploty 14
6.1.3 Zložka rovnomernej teploty 15
6.1.3.1 Všeobecne 15
6.1.3.2 Teplota vzduchu v tieni 16
6.1.3.3 Rozsah rovnomernej zložky teploty mosta 16
6.1.4 Zložky teplotného spádu 17
6.1.4.1 Zvislá lineárna zložka (postup 1) 17
6.1.4.2 Zvislé teplotné zložky s nelineárnym pôsobením (postup 2) 19
6.1.4.3 Vodorovné zložky 21
6.1.4.4 Zložky teplotného spádu v stenách betónového komorového nosníka 22
6.1.5 Súčasné pôsobenie zložiek rovnomernej teploty a teplotného spádu 22
6.1.6 Rozdielne hodnoty zložky rovnomernej teploty v odlišných konštrukčných prvkoch 22
6.2 Mostné piliere 22
6.2.1 Uvažovanie zaťažení účinkami teploty 22
6.2.2 Teplotné spády 22
Kapitola 7 Zmeny teploty v priemyselných komínoch, potrubiach, silách, nádržiach a chladiacich vežiach 23
7.1 Všeobecne 23
7.2 Zložky teploty 23
7.2.1 Teplota vzduchu v tieni 23
7.2.2 Teplota dymových plynov, vykurovacích kvapalín a vykurovacích materiálov 23
7.2.3 Teplota prvku 23
7.3 Uvažovanie zložiek teploty 23
7.4 Určenie zložiek teploty 24
7.5 Hodnoty zložiek teploty (orientačné hodnoty) 24
7.6 Súčasné pôsobenie zložiek teploty 24
Príloha A (normatívna) – Izotermy národných minimálnych a maximálnych hodnôt teplôt vzduchu v tieni 26
A.1 Všeobecne 26
A.2 Maximálne a minimálne hodnoty teploty vzduchu v tieni s ročnou pravdepodobnosťou
prekročenia p inou ako 0,02 26
Príloha B (normatívna) – Teplotné spády pre rôzne hrúbky povrchových úprav 28
Príloha C (informatívna) – Súčinitele dĺžkovej teplotnej rozťažnosti 30
Príloha D (informatívna) – Teplotné profily v budovách a iných stavebných objektoch 31
Literatúra 32