SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1998-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1998-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1998-2
Slovenský názov: Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 2: Mosty
Anglický názov: Eurocode 8:Design of structures for earthquake resistance. Part 2: Bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.25, 93.040
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt EN 1998-2:2005
Vestník: 04/08
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 03/09, Zmena *A1 V 07/09, Oprava *AC V 04/10, Zmena *A2 V 05/12
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1998-2:2006-06 (73 0036), STN P ENV 1998-2:1999-05 (73 0036)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť sa prednostne venuje seizmickému navrhovaniu mostov, ktoré horizontálnym seizmickým zaťaženiam odolávajú hlavne ohybom pilierov alebo krajnými podperami; týka sa to mostov, ktoré majú zvislé alebo skoro zvislé systémy pilierov podopierajúcich mostnú nosnú konštrukciu.Obsah normy STN EN 1998-2
Predhovor 8
Kapitola 1 Úvod 12
1.1 Predmet 12
1.1.1 Predmet EN 1998-2 12
1.1.2 Ďalšie časti EN 1998 12
1.2 Normatívne odkazy 13
1.2.1 Použitie 13
1.2.2 Odkazy na všeobecné normy 13
1.2.3 Odkazy na predpisy a normy 13
1.2.4 Ďalšie odkazy na všeobecné a iné normy pre mosty 13
1.3 Predpoklady 13
1.4 Rozlíšenie medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 13
1.5 Definície 14
1.5.1 Všeobecne 14
1.5.2 Termíny spoločné pre všetky eurokódy 14
1.5.3 Ďalšie termíny používané v EN 1998-2 14
1.6 Značky 14
1.6.1 Všeobecne 14
1.6.2 Ďalšie značky používané v kapitolách 2 a 3 EN 1998-2 15
1.6.3 Ďalšie značky používané v kapitole 4 EN 1998-2 15
1.6.4 Ďalšie značky používané v kapitole 5 EN 1998-2 16
1.6.5 Ďalšie značky používané v kapitole 6 EN 1998-2 17
1.6.6 Ďalšie značky používané v kapitole 7 a prílohách J, JJ a K EN 1998-2 19
Kapitola 2 Základné požiadavky a kritériá zhody 21
2.1 Návrhové seizmické zaťaženie 21
2.2 Základné požiadavky 21
2.2.1 Všeobecne 21
2.2.2 Požiadavka nezrútenia (medzný stav únosnosti) 21
2.2.3 Požiadavka minimalizácie poškodenia (medzný stav používateľnosti) 22
2.3 Kritériá zhody 22
2.3.1 Všeobecne 22
2.3.2 Zamýšľané seizmické správanie 22
2.3.3 Overenie odolnosti 24
2.3.4 Kapacitný návrh..... 24
2.3.5 Požiadavky na poddajnosť 25
2.3.6 Spoje – Kontrola premiestnení – Konštruovanie 27
2.3.7 Zjednodušené kritériá 29
2.4 Koncepčný návrh 29
Kapitola 3 Seizmické zaťaženie 31
3.1 Definícia seizmického zaťaženia 31
3.1.1 Všeobecne 31
3.1.2 Použitie zložiek pohybu 31
3.2 Kvantifikácia zložiek 31
3.2.1 Všeobecne 31
3.2.2 Lokálne závislé spektrum pružnej odozvy 31
3.2.3 Reprezentatívne časové priebehy 32
3.2.4 Lokálne návrhové spektrum pre lineárny výpočet 32
3.3 Priestorová variabilita seizmického zaťaženia 32
Kapitola 4 Analýza 35
4.1 Modelovanie 35
4.1.1 Dynamické stupne voľnosti 35
4.1.2 Hmotnosti 35
4.1.3 Útlm konštrukcie a tuhosť prvkov 35
4.1.4 Modelovanie podložia 36
4.1.5 Krútiace účinky 36
4.1.6 Súčinitele správania pre lineárny výpočet 39
4.1.7 Vertikálna zložka seizmického zaťaženia 39
4.1.8 Pravidelné a nepravidelné seizmické správanie poddajných mostov 39
4.1.9 Nelineárna analýza nepravidelných mostov 40
4.2 Metódy výpočtu 40
4.2.1 Lineárny dynamický výpočet – metóda spektra odozvy 40
4.2.2 Metóda základného vlastného tvaru 42
4.2.3 Alternatívne lineárne metódy 44
4.2.4 Nelineárny dynamický výpočet v časovej oblasti 44
4.2.5 Statická nelineárna analýza (metóda prekročenia deformácií) – pushover analysis 45
Kapitola 5 Overenie pevnosti 47
5.1 Všeobecne 47
5.2 Materiály a návrhová pevnosť 47
5.2.1 Materiály 47
5.2.2 Návrhová pevnosť 47
5.3 Kapacitný návrh 47
5.4 Účinky druhého rádu 48
5.5 Kombinácia seizmického zaťaženia s inými zaťaženiami 49
5.6 Overenie odolnosti betónových prierezov 49
5.6.1 Návrhová odolnosť 49
5.6.2 Konštrukcie s limitovane poddajným správaním 49
5.6.3 Konštrukcie s poddajným správaním 50
5.7 Overenie odolnosti oceľových a spriahnutých oceľobetónových prvkov 56
5.7.1 Oceľové piliere 56
5.7.2 Oceľová alebo spriahnutá oceľobetónová mostná nosná konštrukcia 56
5.8 Základy 56
5.8.1 Všeobecne 56
5.8.2 Účinky návrhového zaťaženia 57
5.8.3 Overenie odolnosti 57
Kapitola 6 Konštruovanie 58
6.1 Všeobecne 58
6.2 Betónové piliere 58
6.2.1 Ovinutie 58
6.2.2 Vybočenie pozdĺžnej tlačenej výstuže 61
6.2.3 Ostatné zásady 62
6.2.4 Duté piliere 62
6.3 Oceľové piliere 62
6.4 Základy 62
6.4.1 Plošné základy 62
6.4.2 Pilótové základy 62
6.5 Konštrukcie s limitovane poddajným správaním 63
6.5.1 Overenie poddajnosti kritických prierezov 63
6.5.2 Zamedzenie krehkého porušenia špecifických nepoddajných prvkov 63
6.6 Ložiská a seizmické medzičlánky 63
6.6.1 Všeobecné požiadavky 63
6.6.2 Ložiská 64
6.6.3 Seizmické medzičlánky, pridržiavajúce zariadenia, jednotky na prenos nárazov 65
6.6.4 Minimálne dĺžky presahu 66
6.7 Betónové opory a oporné múry 67
6.7.1 Všeobecné požiadavky 67
6.7.2 Opory ohybne spojené s mostnou nosnou konštrukciou 68
6.7.3 Opory tuho spojené s mostnou nosnou konštrukciou 68
6.7.4 Priepusty a kanály s veľkým tlakom nadložia 69
6.7.5 Oporné múry 70
Kapitola 7 Mosty so seizmickou izoláciou 71
7.1 Všeobecne 71
7.2 Definície 71
7.3 Základné požiadavky a kritériá zhody 72
7.4 Seizmické zaťaženie 72
7.4.1 Návrhové spektrá 72
7.4.2 Výpočet v časovej oblasti 72
7.5 Výpočtové postupy a modelovanie 72
7.5.1 Všeobecne 72
7.5.2 Návrhové vlastnosti izolačného systému 73
7.5.3 Podmienky použitia rôznych výpočtových metód 78
7.5.4 Výpočet pomocou spektra odozvy s uvážením len základného vlastného tvaru 78
7.5.5 Výpočet pomocou viactvarového spektra odozvy 81
7.5.6 Výpočet v časovej oblasti 81
7.5.7 Vertikálna zložka seizmického zaťaženia 82
7.6 Overenie 82
7.6.1 Seizmická návrhová situácia 82
7.6.2 Izolačný systém 82
7.6.3 Spodné konštrukcie a horná konštrukcia 83
7.7 Špeciálne požiadavky na izolačný systém 84
7.7.1 Bočná návratná schopnosť 84
7.7.2 Bočné obmedzenie na izolačnom rozhraní 85
7.7.3 Prehliadky a údržba 85
Príloha A (informatívna) – Pravdepodobnosti súvisiace s referenčným seizmickým zaťažením.
Návod na výber návrhového seizmického zaťaženia počas výstavby 86
Príloha B (informatívna) – Vzťah medzi súčiniteľmi poddajnosti v premiestnení a v krivosti
plastických kĺbov betónových pilierov 87
Príloha C (informatívna) – Stanovenie efektívnej tuhosti železobetónových poddajných prvkov 88
Príloha D (informatívna) – Priestorová variabilita seizmického pohybu: Model a metódy výpočtu 89
Príloha E (informatívna) – Pravdepodobné materiálové vlastnosti a deformačné kapacity
plastických kĺbov pre nelineárny výpočet 94
Príloha F (informatívna) – Pridaná hmotnosť od vody okolo a vo vnútri ponorených pilierov 99
Príloha G (normatívna) – Výpočet účinkov kapacitného návrhu 101
Príloha H (informatívna) – Statická nelineárna analýza (metóda prekročenia deformácií) – pushover 102
Príloha J (normatívna) - Kolísanie návrhových vlastností seizmických izolátorových jednotiek 104
Príloha JJ (informatívna) - Súčinitele pre všeobecné typy izolátorov 106
Príloha K (informatívna) - Skúšky na potvrdenie návrhových vlastností seizmických
izolátorových jednotiek 109