SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1997-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1997-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1997-2
Slovenský názov: Eurokód 7. Navrhovanie geotechnických konštrukcií. Časť 2: Prieskum a skúšanie horninového prostredia
Anglický názov: Eurocode 7. Geotechnical design. Part 2: Ground investigation and testing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.01, 91.120.20
Triediaci znak: 73 0091
Úroveň zapracovania: idt EN 1997-2:2007
Vestník: 05/08
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 03/10, Oprava *AC V 11/10
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1997-2:2007-10 (73 0091), STN P ENV 1997-2:2002-02 (73 0092), STN P ENV 1997-3:2004-03 (73 0091), STN 73 1000:1987-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1997 sa musí používať spolu s EN 1990: 2002, ktorá ustanovuje zásady a požiadavky na bezpečnosť a používateľnosť, opisuje zásady navrhovania a overovania a dáva návod pre príbuzné hľadiská konštrukčnej spoľahlivosti.Obsah normy STN EN 1997-2
Predhovor 11
Vznik a vývoj programu eurokódov 11
Úloha a oblasť používania eurokódov 12
Národné normy preberajúce eurokódy 12
Prepojenia medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami na výrobky (EN a ETA) 12
Dopĺňajúce informácie špecifické pre Eurokód 7 13
Národná príloha ku EN 1997-2 13

Kapitola 1 Všeobecne 14
1.1 Predmet normy 14
1.1.1 Predmet Eurokódu 7 14
1.1.2 Predmet EN 1997-2 14
1.2 Normatívne odkazy 15
1.3 Predpoklady 16
1.4 Rozdiel medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 16
1.5 Termíny a definície 16
1.5.1 Termíny spoločné pre všetky eurokódy 16
1.5.2 Termíny bežné v Eurokóde 7 16
1.5.3 Špecifické definície používané v EN 1997-2 16
1.6 Výsledky skúšok a odvodené hodnoty 18
1.7 Vzťah medzi EN 1997-1 a EN 1997-2 18
1.8 Symboly a jednotky 19

Kapitola 2 Plánovanie prieskumu horninového prostredia 23
2.1 Ciele 23
2.1.1 Všeobecne 23
2.1.2 Horninové prostredie/základová pôda 24
2.1.3 Stavebné materiály 24
2.1.4 Podzemná voda 25
2.2 Etapy prieskumných prác 25
2.3 Predbežný prieskum 25
2.4 Podrobný prieskum 26
2.4.1 Terénny prieskum 26
2.4.2 Laboratórne skúšky 29
2.5 Kontrola a monitoring 33


Kapitola 3 Odber vzoriek zemín, skalných hornín a merania hladín podzemnej vody 34
3.1 Všeobecne 34
3.2 Odber vzoriek z vrtov 34
3.3 Odber vzoriek z výkopov 34
3.4 Odber vzoriek zemín 34
3.4.1 Kategórie metód odberu vzoriek a laboratórne triedy kvality vzoriek 34
3.4.2 Pomenovanie zeminy 35
3.4.3 Plánovanie odberu vzoriek 35
3.4.4 Manipulácia so vzorkami, ich skladovanie a preprava 36
3.5 Odber vzoriek skalných hornín 36
3.5.1 Kategórie metód odberu vzoriek 36
3.5.2 Pomenovanie skalnej horniny 36
3.5.3 Plánovanie odberu vzoriek skalných hornín 37
3.5.4 Skladovanie, preprava a manipulácia so vzorkami 37
3.6 Merania hladín podzemných vôd v zeminách a v skalných horninách 37
3.6.1 Všeobecne 37
3.6.2 Plánovanie a vykonávanie meraní 37
3.6.3 Vyhodnotenie výsledkov merania hladín podzemnej vody 38

Kapitola 4 Terénne skúšky zemín a skalných hornín 39
4.1 Všeobecne 39
4.2 Všeobecné požiadavky 39
4.2.1 Plánovanie a určenie skúšobného programu 39
4.2.2 Vykonávanie 39
4.2.3 Vyhodnotenie 40
4.3 Statická penetračná a piezostatická skúška (CPT, CPTU) 40
4.3.1 Predmet 40
4.3.2 Špecifické požiadavky 40
4.3.3 Vyhodnotenie výsledkov skúšok 41
4.3.4 Použitie výsledkov skúšok a odvodené hodnoty 41
4.4 Presiometrická skúška (PMT) 42
4.4.1 Predmet 42
4.4.2 Špecifické požiadavky 42
4.4.3 Vyhodnotenie výsledkov skúšok 43
4.4.4 Použitie výsledkov a odvodené hodnoty 43
4.5 Dilatometrická skúška (FDT) 44
4.5.1 Predmet 44
4.5.2 Špecifické požiadavky 44
4.5.3 Vyhodnotenie výsledkov skúšky 45
4.5.4 Použitie výsledkov skúšky a odvodené hodnoty 45
4.6 Štandardná penetračná skúška ( SPT) 45
4.6.1 Predmet 45
4.6.3 Vyhodnotenie výsledkov skúšky 45
4.6.4 Použitie výsledkov a odvodené hodnoty 46
4.7 Dynamické penetračné skúšky (DP) 47
4.7.1 Predmet 47
4.7.2 Špecifické požiadavky 47
4.7.3 Vyhodnotenie výsledkov skúšok 47
4.7.4 Použitie výsledkov a odvodené hodnoty 47
4.8 Tiažová penetračná skúška (WST) 48
4.8.1 Predmet 48
4.8.2 Špecifické požiadavky 48
4.8.3 Vyhodnotenie výsledkov skúšok 48
4.8.4 Použitie výsledkov a odvodených hodnôt 49
4.9 Terénna vrtuľková skúška (FVT) 49
4.9.1 Predmet 49
4.9.2 Špecifické požiadavky 50
4.9.3 Vyhodnotenie výsledkov skúšok 50
4.9.4 Použitie výsledkov a odvodené hodnoty 50
4.10 Plošná dilatometrická skúška (DMT) 50
4.10.1 Predmet 50
4.10.2 Špecifické požiadavky 50
4.10.3 Vyhodnotenie výsledkov skúšok 50
4.10.4 Použitie výsledkov a odvodené hodnoty 51
4.11 Zaťažovacia skúška doskou (PLT) 51
4.11.1 Predmet 51
4.11.2 Špecifické požiadavky 51
4.11.3 Vyhodnotenie výsledkov skúšok 51
4.11.4 Použitie výsledkov a odvodené hodnoty 51

Kapitola 5 Laboratórne skúšky zemín a skalných hornín 53
5.1 Všeobecne 53
5.2 Všeobecné požiadavky na laboratórne skúšky 53
5.2.1 Všeobecné požiadavky 53
5.2.2 Postupy, technické vybavenie a prezentácia 53
5.2.3 Vyhodnotenie výsledkov skúšok 53
5.3 Príprava skúšobných vzoriek zemín 53
5.3.1 Predmet 53
5.3.2 Požiadavky 54
5.4 Príprava skúšobných vzoriek skalných hornín 54
5.4.1 Predmet 54
5.4.2 Požiadavky 54
5.5 Skúšky na klasifikáciu, pomenovanie a opis zemín 55
5.5.1 Všeobecne 55
5.5.2 Požiadavky na všetky klasifikačné skúšky 55
5.5.3 Určenie vlhkosti 55
5.5.4 Určenie objemovej hmotnosti 56
5.5.5 Určenie hustoty častíc 56
5.5.6 Zrnitostná analýza 56
5.5.7 Určenie konzistenčných medzí 57
5.5.8 Určenie indexu uľahnutosti zrnitých zemín 57
5.5.9 Určenie disperzivity zemín 58
5.5.10 Náchylnosť na premŕzanie 58
5.6 Chemické skúšanie zemín a podzemnej vody 59
5.6.1 Požiadavky na všetky chemické skúšky 59
5.6.2 Určenie obsahu organických látok 60
5.6.3 Určenie obsahu uhličitanov 61
5.6.4 Určenie obsahu síranov 61
5.6.5 Určenie hodnoty pH (kyslosť a zásaditosť) 61
5.6.6 Určenie obsahu chloridov 62
5.7 Indexové skúšky pevnosti zemín 62
5.7.1 Predmet 62
5.7.2 Požiadavky 62
5.7.3 Použitie výsledkov skúšok 62
5.8 Skúšanie pevnosti zemín 63
5.8.1 Predmet a účel 63
5.8.2 Všeobecné požiadavky 63
5.8.3 Vyhodnotenie a použitie výsledkov skúšok 64
5.8.4 Skúška v prostom tlaku 64
5.8.5 Neodvodnená nekonsolidovaná triaxiálna tlaková skúška 65
5.8.6 Konsolidovaná triaxiálna tlaková skúška 65
5.8.7 Konsolidovaná šmyková čeľusťová skúška 66
5.9 Skúšanie stlačiteľnosti a pretvárateľnosti zemín 66
5.9.1 Všeobecne 66
5.9.2 Skúšanie stlačiteľnosti v oedometri 66
5.9.3 Triaxiálne skúšanie pretvárateľnosti 68
5.10 Skúšanie zhutniteľnosti zemín 68
5.10.1 Účel 68
5.10.2 Skúšky zhutniteľnosti 68
5.10.3 Skúška kalifornského pomeru únosnosti (CBR) 69
5.11 Skúšky priepustnosti zemín 69
5.11.1 Predmet 69
5.11.2 Požiadavky 69
5.11.3 Vyhodnotenie a použitie výsledkov skúšok 70
5.12 Klasifikačné skúšky skalných hornín 71
5.12.1 Všeobecne 71
5.12.2 Požiadavky na všetky klasifikačné skúšky 71
5.12.3 Pomenovanie a opis skalných hornín 71
5.12.4 Stanovenie vlhkosti 71
5.12.5 Stanovenie objemovej hmotnosti a pórovitosti 72
5.13 Skúšanie napúčavosti materiálu skalných hornín 73
5.13.1 Všeobecne 73
5.13.2 Všeobecné požiadavky 73
5.13.3 Vyhodnotenie výsledkov skúšok 73
5.13.4 Index napúčacieho tlaku pri nulovej zmene objemu 74
5.13.5 Index napúčacieho pretvorenia pre radiálne obmedzenú vzorku s osovým zaťažením 74
5.13.6 Pretvorenie spôsobené neobmedzeným napúčaním v skúšobnej vzorke skalnej horniny 74
5.14 Skúšanie pevnosti materiálu skalných hornín 75
5.14.1 Všeobecne 75
5.14.2 Požiadavky na všetky skúšky pevnosti 75
5.14.3 Vyhodnotenie výsledkov skúšok 75
5.14.4 Skúška v prostom tlaku s meraním deformácií 75
5.14.5 Skúška pevnosti pri bodovom zaťažení (Point load test) 76
5.14.6 Priama šmyková skúška 77
5.14.7 Brazílska skúška 77
5.14.8 Triaxiálna tlaková skúška 78

Kapitola 6 Správa z prieskumu horninového prostredia 79
6.1 Všeobecné požiadavky 79
6.2 Prezentácia geotechnickej informácie 79
6.3 Vyhodnotenie geotechnických informácií 80
6.4 Stanovenie odvodených hodnôt 80

Príloha A (informatívna) – Zoznam výsledkov skúšok z geotechnických noriem na skúšanie 81
Príloha B (informatívna) – Plánovanie geotechnických prieskumov 84
Príloha C (informatívna) – Príklady na odvodenie tlaku podzemnej vody založeného
na modeli dlhotrvajúcich meraní 91
Príloha D (informatívna) – Statická a piezostatická penetračná skúška (CPT, CPTU) 93
Príloha E (informatívna) – Presiometrická skúška (PMT) 102
Príloha F (informatívna) – Štandardná penetračná skúška (SPT) 106
Príloha G (informatívna) – Dynamická penetračná skúška (DP) 109
Príloha H (informatívna) – Tiažová penetračná skúška (WST) 112
Príloha I (informatívna) – Terénna vrtuľková skúška (FVT) 113
Príloha J (informatívna) – Skúška plošným dilatometrom (DMT) 117
Príloha K (informatívna) – Zaťažovacia skúška doskou (PLT) 118
Príloha L (informatívna) – Podrobné informácie o príprave skúšobných vzoriek 121
Príloha M (informatívna) – Podrobné informácie o skúškach na klasifikáciu,
pomenovanie a opis zemín 127
Príloha N (informatívna) – Podrobné informácie o chemických skúškach zemín 132
Príloha O (informatívna) – Podrobné informácie o skúšaní indexovej pevnosti zemín 135
Príloha P (informatívna) – Podrobné informácie o skúšaní pevnosti zemín 136
Príloha Q (informatívna) – Podrobné informácie o skúšaní stlačiteľnosti zemín 138
Príloha R (informatívna) – Podrobné informácie o skúšaní zhutniteľnosti zemín 139
Príloha S (informatívna) – Podrobné informácie o skúšaní priepustnosti zemín 140
Príloha T (informatívna) – Príprava skúšobných vzoriek na skúšanie skalných hornín 142
Príloha U (informatívna) – Klasifikačné skúšky materiálu skalných hornín 143
Príloha V (informatívna) – Skúšanie napúčavosti materiálu skalných hornín 144
Príloha W (informatívna) – Skúšanie pevnosti materiálu skalných hornín 146
Príloha X (informatívna) – Literatúra 150