SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15664-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15664-1


Označenie: STN EN 15664-1 zrušená
Slovenský názov: Vplyv kovových materiálov na pitnú vodu. Dynamická skúška hodnotenia uvoľňovania kovov v skúšobnom zariadení. Časť 1: Konštrukcia a činnosť
Anglický názov: Influence of metallic materials on water intended for human consumption. Dynamic rig test for assessment of metal release. Part 1: Design and operation
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2008
Dátum zrušenia: 1. 7. 2014
Jazyk: SK
ICS: 13.060.20, 67.250
Triediaci znak: 75 8707
Úroveň zapracovania: idt EN 15664-1:2008
Vestník: 06/08
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15664-1+A1:2014-07 (75 8707)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje postup stanovenia uvoľňovania kovov z kovových materiálov používaných v konštrukčných prvkoch, ktoré sú určené na styk s pitnou vodou.Obsah normy STN EN 15664-1
Predhovor 8
Úvod 8
1 Predmet normy. 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 10
4 Podstata skúšky 12
5 Skúšobné zariadenie 12
5.1 Všeobecne 12
5.2 Usporiadanie skúšobného zariadenia 12
5.3 Kontrolná linka 12
5.4 Skúšobné linky 12
5.4.1 Všeobecne 12
5.4.2 Materiály vo forme rúr 12
5.4.3 Materiály vo forme skúšobných kusov 13
5.5 Referenčné linky na porovnávacie skúšky 13
6 Prevádzkové podmienky 13
6.1 Všeobecne 13
6.2 Ustálenie podmienok 13
6.3 Frakčný odber vzoriek 13
6.3.1 Všeobecne 13
6.3.2 Výpočet a vyjadrovanie výsledkov frakčného odberu vzoriek 14
6.3.3 Požiadavky na hydraulickú funkciu skúšobného zariadenia 16
6.3.4 Určenie objemu odobratých vzoriek 16
6.4 Normálna prevádzka skúšobného zariadenia 17
7 Skúšobná voda 17
7.1 Zloženie 17
7.2 Kontrola skúšobnej vody 17
8 Odber vzoriek 18
8.1 Všeobecne 18
8.2 Odber skúšobnej vody 18
8.3 Odber vzoriek na stanovenie uvoľňovania kovov 18
8.4 Objemy vzoriek 18
8.4.1 Všeobecne 18
8.4.2 Skúšobné linky so skúšobnými kusmi 18
8.4.3 Skúšobné rúry 19
9 Analýza 19
10 Vyjadrenie výsledkov 19
10.1 Koncentrácie kovu po určitom čase stagnácie 19
10.2 Ekvivalentná rúrová koncentrácia 19
10.3 Priemerná koncentrácia za daný čas prevádzky 20
10.4 Prezentácia výsledkov skúšky 20
11 Protokol o skúške 20
Príloha A (normatívna) – Súčasti a zostavenie skúšobného zariadenia 22
A.1 Skúšobné zariadenie 22
A.2 Skúšobný kus 24
A.3 Spojovací kus 24
Príloha B (normatívna) – Prietokový režim skúšobného zariadenia 26
B.1 Prietokový režim skúšobného zariadenia a plán odberu vzoriek (24-hodinový cyklus) 26
B.2 Prietokový režim skúšobného zariadenia a plán odberu vzoriek pre 16-hodinový čas stagnácie 27
Príloha C (normatívna) – Monitorovanie a analýza skúšobnej vody 28
C.1 Údaje o zložení skúšobnej vody 28
Príloha D (informatívna) – Príklady grafov na vyjadrenie výsledkov 30
Literatúra 32