SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 60664-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 60664-5


Označenie: STN EN 60664-5 zrušená
Slovenský názov: Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 5: Komplexná metóda určovania vzdušných vzdialeností a povrchových ciest, ktoré sa rovnajú 2 mm alebo sú menšie
Anglický názov: Insulation coordination for equipment within low-voltage systems. Part 5: Comprehensive method for determining clearances and creepage distances equal to or less than 2 mm
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2008
Dátum zrušenia: 1. 7. 2022
Jazyk: SK
ICS: 29.080.30
Triediaci znak: 33 0420
Úroveň zapracovania: idt IEC 60664-5:2007, idt EN 60664-5:2007
Vestník: 06/08
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 6/10, 8/11, 10/13, 10/08, 10/09, 12/12,
Nariadenie vlády: 308/2004
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 60664-5:2004-09 (33 0420)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 60664 špecifikuje dimenzovanie vzdušných vzdialeností a povrchových ciest pre rozstupy rovnajúce sa 2 mm alebo menšie, pre dosky plošných spojov a zodpovedajúce konštrukcie, pri ktorých sú vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty identické a sú vedené pozdĺž povrchov tuhej izolácie, ako sú napríklad dráhy opísané v 6.2 časti 1 (príklady 1, 5 a 11).Obsah normy STN EN 60664-5
Úvod 7
1 Rozsah použitia a predmet 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 8
4 Podstata dimenzovania vzdušných vzdialeností a povrchových ciest 9
4.1 Úvodná poznámka 9
4.2 Hlavné princípy 9
4.3 Napätia a menovité napäťové údaje 9
4.4 Frekvencia 11
4.5 Čas namáhania napätím 11
4.6 Znečistenie 11
4.7 Informácie dodávané so zariadením 12
4.8 Izolačný materiál 13
5 Požiadavky a postupy dimenzovania 14
5.1 Všeobecne 14
5.2 Dimenzovanie vzdušných vzdialeností 14
5.3 Dimenzovanie povrchových ciest 18
5.4 Požiadavky na návrh tuhej izolácie 23
6 Skúšky a merania 25
6.1 Skúšky 25
6.2 Meranie povrchových ciest a vzdušných vzdialeností 31
Príloha A (informatívna) – Dimenzovanie na zachovanie minimálneho izolačného odporu 32
Príloha B (normatívna) – Skúška adsorpcie vody 34
Príloha C (informatívna) – Diagramy dimenzovania 38
Príloha D (informatívna) – Skúška výdržným napätím povrchovej cesty za podmienok vlhka 41
Literatúra 42
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi
európskymi publikáciami 43
Obrázok 1 – Skúšobné napätia 30
Obrázok B.1 – Usporiadanie skúšobnej vzorky 35
Obrázok B.2 – Skúšobný obvod 36
Obrázok B.3 – Kritická relatívna vlhkosť izolačných materiálov 37
Obrázok C.1 – Diagram dimenzovania vzdušných vzdialeností obvodov pripojených priamo
na napájaciu sieť 38
Obrázok C.2 – Diagram dimenzovania vzdušných vzdialeností obvodov priamo nepripojených
na napájaciu sieť 39
Obrázok C.3 – Diagram dimenzovania povrchových ciest 40
Obrázok D.1 – Usporiadanie na skúšku výdržným napätím 41
Tabuľka 1 – Vzťah medzi úrovňami vlhkosti a triedami makroprostredia 12
Tabuľka 2 – Vzdušné vzdialenosti odolávajúce prechodným prepätiam 15
Tabuľka 3 – Vzdušné vzdialenosti odolávajúce ustáleným napätiam, dočasným prepätiam
alebo periodickým vrcholovým napätiam 16
Tabuľka 4 – Povrchové cesty na vylúčenie zlyhania v dôsledku plazivých prúdov 20
Tabuľka 5 – Povrchové cesty potrebné na vylúčenie povrchového preskoku 21
Tabuľka A.1 – Minimálny izolačný odpor 32
Tabuľka A.2 – Povrchové cesty potrebné na zachovanie minimálneho izolačného odporu 33