SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12899-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12899-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12899-1
Slovenský názov: Trvalé zvislé dopravné značky. Časť 1: Trvalé dopravné značky
Anglický názov: Fixed, vertical road traffic signs. Part 1: Fixed signs
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7021
Úroveň zapracovania: idt EN 12899-1:2007
Vestník: 06/08
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie: 4/09, 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava *1 V 02/09
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12899-1:2003-12 (73 7021)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Časť 1 EN 12899 špecifikuje požiadavky na celkové zostavy dopravných značiek (vrátane nosičov), na dopravné značky (podklad značky s lícnou stranou), na podklady značiek (bez lícnej strany) a na iné dôležité súčasti (retroreflexné fólie, nosiče a osvetlenia).Obsah normy STN EN 12899-1
Predhovor 8
Úvod 9
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny, definície, značky a skratky 11
4 Retroreflexný materiál prednej strany značky 12
4.1 Sklené guľôčky 12
4.2 Mikroprizmatický materiál 16
5 Konštrukčné požiadavky 16
5.1 Všeobecne 16
5.2 Parciálne faktory bezpečnosti 17
5.3 Zaťaženia 17
5.4 Výchylky 19
6 Nosiče 22
6.1 Vrcholy 22
6.2 Kryty 22
6.3 Požiadavka pri náraze vozidla 22
6.4 Odolnosť proti korózii 22
6.5 Základné podklady 23
7 Podklady značiek, predné strany značiek, presvetlené značky, značky s vonkajším
osvetlením a nosiče 23
7.1 Navrhovanie 25
7.2 Predné strany značiek 25
7.3 Presvetlené značky 27
7.4 Značky s vonkajším osvetlením 29
8 Zostava značky 31
9 Označovanie, etiketovanie a informácie o výrobku 31
9.1 Všeobecne 31
9.2 Označovanie a etiketovanie 31
9.3 Informácie o výrobku 31
9.4 Svetlá 31
10 Preukazovanie zhody 32
11 Nebezpečné látky 32
Príloha A (normatívna) - Sk·ÜobnÚ body pre horizontßlne a vertikßlne zaØa×enie 33
A.1 Zaťaženie vetrom 33
A.2 Pôsobenie snehu, dynamické zaťaženie, kombinované zaťaženie 37
Príloha ZA (informatívna) - Kapitoly tejto eur¾pskej normy t²kaj·ce sa ustanovenÝ smernice ES
o stavebných výrobkoch 39
ZA.1 Predmet a príslušné charakteristiky 39
ZA.2 Postup preukazovania zhody trvalých zvislých dopravných značiek 47
ZA.3 Označenie CE a etiketovanie 49