SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12059
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12059


Označenie: STN EN 12059 zrušená
Slovenský názov: Výrobky z prírodného kameňa. Formátované kamenárske výrobky. Požiadavky
Anglický názov: Natural stone products. Dimensional stone work. Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2008
Dátum zrušenia: 1. 6. 2012
Jazyk: SK
ICS: 91.100.15
Triediaci znak: 72 1810
Úroveň zapracovania: idt EN 12059:2008
Vestník: 07/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12059+A1:2012-06 (72 1810)
Nahradené normy: STN 72 1810:1986-11
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky pre nasledujúce kamenné prvky: masívne kamenné prvky pre stavebné účely: - nosné kamenné prvky, pre ktoré je typické, že sú podrobované prevažne namáhaniu na tlak, ako sú masívne stĺpy, klenby a podobne; celistvé kamenné prvky používané ako parapety, zábradlia, balustrády, krycie dosky a podobne, určené znášať popri vlastnej tiaži i horizontálne zaťaženia vyplývajúce z používania. Prvky z celistvého kameňa pre vonkajšiu úpravu: oblúkové obkladové panely pre vonkajšiu úpravu stien, stĺpov alebo pilastrov; kamenné prvky pre orámovanie jedného alebo viacerých bočných otvorov v stenách alebo podlahách budov, ako sú prahy, zárubne, architrávy a podobne.Obsah normy STN EN 12059
Predhovor 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 8
4 Požiadavky 8
4.1 Požiadavky na geometrické charakteristiky 8
4.1.1 Všeobecne 8
4.1.2 Požiadavky na hrúbku 8
4.1.3 Požiadavky na rovinnosť 9
4.1.4 Požiadavky na dĺžku a šírku 9
4.1.5 Požiadavky na uhly a zvláštne tvary 9
4.1.6 Požiadavky na hrany 9
4.1.7 Požiadavky na povrchovú úpravu 9
4.2 Požiadavky na prírodný kameň pre formátované výrobky 10
4.2.1 Všeobecne 10
4.2.2 Pomenovanie 10
4.2.3 Vizuálny vzhľad 10
4.2.4 Pevnosť v ohybe 11
4.2.5 Nasiakavosť pri atmosférickom tlaku 12
4.2.6 Reakcia na oheň 12
4.2.7 Nasiakavosť kapilaritou 12
4.2.8 Objemová hmotnosť a otvorená pórovitosť 12
4.2.9 Odolnosť proti mrazu 12
4.2.10 Odolnosť proti teplotnému šoku 12
4.2.11 Pevnosť v tlaku 13
5 Označovanie, balenie 13
6 Hodnotenie zhody a vnútropodniková kontrola výroby 13
6.1 Hodnotenie zhody 13
6.2 Počiatočné skúšanie typu 13
6.3 Vnútropodniková kontrola výroby 14
Príloha A (normatívna) – Odber vzoriek 16
A.1 Všeobecne 16
A.2 Princípy odberu vzoriek 16
A.3 Odber kusových vzoriek 16
A.4 Príprava plánu odberu vzoriek 16
A.5 Zariadenie na odber vzoriek 16
A.6 Metódy odberu vzoriek 17
A.6.1 Všeobecne 17
A.6.2 Odber vzoriek z kameňolomov 17
A.6.3 Odber vzoriek z výrobných závodov 17
A.6.4 Odber vzoriek z budov 17
A.7 Označovanie, balenie a odosielanie vzoriek 18
A.8 Protokol o odbere vzoriek 18
Literatúra 20