SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1991-1-7
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1991-1-7Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1991-1-7
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia
Anglický názov: Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-7: General actions. Accidental actions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2008
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt EN 1991-1-7:2006
Vestník: 09/08
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 09/08, Oprava *AC V 04/10, Oprava *1 V 09/10, Zmena A1 V 03/15, Zmena *A1 V 04/19
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1991-1-7:2006-12 (73 0035), STN P ENV 1991-2-7:2002-06 (73 0035)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1991-1-7 uvádza stratégie a pravidlá na zabezpečenie budov a inžinierskych stavieb proti identifikovaným a neidentifikovaným mimoriadnym zaťaženiam.Obsah normy STN EN 1991-1-7
Predhovor 6
Kapitola 1 Všeobecne 10
1.1 Predmet normy 10
1.2 Normatívne odkazy
1.3 Predpoklady 11
1.4 Rozdiel medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 11
1.5 Termíny a definície 11
1.6 Značky 12
Kapitola 2 Klasifikácia zaťaženia 13
Kapitola 3 Návrhové situácie 14
3.1 Všeobecne 14
3.2 Mimoriadne návrhové situácie – stratégie pre identifikované mimoriadne zaťaženia 14
3.3 Mimoriadne návrhové situácie – stratégia na obmedzenie rozsahu lokálnej poruchy 15
3.4 Mimoriadne návrhové situácie – použitie tried následkov 16
Kapitola 4 Ráz 16
4.1 Rozsah použitia 16
4.2 Charakteristika zaťažení 17
4.3 Mimoriadne zaťaženia vyvolané vozidlami cestnej dopravy 17
4.3.1 Náraz na spodné konštrukcie 17
4.3.2 Náraz na hornú konštrukciu 19
4.4 Mimoriadne zaťaženia spôsobené vysokozdvižnými vozíkmi 21
4.5 Mimoriadne zaťaženia spôsobené železničnými vozidlami pod konštrukciami alebo v ich blízkosti 21
4.5.1 Konštrukcie umiestnené priečne alebo pozdĺž prevádzkovaných železníc 21
4.5.2 Konštrukcie umiestnené v oblastiach za koncom koľají. 23
4.6 Mimoriadne zaťaženia vyvolané loďami 23
4.6.1 Všeobecne 23
4.6.2 Nárazy od lodí v riečnej doprave a doprave v prieplavoch 23
4.6.3 Nárazy od námorných plavidiel 24
4.7 Mimoriadne zaťaženia spôsobené helikoptérami 25
Kapitola 5 Vnútorné explózie 25
5.1 Rozsah použitia 25
5.2 Charakteristika zaťažení 25
5.3 Zásady navrhovania 26
Príloha A (informatívna) – Navrhovanie vzhľadom na následky lokálnej poruchy v budovách 27
A.1 Predmet a rozsah použitia 27
A.2 Úvod 27
A.3 Triedy následkov pre budovy 27
A.4 Odporučené stratégie 28
A.5 Vodorovné väzby 29
A.5.1 Rámové konštrukcie 29
A.5.2 Nosná stena 30
A.6 Zvislé väzby 31
A.7 Menovitý prierez nosnou stenou 32
A.8 Hlavné nosné prvky 32
Príloha B (informatívna) – Informácie pre hodnotenie rizík 33
B.1 Úvod 33
B.2 Definície 34
B.3 Popis rozsahu analýzy rizík 34
B.4 Metódy analýzy rizík 35
B.4.1 Kvalitatívna analýza rizík 35
B.4.2 Kvantitatívna analýza rizík 35
B.5 Prijateľnosť rizík a opatrení pre zmiernenie následkov 36
B.6 Opatrenia pre zmiernenie rizík 37
B.7 Nová analýza 37
B.8 Spracovanie výsledkov a závery 38
B.9 Použitie pre budovy a inžinierske stavby 38
B.9.1 Všeobecne 38
B.9.2 Analýza rizík konštrukcie 39
B.9.3 Modelovanie rizík pri výnimočných javoch 40
B.9.4 Návod pre použitie analýzy rizík pri náraze od železničných vozidiel 42
Príloha C (informatívna) – Dynamický návrh pri rázoch 44
C.1 Všeobecne 44
C.2 Dynamika rázu 44
C.2.1 Tvrdý náraz 44
C.2.2 Mäkký náraz 45
C.3 Rázy od nákladných vozidiel 45
C.4 Rázy vyvolané loďami 47
C.4.1 Rázy plavidiel na vnútrozemských vodných cestách 47
C.4.2 Rázy vyvolané loďami na morských vodných cestách 48
C.4.3 Podrobná analýza nárazu plavidiel na vnútrozemských vodných cestách 49
C.4.4 Analýza nárazu plavidiel na morských vodných cestách 51
Príloha D (informatívna) – Vnútorné explózie 52
D.1 Explózie prachových materiálov v priestoroch, kontajneroch a silách. 52
D.2 Explózie zemného plynu 53
D.3 Explózie v tuneloch pozemných a železničných komunikácií 54