Tlačiť

STN EN 15388


Označenie: STN EN 15388 zrušená
Slovenský názov: Konglomerovaný kameň. Dosky a na mieru rezané výrobky na sanitárne účely a pracovné plochy v kuchyniach
Anglický názov: Agglomerated stone. Slabs and cut-to-size products for vanity and kitchen tops
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2008
Dátum zrušenia: 1. 8. 2020
Jazyk: SK
ICS: 91.100.15
Triediaci znak: 72 1461
Úroveň zapracovania: idt EN 15388:2008
Vestník: 08/08
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15388:2020-08 (72 1461)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na dosky a na mieru rezané výrobky z konglomerovaného kameňa určené na sanitárne účely a pracovné plochy v kuchyniach, alebo na podobné účely v nábytkovom vybavení.Obsah normy STN EN 15388
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Požiadavky 7
4.1 Požiadavky na geometrické charakteristiky 7
4.1.1 Všeobecne 7
4.1.2 Požiadavky na hrúbku 7
4.1.3 Požiadavky na rovinnosť 7
4.1.4 Požiadavky na dĺžku a šírku neopracovaných dosiek 7
4.1.5 Požiadavky na špeciálne tvary (iba na výrobky rezané na mieru) 8
4.2 Požiadavky na povrchovú úpravu 8
4.2.1 Všeobecne 8
4.2.2 Požiadavky na povrchy po skončení povrchovej úpravy 8
4.2.3 Požiadavky na povrchy neobnažených plôch 8
5 Charakteristické vlastnosti a parametre konglomerovaného kameňa na sanitárne účely
a pracovné plochy v kuchyniach 9
5.1 Všeobecne 9
5.2 Pomenovanie 9
5.3 Vizuálny vzhľad 9
5.4 Referenčná vzorka, vizuálna kontrola a preberacie kritériá 9
5.5 Reakcia na oheň 9
5.6 Objemová hmotnosť a nasiakavosť 10
5.7 Pevnosť v ohybe 10
5.8 Tepelná vodivosť 10
5.9 Odolnosť proti tepelnému šoku 10
5.10 Odolnosť proti nárazu 10
5.11 Odolnosť proti chemikáliám 10
5.12 Koeficient lineárnej teplotnej rozťažnosti 11
5.13 Elektrický odpor 11
6 Označovanie, etiketovanie a balenie 11
7 Hodnotenie zhody 11
7.1 Hodnotenie zhody. Všeobecné pravidlá 11
7.2 Počiatočné skúšky typu materiálových vlastností konglomerovaného kameňa 11
7.3 Vnútropodniková kontrola výroby. Skúšky vykonávané výrobcom 12
Literatúra 14