SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15603
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15603


Označenie: STN EN 15603 zrušená
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Celková potreba energie a definície energetického hodnotenia
Anglický názov: Energy performance of buildings. Overall energy use and definition of energy ratings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2008
Dátum zrušenia: 1. 2. 2018
Jazyk: SK
ICS: 91.140.99
Triediaci znak: 73 0712
Úroveň zapracovania: idt EN 15603:2008
Vestník: 08/08
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 06/12
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 52000-1:2018-02 (73 0712)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma definuje energetické služby, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní hodnotení energetickej hospodárnosti pre navrhované a existujúce budovy a na to poskytuje a) metódu na normalizované energetické hodnotenie, výpočet normalizovanej potreby energie, ktorá nezávisí od správania používateľov, skutočného priebehu počasia a iných skutočných (environmentálnych a vnútorných) podmienok; b) metódu na určovanie meraného energetického hodnotenia založenú na dodanej a odvádzanej energii; c) metodiku na zlepšovanie spoľahlivosti výpočtového modelu budovy porovnaním so skutočnou spotrebou energie; d) metódu na určovanie energetickej efektívnosti možných zlepšení.Obsah normy STN EN 15603
Predhovor 9
Úvod 9
1 Predmet normy 10
2 Normatívne odkazy 10
3 Termíny a definície 11
4 Značky, jednotky a indexy 16
5 Hodnotenie energetickej hospodárnosti budov 17
5.1 Potreba energie 17
5.2 Určenie hraníc 18
5.3 Druhy a použitie hodnotení 19
6 Výpočtové energetické hodnotenie 20
6.1 Výpočtový postup 20
6.1.1 Všeobecne 20
6.1.2 Postupové kroky výpočtu 20
6.1.3 Princípy výpočtu spätne získaných ziskov a strát 20
6.1.4 Účinok integrovanej regulácie 21
6.2 Potreba tepla budovy 21
6.3 Technické zariadenia budovy 22
6.3.1 Tepelné straty technických zariadení budovy, elektrická a vlastná spotreba energie bez
výrobných zariadení budovy 22
6.3.2 Systémy výroby tepelnej energie 23
7 Merané energetické hodnotenie 25
7.1 Všeobecné požiadavky 25
7.2 Obdobie hodnotenia 25
7.2.1 Všeobecne 25
7.2.2 Extrapolácia na celý počet rokov 26
7.3 Určovanie použitého množstva všetkých energetických nosičov 27
7.3.1 Všeobecne 27
7.3.2 Merané palivá (elektrina, plyn, CZT a chladenie) 27
7.3.3 Tekuté palivá v nádržiach 28
7.3.4 Tuhé palivá 28
7.3.5 Monitorovanie spotreby energie 28
7.4 Korekcia podľa klimatických podmienok 28

8 Vážené energetické hodnotenie 29
8.1 Spôsoby hodnotenia 29
8.2 Faktory a súčinitele 29
8.2.1 Všeobecne 29
8.2.2 Priemerný faktor alebo súčiniteľ 29
8.2.3 Medzný faktor alebo súčiniteľ 29
8.2.4 Faktor alebo súčiniteľ konečnej spotreby 29
8.3 Hodnotenie primárnej energie 29
8.3.1 Všeobecne 29
8.3.2 Primárna energia 30
8.3.3 Faktory primárnej energie 30
8.4 Hodnotenie oxidu uhličitého 31
8.4.1 Emisie oxidu uhličitého 31
8.4.2 Súčinitele emisie CO2 31
8.5 Politické energetické hodnotenie 31
9 Overený výpočtový model hodnotenej budovy 32
9.1 Predhovor 32
9.2 Postup – overenie platnosti výpočtového modelu budovy 32
9.3 Klimatické údaje 32
9.4 Údaje o spôsobe užívania 33
9.4.1 Vnútorná teplota 33
9.4.2 Infiltrácia vzduchu a vetranie
..................................................................................................33
9.4.3 Vnútorné zdroje tepla
..............................................................................................................33
9.4.4 Spotreba teplej vody
............................................................................................................33
9.4.5 Umelé osvetlenie
................................................................................................................34
9.5 Hodnotenie založené na platnom výpočtovom modeli ................................................................34
10 Návrh opatrení na obnovu existujúcej budovy ................................................................34
11 Správa ................................................................35
Príloha A (informatívna) – Metódy zberu údajov o budove ................................................................37
A.1 Údaje o obalových konštrukciách budovy ...............................................................37
A.1.1 Všeobecne ................................................................37
A.1.2 Určovanie súčiniteľa prechodu tepla nepriesvitnými stavebnými konštrukciami budovy 37
A.1.3 Určovanie súčiniteľa prechodu tepla a celkovej solárnej priepustnosti energie transparentnými
konštrukciami 37
A.1.4 Určovanie tepelných charakteristík tepelných mostov 37
A.1.5 Určovanie prietokov vzduchu a infiltrácie 38
A.2 Tepelná kapacita 38
A.3 Systémy vykurovania 39
A.4 Systémy vetrania 39
A.4.1 Určovanie prietoku vzduchu 39
A.4.2 Tepelná účinnosť systémov spätného získavania tepla 39
A.4.3 Určovanie vlastnej spotreby energie 39
A.5 Systémy chladenia 39
A.6 Prevádzka budovy 39
Príloha B (informatívna) – Monitorovanie spotreby energie 40
B.1 Energetická krivka 40
B.2 Metóda H-m 41
Príloha C (informatívna) – Iná potreba energie 43
C.1 Všeobecne 43
C.2 Budovy na bývanie 43
C.3 Administratívne budovy 43
Príloha D (informatívna) – Výhrevnosť palív 45
D.1 Všeobecne 45
D.2 Tuhé a kvapalné palivá 45
D.3 Plynné palivá 46
Príloha E (informatívna) – Faktory a súčinitele 47
Príloha F (informatívna) – Intervaly spoľahlivosti 48
F.1 Definícia 48
F.2 Určenie intervalu spoľahlivosti 48
F.3 Príklady 49
F.3.1 Všeobecne 49
F.3.2 Rozsah intervalov spoľahlivosti 49
Príloha G (informatívna) – Príklad 52
G.1 Opis budovy 52
G.2 Normalizované výpočtové hodnotenie 52
Literatúra 58