SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15287-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15287-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15287-2
Slovenský názov: Komíny. Navrhovanie, montáž a prevádzkovanie komínov. Časť 2: Komíny pre uzavreté spotrebiče palív
Anglický názov: Chimneys. Design, installation and commissioning of chimneys. Part 2: Chimneys for roomsealed appliances
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4216
Úroveň zapracovania: idt EN 15287-2:2008
Vestník: 01/09
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 15287-2:2008-11 (73 4216)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma opisuje metódu určenia kritérií pre navrhovanie, montáž a označovanie komínových systémov, dymovodov a vzduchových prieduchov pre uzavreté spotrebiče palív.Obsah normy STN EN 15287-2
Predhovor 10
1 Predmet normy 11
2 Normatívne odkazy 11
3 Termíny a definície 12
4 Navrhovanie 14
4.1 Všeobecne 14
4.2 Potrebné údaje 14
4.2.1 Zdroje údajov a informácií 14
4.2.2 Informácie o spotrebiči palív 15
4.2.3 Výrobkové špecifikácie komínového systému 15
4.2.4 Stavebnotechnické informácie a informácie o spalinovej ceste 15
4.2.5 Miestne podmienky 18
4.3 Požiadavky na návrh 18
4.3.1 Všeobecne 18
4.3.2 Označovanie komínov 18
4.3.3 Vlastnosti konštrukcie komína 19
4.3.4 Dimenzovanie a vlastnosti komína pre uzavreté spotrebiče palív 22
4.3.5 Spalinová cesta 22
4.3.6 Dymovod a spojovacie vedenie pre vzduchový prieduch 22
4.3.7 Požiarna odolnosť (z vonkajšej strany) 23
4.3.8 Vzdialenosť od horľavých materiálov (Požiarna odolnosť z vnútornej strany) 23
4.3.9 Náhodný ľudský dotyk 24
4.3.10 Náhodné vznietenie okolitého sypkého materiálu 24
4.3.11 Komínové podpery 24
4.3.12 Spoje 24
4.3.13 Úhyb komína 25
4.3.14 Otvory na kontrolu, čistenie a meranie 25
4.3.15 Vzdialenosť medzi otvormi v spalinovej ceste 25
4.3.16 Zadné vetranie 25
4.3.17 Umiestnenie ústia komína 25
4.3.18 Vonkajšie časti 26
4.3.19 Ochrana pred poveternostnými podmienkami 27
4.3.20 Ochrana pred bleskom 27
4.3.21 Uzemnenie komína 27
4.3.22 Tlmič hluku 27
4.3.23 Systém na odvod kondenzátu 27
4.3.24 Protidažďová komínová strieška 27
4.3.25 Systém na odvod dažďovej vody 28
4.3.26 Nadstavce 28
4.4 Komínový štítok a doplnkové informácie 28
5 Montáž 29
5.1 Všeobecne 29
5.2 Konštrukcia vložkovaných a prestavaných komínov 29
5.3 Komínový štítok 29
6 Uvádzanie do prevádzky/preberanie 29
Príloha A (normatívna) – Určenie označenia komína a dymovodu a dôležité doplnkové informácie
o zloženom, vložkovanom alebo prestavanom komíne so sústredným vzduchovo-spalinovým
prieduchom 30
A.1 Všeobecne 30
A.2 Teplotná trieda 30
A.3 Tlaková trieda 38
A.4 Trieda odolnosti proti pôsobeniu kondenzátu 38
A.5 Trieda odolnosti proti korózii 38
A.6 Trieda odolnosti proti vyhoreniu sadzí 38
A.7 Vzdialenosť od horľavých materiálov 39
A.8 Tepelný odpor komínového prieduchu 39
A.9 Súčiniteľ prietokového odporu komínového prieduchu 39
A.10 Tepelný odpor vzduchového prieduchu 39
A.11 Súčiniteľ prietokového odporu vzduchového prieduchu 39
Príloha B (informatívna) – Informácie o spotrebiči (spotrebičoch) palív 40
Príloha C (informatívna) – Príklad označenia komínového systému 41
Príloha D (informatívna) – Vzájomný vzťah medzi parametrami označenia pre pálené/keramické
komínové vložky, pálené/keramické komínové tvarovky a betónové komínové tvarovky 42
Príloha E (informatívna) – Označenie kovových komínových systémov a vzájomný vzťah medzi
označením materiálu kovovej komínovej vložky a zaťažením koróziou v členských krajinách (MS) 44
Príloha F (informatívna) – Príklad označenia komína pre uzavreté spotrebiče palív 50
Príloha G (informatívna) – Príklad komínového štítka 51
G.1 Príklad štítka na komín so sústredným vzduchovo-spalinovým prieduchom 51
G.2 Príklad štítka na komín s oddeleným vzduchovo-spalinovým prieduchom 51
Príloha H (normatívna) – Príklad určenia označenia pre dokončený kovový komín 52
H.1 Všeobecne 52
H.2 Trieda odolnosti proti korózii 52
Príloha I (informatívna) – Príklad určenia označenia prestavaného/vložkovaného komína 53
I.1 Vstupné údaje pre typický prestavaný/vložkovaný komín 53
I.1.1 Existujúci komín 53
I.1.2 Komínová vložka 53
I.1.3 Izolácia 53
I.2 Označovanie teplotnej triedy 54
I.2.1 Všeobecne 54
I.2.2 Charakteristika materiálov 54
I.2.3 Požiarna ochrana 54
I.2.4 Ľudský dotyk 55
I.2.5 Určenie teplotnej triedy 55
I.2.6 Kontrola stredných teplôt 55
I.3 Označovanie tlakovej triedy 56
I.4 Označovanie triedy odolnosti proti pôsobeniu kondenzátu 57
I.5 Označovanie triedy odolnosti proti korózii 57
I.6 Trieda odolnosti proti vyhoreniu sadzí 57
I.7 Vzdialenosť od horľavého materiálu 57
I.8 Označovanie prestavaného/vložkovaného komína 57
I.9 Komínový štítok prestavaného/vložkovaného komína v tejto prílohe 57
Príloha J (informatívna) – Príklad určenia označenia zloženého komína 59
J.1 Vstupné údaje pre zložený komín 59
J.1.1 Komínová vložka 59
J.1.2 Izolácia 59
J.1.3 Vzduchový prieduch 59
J.1.4 Horľavá stena 59
J.2 Označovanie teplotnej triedy 59
J.2.1 Všeobecne 59
J.2.2 Charakteristika materiálov 60
J.2.3 Požiarna odolnosť 60
J.2.4 Ľudský dotyk 61
J.2.5 Určenie teplotnej triedy 61
J.2.6 Kontrola stredných teplôt 61
J.3 Označovanie tlakovej triedy 63
J.4 Označovanie triedy odolnosti proti pôsobeniu kondenzátu 63
J.5 Označovanie triedy odolnosti proti korózii 63
J.6 Trieda odolnosti proti vyhoreniu sadzí 63
J.7 Vzdialenosť od horľavého materiálu 63
J.8 Označovanie zloženého komína 63
J.9 Komínový štítok zloženého komína v tejto prílohe 64
Príloha K (informatívna) – Umiestnenie ústia komína 65
Príloha L (informatívna) – Metóda výpočtu teploty priľahlých materiálov 69
L.1 Metóda výpočtu teploty priľahlých materiálov 69
L.2 Príklad výpočtu teploty priľahlých materiálov 70
Príloha M (informatívna) – Kontrola, manipulácia s materiálmi a stavebnými prvkami na stavenisku
a ich skladovanie 72
M.1 Všeobecne 72
M.2 Kontrola, manipulácia s materiálmi a stavebnými prvkami na stavenisku a ich skladovanie 72
M.2.1 Kontrola materiálov pri dodávke 72
M.2.2 Kontrola pred montážou 72
M.2.3 Kontrola existujúceho komína 72
M.2.4 Manipulácia a skladovanie na stavenisku 72
M.2.5 Koordinácia prác 72
Príloha N (informatívna) – Uvádzanie komína do prevádzky 73
N.1 Všeobecne 73
N.2 Technická kontrola 73
N.3 Prevádzková kontrola 74
N.3.1 Skúška odťahu spalín 74
N.3.2 Dymová skúška 74
N.3.3 Skúška plynotesnosti 74
Príloha O (informatívna) – Odporúčania na kontrolu, čistenie a údržbu 76
O.1 Všeobecne 76
O.2 Kontrola a čistenie 76
O.3 Údržba 76
Literatúra 77