SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1991-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1991-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1991-3
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 3: Zaťaženia vyvolané žeriavmi a strojmi
Anglický názov: Eurocode 1. Actions on structures. Part 3: Actions induced by cranes and machinery
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt EN 1991-3:2006
Vestník: 02/09
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 02/09, Oprava *AC V 02/13
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1991-3:2006-12 (73 0035)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Časť 3 európskej normy EN 1991 uvádza úžitkové zaťaženia (modely a reprezentatívne hodnoty) týkajúce sa žeriavov na nosníkoch žeriavových dráh, stacionárnych strojov a dopravných prostriedkov, ktoré obsahujú, ak treba, aj dynamické účinky, ako aj brzdné, rozjazdové a mimoriadne sily.Obsah normy STN EN 1991-3
Predhovor 6
Vznik a vývoj programu eurokódov 6
Úloha a oblasť používania eurokódov 7
Národné normy preberajúce eurokódy 7
Prepojenia medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami
na výrobky (EN a ETA) 8
Doplnkové informácie špecifické pre EN 1991-3 8
Národná príloha k EN 1991-3 8
Kapitola 1 Všeobecne 9
1.1 Predmet normy 9
1.2 Normatívne odkazy 9
1.3 Rozlíšenie medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 9
1.4 Termíny a definície 10
1.4.1 Názvy a definície špecifické pre kladkostroje a žeriavy na nosníkoch
žeriavových dráh 10
1.4.2 Názvy a definície špecifické pre zaťaženia vyvolané strojmi 11
1.5 Značky 12
Kapitola 2 Zaťaženia nosníkov žeriavových dráh vyvolané kladkostrojmi a žeriavmi 13
2.1 Oblasť použitia 13
2.2 Zatriedenie zaťažení 14
2.2.1 Všeobecne 14
2.2.2 Premenné zaťaženia 14
2.2.3 Mimoriadne zaťaženia 14
2.3 Návrhové situácie 16
2.4 Reprezentácia zaťažení od žeriavov 16
2.5 Zaťažovacie zostavy 16
2.5.1 Jednonosníkové zdvíhacie zariadenia zavesené na nosníkoch žeriavovej dráhy 16
2.5.1.1 Zvislé zaťaženia 16
2.5.1.2 Vodorovné sily 16
2.5.2 Mostové žeriavy 16
2.5.2.1 Zvislé zaťaženia 16
2.5.2.2 Vodorovné sily 18
2.5.3 Zaťaženie od viacerých žeriavov 19
2.6 Zvislé zaťaženia od žeriavov – charakteristické hodnoty 20
2.7 Vodorovné zaťaženia od žeriavov – charakteristické hodnoty 21
2.7.1 Všeobecne 21
2.7.2 Pozdĺžne sily HL,i a priečne sily HT,i od zrýchľovania a spomaľovania žeriava 21
2.7.3 Hnacia sila K 23
2.7.4 Vodorovné sily HS,i,j,k a vodiaca sila S od priečenia žeriava 23
2.7.5 Vodorovné sily HT,3 od zrýchľovania alebo spomaľovania mačky žeriava 25
2.8 Účinky teploty 25
2.9 Zaťaženie prístupových lávok, schodíšť, plošín a ochranných zábradlí 26
2.9.1 Zvislé zaťaženia 26
2.9.2 Vodorovné zaťaženia 27
2.10 Skúšobné zaťaženia 27
2.11 Mimoriadne zaťaženia 27
2.11.1 Sily na nárazníky HB,1 od pohybu žeriava 27
2.11.2 Sily na nárazníky HB,2 od pohybu mačky žeriava 28
2.11.3 Klopiace sily 28
2.12 Únavové zaťaženie 28
2.12.1 Zaťaženie od jedného žeriava 28
2.12.2 Účinok rozkmitu napätia pri zaťažení viacerými kolesami alebo žeriavmi 30
Kapitola 3 Zaťaženie vyvolané strojmi 30
3.1 Oblasť použitia 30
3.2 Zatriedenie zaťažení 31
3.2.1 Všeobecne 31
3.2.2 Stále zaťaženia 31
3.2.3 Premenné zaťaženia 31
3.2.4 Mimoriadne zaťaženia 31
3.3 Návrhové situácie 32
3.4 Reprezentácia zaťažení 32
3.4.1 Charakter zaťažení 32
3.4.2 Modelovanie dynamických zaťažení 32
3.4.3 Modelovanie interakcie medzi strojom a konštrukciou 32
3.5 Charakteristické hodnoty 33
3.6 Kritériá používateľnosti 34
Príloha A (normatívna) – Zásady navrhovania – doplňujúce ustanovenia k EN 1990 pre nosníky
žeriavových dráh zaťažené žeriavmi 36
A.1 Všeobecne 36
A.2 Medzné stavy únosnosti 36
A.2.1 Kombinácie zaťažení 36
A.2.2 Parciálne súčinitele 36
A.2.3 Súčinitele pre zaťaženia od žeriavov 37
A.3 Medzné stavy používateľnosti 38
A.3.1 Kombinácie zaťažení 38
A.3.2 Parciálne súčinitele 38
A.3.3 Súčinitele pre zaťaženia od žeriavov 38
A.4 Únava 38
Príloha B (informatívna) – Pomôcka pre klasifikáciu žeriavov z hľadiska únavy 39