SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1991-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1991-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1991-4
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 4: Silá a nádrže
Anglický názov: Eurocode 1.Actions on structures.Part 4:Silos and tanks
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt EN 1991-4:2006
Vestník: 02/09
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 02/09, Oprava *AC V 01/13
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1991-4:2006-12 (73 0035)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť poskytuje všeobecné princípy a zaťaženia pre navrhovanie síl na skladovanie sypkých materiálov a nádrží na skladovanie kvapalín. Musí sa použiť spolu s EN 1990, s ostatnými časťami EN 1991 a s EN 1992 až EN 1999.Obsah normy STN EN 1991-4
Predhovor 10
Vznik a vývoj programu eurokódov 10
Úloha a oblasť používania eurokódov 11
Národné normy preberajúce eurokódy 11
Prepojenia medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami
na výrobky (EN a ETA) 12
Doplnkové informácie špecifické pre EN 1991-4 12
Národná príloha k EN 1991-4 12
Kapitola 1 Všeobecne 13
1.1 Predmet 13
1.1.1 Predmet EN 1991 – Eurokód 1 13
1.1.2 Predmet EN 1991-4 – zaťaženia konštrukcií: silá a nádrže 13
1.2 Normatívne odkazy 15
1.3 Predpoklady 16
1.4 Rozlíšenie medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 16
1.5 Definície 16
1.6 Značky 19
1.6.1 Latinské veľké písmená 19
1.6.2 Latinské malé písmená 20
1.6.3 Grécke veľké písmená 22
1.6.4 Grécke malé písmená 23
1.6.5 Indexy 23
Kapitola 2 Reprezentácia a zatriedenie zaťažení 24
2.1 Reprezentácia zaťažení síl 24
2.2 Reprezentácia zaťažení nádrží 25
2.3 Zatriedenie zaťažení síl 25
2.4 Zatriedenie zaťažení nádrží 25
2.5 Zatriedenie pre určenie zaťaženia 25
Kapitola 3 Návrhové situácie 26
3.1 Všeobecne 26
3.2 Návrhové situácie pre uskladnený materiál v silách 27
3.3 Návrhové situácie pre rozličné geometrické usporiadania síl 28
3.4 Návrhové situácie pre charakteristické konštrukčné tvary 32
3.5 Návrhové situácie pre uskladnené kvapaliny v nádržiach 33
3.6 Princípy navrhovania na výbuch 33
Kapitola 4 Vlastnosti sypkých materiálov 33
4.1 Všeobecne 33
4.2 Vlastnosti sypkých materiálov 34
4.2.1 Všeobecne 34
4.2.2 Skúšanie a vyhodnotenie vlastností materiálov 35
4.2.3 Zjednodušený postup 36
4.3 Skúšanie sypkých materiálov 37
4.3.1 Postupy pri skúškach 37
4.3.2 Objemová tiaž 37
4.3.3 Súčiniteľ trenia o stenu 37
4.3.4 Uhol vnútorného trenia i 38
4.3.5 Pomer tlakov K 38
4.3.6 Súdržnosť c 38
4.3.7 Referenčný súčiniteľ miestneho zaťaženia materiálom Cop 38
Kapitola 5 Zaťaženia zvislých stien síl 39
5.1 Všeobecne 39
5.2 Štíhle silá 40
5.2.1 Zaťaženia zvislých stien pri plnení 40
5.2.2 Zaťaženia zvislých stien pri vyprázdňovaní 44
5.2.3 Náhradný rovnomerný prírastok tlaku pre miestne zaťaženia pri plnení
a vyprázdňovaní 47
5.2.4 Zaťaženia pri vyprázdňovaní pre silá s veľkými excentricitami výpustov 48
5.3 Nízke silá a silá so strednou štíhlosťou 51
5.3.1 Zaťaženia zvislých stien pri plnení 51
5.3.2 Zaťaženia zvislých stien pri vyprázdňovaní 53
5.3.3 Zaťaženia nízkych síl a síl so strednou štíhlosťou pri plnení s veľkou excentricitou 55
5.3.4 Zaťaženia nízkych síl a síl so strednou štíhlosťou pri vyprázdňovaní
s veľkou excentricitou 56
5.4 Veľmi nízke silá 56
5.4.1 Zaťaženia zvislých stien pri plnení 56
5.4.2 Zaťaženia zvislých stien pri vyprázdňovaní 57
5.5 Silá obsahujúce prevzdušnené materiály 57
5.5.1 Všeobecne 57
5.5.2 Zaťaženia síl obsahujúcich stekutený materiál 57
5.6 Teplotné rozdiely medzi uskladnenými materiálmi a konštrukciou sila 58
5.6.1 Všeobecne 58
5.6.2 Tlaky spôsobené znížením teploty okolitého vzduchu 58
5.6.3 Tlaky spôsobené plnením horúcich materiálov 58
5.7 Zaťaženia obdĺžnikových síl 59
5.7.1 Obdĺžnikové silá 59
5.7.2 Silá s vnútornými výstuhami 59
Kapitola 6 Zaťaženia na výsypky a dná síl 59
6.1 Všeobecne 59
6.1.1 Fyzikálne vlastnosti 59
6.1.2 Všeobecné pravidlá 61
6.2 Rovné dná 62
6.2.1 Zvislé tlaky na rovné dná v štíhlych silách 62
6.2.2 Zvislé tlaky na rovné dná v nízkych silách a silách so strednou štíhlosťou 63
6.3 Strmé výsypky 64
6.3.1 Zmobilizované trenie 64
6.3.2 Zaťaženia pri plnení 64
6.3.3 Zaťaženia pri vyprázdňovaní 64
6.4 Plytké výsypky 65
6.4.1 Zmobilizované trenie 65
6.4.2 Zaťaženia pri plnení 65
6.4.3 Zaťaženia pri vyprázdňovaní 66
6.5 Výsypky v silách obsahujúcich prevzdušnené materiály 66
Kapitola 7 Zaťaženia nádrží kvapalinami 66
7.1 Všeobecne 66
7.2 Zaťaženia zapríčinené uskladnenými kvapalinami 66
7.3 Vlastnosti kvapalín 66
7.4 Podtlak v dôsledku nedostatočného odvzdušňovania 67
Príloha A (informatívna) – Základy navrhovania – doplnkové články k EN 1990 pre silá a nádrže 68
A.1 Všeobecne 68
A.2 Medzné stavy únosnosti 68
A.3 Zaťaženia do kombinácií 68
A.4 Návrhové situácie a kombinácie zaťažení pre triedy zaťaženia 2 a 3 69
A.5 Kombinácie zaťažení pre triedu zaťaženia 1 73
Príloha B (informatívna) – Zaťaženia, parciálne súčinitele a kombinácie zaťažení pre nádrže 74
B.1 Všeobecne 74
B.2 Zaťaženia 74
B.3 Parciálne súčinitele pre zaťaženia 76
B.4 Kombinácie zaťažení 76
Príloha C (normatívna) – Meranie vlastností materiálov na stanovenie zaťaženia sila 77
C.1 Predmet 77
C.2 Oblasť použitia 77
C.3 Značky 77
C.4 Definície 78
C.5 Odoberanie a príprava vzoriek 78
C.6 Objemová tiaž 78
C.7 Trenie o stenu 79
C.8 Pomer tlakov K 81
C.9 Pevnostné parametre – súdržnosť c a uhol vnútorného trenia i 82
C.10 Efektívny modul pružnosti Es 85
C.11 Stanovenie hornej a dolnej charakteristickej hodnoty vlastnosti a určenie prevodného
súčiniteľa a 87
Príloha D (normatívna) – Určenie hodnôt vlastností materiálov na stanovenie zaťaženia sila 89
D.1 Predmet 89
D.2 Určenie hodnoty súčiniteľa trenia o stenu s vlnitým povrchom 89
D.3 Vnútorné trenie a trenie o stenu pre hrubozrnný materiál bez jemného podielu 90
Príloha E (normatívna) – Hodnoty vlastností sypkých materiálov 91
E.1 Všeobecne 91
E.2 Definované hodnoty 91
Príloha F (informatívna) - Určenie tvaru prúdenia 93
F.1 Celkové a lievikovité prúdenie 93
Príloha G (normatívna) - Alternatívne pravidlá pre tlaky vo výsypkách 94
G.1 Všeobecne 94
G.2 Značky 94
G.3 Definície 94
G.4 Návrhové situácie 94
G.5 Stanovenie súčiniteľa zväčšujúceho zaťaženie dna Cb 94
G.6 Tlaky na rovné a skoro rovné dná pri plnení 95
G.7 Tlaky vo výsypke pri plnení 95
G.8 Tlaky na rovné a skoro rovné dná pri vyprázdňovaní 96
G.9 Tlaky vo výsypke pri vyprázdňovaní 96
G.10 Alternatívny výraz pre pomer tlakov vo výsypke pri vyprázdňovaní Fe 96
Príloha H (informatívna) - Zaťaženia spôsobené výbuchmi prachu 97
H.1 Všeobecne 97
H.2 Predmet 97
H.3 Značky 97
H.4 Výbušné prachy a ich vlastnosti 97
H.5 Zdroje vznietenia 97
H.6 Ochranné opatrenia 98
H.7 Návrh konštrukčných prvkov 98
H.8 Návrhový tlak 98
H.9 Navrhovanie na podtlak 98
H.10 Navrhovanie ventilačných zaradení 98
H.11 Reakcie spôsobené vetraním 99