SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 13790
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 13790


Označenie: STN EN ISO 13790 zrušená
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby energie na vykurovanie a chladenie (ISO 13790: 2008)
Anglický názov: Energy performance of buildings. Calculation of energy use for space heating and cooling (ISO 13790:2008)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2009
Dátum zrušenia: 1. 2. 2018
Jazyk: SK
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0703
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 13790:2008, idt ISO 13790:2008
Vestník: 04/09
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 02/10, Zmena *NA/Z1 V 06/12
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 52016-1:2018-02 (73 0704)
Nahradené normy: STN EN ISO 13790:2008-12 (73 0703)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma určuje výpočtové metódy na hodnotenie ročnej potreby energie na vykurovanie a chladenie vnútorných priestorov budov na bývanie a nebytových budov alebo ich častí.Obsah normy STN EN ISO 13790
Predhovor 13
Úvod 14
1 Predmet normy 17
2 Normatívne odkazy 18
3 Termíny a definície 19
4 Značky 23
5 Princíp výpočtovej metódy 26
5.1 Energetická bilancia budovy a systémov 26
5.1.1 Úvod 26
5.1.2 Energetická bilancia na úrovni budovy 26
5.1.3 Energetická bilancia na úrovni technických zariadení budovy 27
5.2 Základná štruktúra výpočtového postupu 27
5.3 Rôzne typy výpočtových metód 30
5.4 Základné vlastnosti rôznych metód 30
5.4.1 Dynamické metódy 30
5.4.2 Kvázistacionárne metódy 30
5.5 Celková energetická bilancia pre budovu a systémy 31
6 Určenie hraníc a teplotných zón 31
6.1 Všeobecne 31
6.2 Hranica budovy na výpočet 31
6.3 Teplotné zóny 32
6.3.1 Všeobecne 32
6.3.2 Kritériá rozdeľovania na teplotné zóny 32
6.3.3 Výpočet teplotných zón 33
6.4 Určenie podlahovej plochy priestoru s upravovanými vnútornými podmienkami Af 34
7 Potreba tepla budovy na vykurovanie a chladenie 35
7.1 Výpočtový postup 35
7.2 Potreba tepla na vykurovanie a chladenie 36
7.2.1 Mesačná a sezónna metóda 36
7.2.2 Jednoduchá hodinová metóda 37
7.3 Mnohonásobné kroky na integrovanie alebo oddelenie interakcií 40
7.3.1 Typ metódy a účel 40
7.3.2 Zahrnutie interakcie medzi budovou a systémami 41
7.3.3 Vyčíslenie sezónnych špeciálnych podmienok 41
7.3.4 Vyčíslenie vplyvu nedokonalej regulácie teploty 41
7.3.5 Vyčíslenie interakcie medzi teplotnými zónami 41
7.3.6 Získanie špecifikácie komponentov 41
7.4 Dĺžka vykurovacieho obdobia a obdobia chladenia prevádzky zariadení závislých
od dĺžky sezóny 42
7.4.1 Mesačná metóda 42
7.4.2 Sezónna metóda 44
7.4.3 Jednoduchá hodinová metóda 44
8 Prenos tepla prechodom 45
8.1 Výpočtový postup 45
8.2 Celkový prenos tepla prechodom pre teplotnú zónu budovy 45
8.3 Merná tepelná strata prechodom tepla 46
8.3.1 Všeobecne 46
8.3.2 Špecifické postupy 46
8.4 Vstupné údaje a okrajové podmienky 48
8.4.1 Všeobecné zásady 48
8.4.2 Špeciálne prvky 49
9 Prenos tepla vetraním 49
9.1 Výpočtový postup 49
9.2 Celkový prenos tepla vetraním podľa teplotnej zóny budovy – sezónna alebo
mesačná metóda 49
9.3 Merná tepelná strata vetraním 50
9.3.1 Všeobecne 50
9.3.2 Jednoduchá hodinová metóda 50
9.3.3 Špecifické postupy 50
9.4 Vstupné údaje a okrajové podmienky 55
9.4.1 Všeobecné zásady 55
9.4.2 Hodinové modely 55
9.4.3 Voľné chladenie a vetranie v nočných hodinách počas režimu chladenia – mesačné
a sezónne metódy 55
9.4.4 Špeciálne prvky 56
10 Vnútorný tepelný zisk 56
10.1 Výpočtový postup 56
10.2 Celkové vnútorné tepelné zisky 57
10.2.1 Mesačná a sezónna metóda 57
10.2.2 Jednoduchá hodinová metóda 57
10.3 Prvky vnútorného tepelného zisku – všetky metódy 58
10.4 Vstupné údaje a okrajové podmienky 58
10.4.1 Všeobecne 58
10.4.2 Metabolické teplo od používateľov a rozptýlené teplo zo spotrebičov 59
10.4.3 Rozptýlené svetlo z osvetľovacích zariadení 59
10.4.4 Teplo rozptýlené alebo pohltené systémami rozvodov teplej vody, studenej vody
a kanalizáciou 59
10.4.5 Teplo rozptýlené z vykurovacieho systému alebo do vykurovacieho systému,
systému chladenia a vetrania 60
10.4.6 Teplo z procesov a tovarov alebo do procesov a tovarov 61
11 Solárne tepelné zisky 62
11.1 Výpočtový postup 62
11.2 Celkový solárny tepelný zisk 62
11.2.1 Mesačná a sezónna metóda 62
11.2.2 Zjednodušená hodinová metóda 62
11.3 Prvky solárnych tepelných ziskov 63
11.3.1 Všeobecne 63
11.3.2 Tepelný tok spôsobený solárnymi ziskami cez stavebné konštrukcie budovy 63
11.3.3 Účinná solárna kolekčná plocha zasklených stavebných konštrukcií 64
11.3.4 Účinná kolekčná plocha nepriehľadných stavebných konštrukcií 64
11.3.5 Tepelné žiarenie oproti oblohe 64
11.3.6 Solárny tepelný zisk v zimných záhradách 65
11.4 Vstupné údaje a okrajové podmienky 65
11.4.1 Všeobecne 65
11.4.2 Priepustnosť slnečného žiarenia zasklených stavebných konštrukcií 65
11.4.3 Pohyblivé tieniace zariadenia 66
11.4.4 Faktory vonkajšieho tienenia 67
11.4.5 Plocha rámu 67
11.4.6 Osobitný prenos tepla tepelným žiarením oproti oblohe 68
12 Dynamické veličiny 68
12.1 Výpočtové metódy 68
12.2 Dynamické veličiny 69
12.2.1 Mesačná a sezónna metóda 69
12.2.2 Zjednodušená hodinová metóda; väzba na množstvo tepla 73
12.3 Okrajové podmienky a vstupné údaje 73
12.3.1 Mesačná, sezónna a zjednodušená hodinová metóda 73
12.3.2 Podrobné simulačné metódy 74
13 Vnútorné podmienky 74
13.1 Rôzne režimy 74
13.2 Výpočtové postupy 75
13.2.1 Neprerušovaný a kvázineprerušovaný vykurovací režim a režim chladenia, mesačná
a sezónna metóda 75
13.2.2 Korekcie na prerušovanie: mesačná a sezónna metóda 77
13.2.3 Požadovaná teplota, zjednodušená hodinová a podrobná simulačná metóda 80
13.2.4 Korekcie pre obdobia bez využívania (mesačná, zjednodušená hodinová
a podrobná simulačná metóda) 81
13.3 Okrajové podmienky a vstupné údaje 81
14 Potreba energie na vykurovanie a chladenie 81
14.1 Ročná potreba tepla na vykurovanie a chladenie pre každú teplotnú zónu budovy 81
14.2 Ročná potreba tepla na vykurovanie a chladenie pre kombináciu systémov 82
14.3 Celková potreba energie na systémy vykurovania, chladenia a vetrania 82
14.3.1 Všeobecne 82
14.3.2 Tepelná strata vykurovacieho a chladiaceho systému 83
14.3.3 Tepelná strata a potreba energie systému vetrania 83
14.3.4 Výsledky pre zoskupenia teplotných zón a pre celú budovu 84
14.3.5 Špeciálne hľadiská 86
15 Správa 86
15.1 Všeobecne 86
15.2 Vstupné údaje 86
15.3 Výsledky 87
15.3.1 Pre každú teplotnú zónu a každé výpočtové obdobie 87
15.3.2 Pre celú budovu 88
Príloha A (normatívna) – Paralelné cesty v normatívnych odkazoch 89
Príloha B (normatívna) – Viaczónový výpočet s tepelnými väzbami medzi teplotnými zónami 93
B.1 Všeobecne 93
B.2 Zjednodušená hodinová metóda 93
B.3 Mesačná metóda 94
B.4 Všetky metódy: vstupné údaje 96
Príloha C (normatívna) – Úplný súbor rovníc pre zjednodušenú hodinovú metódu 97
C.1 Úvod 97
C.2 Výpočet tepelných tokov z vnútorných a solárnych tepelných zdrojov 97
C.3 Vymedzenie teploty vzduchu a operatívnej teploty pre danú hodnotu HC,nd 98
C.4 Vypočítavanie vnútornej teploty a požadovaného výkonu na vykurovanie alebo chladenie 99
C.4.1 Všeobecný opis 99
C.4.2 Výpočtový postup 100
Príloha D (normatívna) – Alternatívne vyjadrenie mesačnej metódy pre chladenie 101
D.1 Úvod 101
D.2 Alternatívne vyjadrenie pre potrebu tepla na chladenie 101
D.3 Dĺžka obdobia chladenia 101
D.4 Faktor využívania ziskov na chladenie 101
Príloha E (normatívna) – Prenos tepla a solárne tepelné zisky špeciálnych stavebných konštrukcií 103
E.1 Cieľ 103
E.2 Zimné záhrady s neupravovanými vnútornými podmienkami 103
E.2.1 Všeobecne 103
E.2.2 Prenos tepla 103
E.2.3 Solárne tepelné zisky 103
E.2.4 Zjednodušená metóda 105
E.3 Nepriesvitné stavebné konštrukcie s transparentnou tepelnou izoláciou 105
E.3.1 Prenos tepla 105
E.3.2 Solárne tepelné zisky 105
E.4 Odvetrané solárne steny (Trombeho stena) 107
E.4.1 Prenos tepla 107
E.4.2 Solárne tepelné zisky 109
E.5 Odvetrané obalové stavebné konštrukcie 110
E.5.1 Prenos tepla 110
E.5.2 Solárne tepelné zisky 111
Príloha F (normatívna) – Klimatické údaje 113
F.1 Všeobecné údaje 113
F.2 Klimatické údaje 113
F.2.1 Požadované údaje 113
F.2.2 Výber údajov a ich prepočítavanie 114
Príloha G (informatívna) – Zjednodušená metóda a normalizované vstupné údaje 115
G.1 Cieľ 115
G.2 Zjednodušené metódy a údaje týkajúce sa prenosu tepla prechodom 115
G.2.1 Tepelné mosty 115
G.2.2 Nočná izolácia 115
G.3 Zjednodušené metódy a údaje týkajúce sa prenosu tepla vetraním – voľné chladenie
a nočné vetranie počas režimu chladenia 116
G.4 Zjednodušené metódy a údaje týkajúce sa vnútorných tepelných ziskov – vstupné údaje
pre vnútorné tepelné zisky od ľudí a spotrebičov 116
G.5 Zjednodušené metódy a údaje týkajúce sa solárnych tepelných ziskov 117
G.5.1 Celková priepustnosť slnečnej energie zasklením 117
G.5.2 Vplyv trvalých zariadení slnečnej ochrany 117
G.5.3 Faktor tienenia pohyblivých tieniacich zariadení 118
G.5.4 Faktory tienenia pre vonkajšie prekážky 119
G.6 Zjednodušené metódy a údaje týkajúce sa vnútorných podmienok
(požadovanej vnútornej teploty) 121
G.6.1 Vysvetlenie opravy na vplyv prerušovania pre sezónnu a mesačnú metódu 121
G.6.2 Typické hodnoty a modely požadovaných vnútorných teplôt 122
G.7 Vnútorná tepelná kapacita 122
G.8 Údaje o používaní 122
Príloha H (informatívna) – Presnosť metódy 127
H.1 Cieľ 127
H.2 Rozptyl presnosti 127
H.2.1 Úvod 127
H.2.2 Diskusia 128
H.2.3 Jednoduchosť: jednoduchá metóda alebo len jednoduché vstupy? 129
H.2.4 Prehľad najdôležitejších kvalitatívnych aspektov 129
H.3 Analýza chýb 130
H.3.1 Rozširovanie chýb 130
H.3.2 Porovnanie so skutočnými budovami 130
H.3.3 Porovnávanie medzi návrhmi budov 131
H.3.4 Porovnanie s podrobnými simulačnými metódami 131
H.3.5 Porovnanie zjednodušenej hodinovej a mesačnej metódy 131
H.3.6 Porovnanie medzi používateľmi normy 131
H.4 Overovanie platnosti 131
H.4.1 Všeobecne 131
H.4.2 Overovanie podrobných simulačných metód 132
H.4.3 Overovanie zjednodušenej hodinovej výpočtovej metódy 132
H.4.4 Overovanie mesačnej výpočtovej metódy 132
Príloha I (informatívna) – Vysvetlenie a odvodenie mesačného alebo sezónneho faktora využitia
tepelných ziskov a tepelných strát 136
I.1 Cieľ 136
I.2 Vysvetlenie 136
I.2.1 Úvod 136
I.2.2 Rovnice energetickej rovnováhy 137
I.2.3 Tepelná rovnováha: rozdiel medzi ziskami a prenosom tepla 138
I.3 Odvodenie faktorov využitia z dynamickej simulácie 138
I.3.1 Úvod 138
I.3.2 Všeobecný postup 139
I.3.3 Prístup „čierna skrinka“ 139
I.3.4 Základné rovnice 140
I.3.5 Prepočítanie z mesačných faktorov na sezónne faktory využitia 140
I.3.6 Sezónna metóda – pevne určená dĺžka vykurovacieho obdobia a obdobia chladenia 141
I.4 Vzťah medzi prehriatím a faktorom využitia ziskov (režim vykurovania) 142
I.5 Rozdiel v porovnaní s dennostupňovou metódou 144
Príloha J (informatívna) – Pracovný príklad; zjednodušená hodinová a mesačná metóda 146
J.1 Cieľ a poradie príkladov 146
J.1.1 Rozmery budovy 146
J.1.2 Prenosové charakteristiky 146
J.1.3 Charakteristiky vetrania 146
J.1.4 Charakteristiky solárneho tepelného zisku 146
J.1.5 Vnútorné tepelné zisky 147
J.1.6 Časová konštanta budovy 147
J.1.7 Využívanie budovy 147
J.1.8 Klimatické údaje 147
J.2 Výsledky výpočtu, zjednodušená hodinová metóda 149
J.3 Výsledky výpočtu, mesačná metóda 150
Príloha K (informatívna) – Diagramy toku výpočtového postupu 152
K.1 Cieľ 152
K.2 Vykurovací režim, jednoduchá situácia 152
K.3 Vykurovací režim, podrobná situácia 154
K.4 Režim chladenia, „priemerný“ prípad 156
Literatúra 159