SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1998-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1998-5Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1998-5
Slovenský názov: Eurokód 8. Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 5: Základy, oporné konštrukcie a geotechnické hľadiská
Anglický názov: Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance. Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.25
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt EN 1998-5:2004
Vestník: 05/09
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 03/10
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1998-5:2005-10 (73 0036)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť 5 Eurokódu 8 stanovuje požiadavky, kritériá a zásady na umiestnenie stavby a na základové pôdy konštrukcií navrhovaných na seizmickú odolnosť.Obsah normy STN EN 1998-5
Predhovor 6
Kapitola 1 Všeobecne 9
1.1 Predmet 9
1.2 Normatívne odkazy 9
1.2.1 Odkazy na všeobecné normy 9
1.3 Predpoklady 9
1.4 Rozlíšenie medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 9
1.5 Termíny a definície 10
1.5.1 Termíny spoločné pre všetky eurokódy 10
1.5.2 Ďalšie termíny používané v tejto norme 10
1.6 Značky 10
1.7 Jednotky SI 11
Kapitola 2 Seizmické zaťaženie 11
2.1 Definícia seizmického zaťaženia 11
2.2 Vyjadrenie pomocou časových priebehov 12
Kapitola 3 Vlastnosti horninového prostredia 12
3.1 Parametre pevnosti 12
3.2 Parametre tuhosti a útlmu 12
Kapitola 4 Požiadavky na umiestnenie stavby a na základové pôdy 12
4.1 Umiestnenie stavby 12
4.1.1 Všeobecne 12
4.1.2 Blízkosť seizmicky aktívnych zlomov 13
4.1.3 Stabilita svahov 13
4.1.3.1 Všeobecné požiadavky 13
4.1.3.2 Seizmické zaťaženie 13
4.1.3.3 Metódy výpočtu 13
4.1.3.4 Overenia bezpečnosti pri pseudostatickej metóde 14
4.1.4 Zeminy náchylné na stekutenie 14
4.1.5 Nadmerné sadanie zemín pri cyklickom zaťažením 15
4.2 Prieskum a štúdie horninového prostredia 16
4.2.1 Všeobecné kritériá 16
4.2.2 Určenie typu horninového prostredia na stanovenie seizmického zaťaženia 16
4.2.3 Závislosť tuhosti a útlmu zemín od veľkosti pomerných deformácií 16

Kapitola 5 Základy 17
5.1 Všeobecné požiadavky 17
5.2 Pravidlá koncepčného návrhu 17
5.3 Účinky návrhového zaťaženia 18
5.3.1 Závislosť od návrhu konštrukcie 18
5.3.2 Prenos účinkov zaťažení do podložia 18
5.4 Overovania a dimenzačné kritériá 18
5.4.1 Plošné (plytké alebo hlbšie založené) základy 18
5.4.1.1 Základové pätky a pásy (návrh podľa medzného stavu únosnosti) 18
5.4.1.2 Základové vodorovné spájacie prvky 19
5.4.1.3 Základový rošt 20
5.4.1.4 Skriňový základ 20
5.4.2 Pilóty a piliere 20
Kapitola 6 Spolupôsobenie konštrukcie s podložím 21
Kapitola 7 Oporné konštrukcie 21
7.1 Všeobecné požiadavky 21
7.2 Výber a všeobecné hľadiská návrhu 21
7.3 Metódy výpočtu 22
7.3.1 Všeobecné metódy 22
7.3.2 Zjednodušené metódy: pseudostatický výpočet 22
7.3.2.1 Základné modely 22
7.3.2.2 Seizmické zaťaženie 22
7.3.2.3 Návrhový zemný a vodný tlak 23
7.3.2.4 Hydrodynamický tlak na líce múru 24
7.4 Overenie stability a pevnosti 24
7.4.1 Stabilita základovej pôdy 24
7.4.2 Kotvenie 24
7.4.3 Pevnosť konštrukcií 24
Príloha A (informatívna) – Súčinitele zväčšenia v dôsledku topografie 25
Príloha B (normatívna) – Empirické grafy na zjednodušenú analýzu stekutenia 26
Príloha C (informatívna) – Statická tuhosť hláv pilót 28
Príloha D (informatívna) – Dynamické spolupôsobenie konštrukcie s podložím (SSI);
Všeobecné účinky a význam 29
Príloha E (normatívna) – Zjednodušený výpočet oporných konštrukcií 30
Príloha F (informatívna) – Seizmická únosnosť plošných základov 34