SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1990
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1990Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1990
Slovenský názov: Eurokód. Zásady navrhovania konštrukcií
Anglický názov: Eurocode. Basis of structural design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0031
Úroveň zapracovania: idt EN 1990:2002
Vestník: 07/09
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *A1 V 08/06, Zmena *A1/NA V 01/07, Oprava *A1/AC V 03/09, Zmena *NA1 V 07/09, Oprava *A1/AC2 V 10/10, Oprava *A1/O1 V 02/11
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1990:2004-01 (73 0031), STN EN 1990/NA:2004-10 (73 0031), STN 73 0020:1989-12, STN 73 0031:1988-12, STN 73 0033:1990-05, STN 73 1000:1987-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1990 určuje zásady a požiadavky na bezpečnosť, používateľnosť a trvanlivosť konštrukcií, popisuje zásady ich navrhovania a overovania a uvádza pokyny pre súvisiace hľadiská spoľahlivosti konštrukcií.Obsah normy STN EN 1990
Predhovor 8
Vývoj programu eurokódov 8
Úloha a oblasť používania eurokódov 9
Národné normy preberajúce eurokódy 9
Prepojenia medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami na výrobky (EN a ETA) 10
Dopĺňajúce informácie špecifické pre EN 1990 10
Národná príloha k EN 1990 10
Kapitola 1 Všeobecne 11
1.1 Predmet normy 11
1.2 Normatívne odkazy 11
1.3 Predpoklady 11
1.4 Rozlišovanie medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 12
1.5 Termíny a definície 12
1.5.1 Spoločné termíny používané v EN 1990 až EN 1999 12
1.5.2 Špeciálne termíny vzťahujúce sa na navrhovanie vo všeobecnosti 13
1.5.3 Termíny vzťahujúce sa na zaťaženia 14
1.5.4 Termíny vzťahujúce sa na charakteristiky materiálov a výrobkov 16
1.5.5 Termíny vzťahujúce sa na geometrické údaje 16
1.5.6 Termíny vzťahujúce sa na analýzu konštrukcií 16
1.6 Značky 18
Kapitola 2 Požiadavky 20
2.1 Základné požiadavky 20
2.2 Manažérstvo spoľahlivosti 20
2.3 Návrhová životnosť 21
2.4 Trvanlivosť 22
2.5 Manažérstvo kvality 22
Kapitola 3 Zásady navrhovania podľa medzných stavov 23
3.1 Všeobecne 23
3.2 Návrhové situácie 23
3.3 Medzné stavy únosnosti 23
3.4 Medzné stavy používateľnosti 24
3.5 Navrhovanie podľa medzných stavov 24
Kapitola 4 Základné premenné 25
4.1 Zaťaženia a vplyvy prostredia 25
4.1.1 Klasifikácia zaťažení 25
4.1.2 Charakteristické hodnoty zaťažení 25
4.1.3 Ďalšie reprezentatívne hodnoty premenných zaťažení 26
4.1.4 Modelovanie únavových zaťažení 26
4.1.5 Modelovanie dynamických zaťažení 27
4.1.6 Geotechnické zaťaženia 27
4.1.7 Vplyvy prostredia 27
4.2 Charakteristiky materiálov a výrobkov 27
4.3 Geometrické údaje 28
Kapitola 5 Analýza konštrukcie a navrhovanie pomocou skúšok 28
5.1 Analýza konštrukcie 28
5.1.1 Modelovanie konštrukcie 28
5.1.2 Statické zaťaženia 28
5.1.3 Dynamické zaťaženia 29
5.1.4 Navrhovanie na účinky požiaru 29
5.2 Navrhovanie pomocou skúšok 29
Kapitola 6 Overovanie metódou parciálnych súčiniteľov 30
6.1 Všeobecne 30
6.2 Obmedzenia 30
6.3 Návrhové hodnoty 30
6.3.1 Návrhové hodnoty zaťažení 30
6.3.2 Návrhové hodnoty účinkov zaťažení 31
6.3.3 Návrhové hodnoty charakteristík materiálu alebo výrobku 31
6.3.4 Návrhové hodnoty geometrických charakteristík 32
6.3.5 Návrhová odolnosť 32
6.4 Medzné stavy únosnosti 33
6.4.1 Všeobecne 33
6.4.2 Overovanie statickej rovnováhy a únosnosti 33
6.4.3 Kombinácie zaťažení (okrem overovania únavy) 34
6.4.3.1 Všeobecne 34
6.4.3.2 Kombinácie zaťažení pre trvalé a dočasné návrhové situácie (základné kombinácie) 34
6.4.3.3 Kombinácie zaťažení pri mimoriadnych návrhových situáciách 35
6.4.3.4 Kombinácie zaťažení pri seizmických návrhových situáciách 35
6.4.4 Parciálne súčinitele zaťažení a kombinácie zaťažení 35
6.4.5 Parciálne súčinitele materiálov a výrobkov 35
6.5 Medzné stavy používateľnosti 35
6.5.1 Overovanie 35
6.5.2 Kritériá používateľnosti 35
6.5.3 Kombinácie zaťažení 36
6.5.4 Parciálne súčinitele materiálov 36
Príloha A1 (normatívna) – Použitie pre budovy 37
A1.1 Rozsah použitia 37
A1.2 Kombinácie zaťažení 37
A1.2.1 Všeobecne 37
A1.2.2 Hodnoty súčiniteľov 37
A1.3 Medzné stavy únosnosti 38
A1.3.1 Návrhové hodnoty zaťažení pre trvalé a dočasné návrhové situácie 38
A1.3.2 Návrhové hodnoty zaťažení v mimoriadnych a seizmických návrhových situáciách 41
A1.4 Medzné stavy používateľnosti 41
A1.4.1 Parciálne súčinitele zaťažení 41
A1.4.2 Kritériá používateľnosti 42
A1.4.3 Deformácie a vodorovné posunutia 42
A1.4.4 Kmitanie 43
Príloha B (informatívna) – Manažérstvo spoľahlivosti stavieb 44
B.1 Rozsah platnosti a použitia 44
B.2 Značky 44
B.3 Diferenciácia spoľahlivosti 44
B.3.1 Triedy následkov 44
B.3.2 Diferenciácia prostredníctvom indexu spoľahlivosti b 45
B.3.3 Diferenciácia prostredníctvom parciálnych súčiniteľov 45
B.4 Diferenciácia kontroly navrhovania 46
B.5 Kontrola v priebehu zhotovovania 46
B.6 Parciálne súčinitele pre charakteristiky týkajúce sa odolnosti 47
Príloha C (informatívna) – Zásady navrhovania metódou parciálnych súčiniteľov
a analýzy spoľahlivosti 48
C.1 Rozsah platnosti a použitia 48
C.2 Značky 48
C.3 Úvod 48
C.4 Prehľad spoľahlivostných metód 49
C.5 Index spoľahlivosti b 50
C.6 Cieľové hodnoty indexu spoľahlivosti b 51
C.7 Postup pri kalibrácii návrhových hodnôt 52
C.8 Štruktúry overovania spoľahlivosti v eurokódoch 53
C.9 Parciálne súčinitele v EN 1990 54
C.10 Kombinačné súčinitele y0 55
Príloha D (informatívna) – Navrhovanie pomocou skúšok 56
D.1 Rozsah platnosti a použitia 56
D.2 Značky 56
D.3 Druhy skúšok 57
D.4 Plánovanie skúšok 58
D.5 Odvodenie návrhových hodnôt 59
D.6 Všeobecné zásady štatistických vyhodnotení 60
D.7 Určenie jednej nezávislej charakteristiky štatistickými metódami 60
D.7.1 Všeobecne 60
D.7.2 Vyhodnotenie prostredníctvom charakteristickej hodnoty 61
D.7.3 Priame určenie návrhovej hodnoty na overovanie medzných stavov únosnosti 62
D.8 Kalibrácia modelov odolnosti štatistickými metódami 62
D.8.1 Všeobecne 62
D.8.2 Štandardný postup vyhodnotenia (metóda (a)) 63
D.8.2.1 Všeobecne 63
D.8.2.2 Štandardný postup 63
D8.3 Štandardný postup vyhodnotenia (metóda (b)) 66
D8.4 Použitie dopĺňajúcich poznatkov z predchádzajúcich skúšok 66
Literatúra 68