Tlačiť

STN EN 12717+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12717+A1
Slovenský názov: Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Vŕtačky (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Safety of machine tools. Drilling machines
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2009
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 25.080.40
Triediaci znak: 20 0708
Úroveň zapracovania: idt EN 12717:2001+A1:2009
Vestník: 07/09
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 2/13, 10/10, 12/09,
Nariadenie vlády: 436/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12717:2004-06 (20 0708)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma špecifikuje technické bezpečnostné požiadavky a ochranné opatrenia určené na aplikáciu osobami, ktoré majú úlohu navrhnúť, skonštruovať a dodať (vrátane inštalácie a demontáže, vrátane opatrení na prepravu a údržbu) stacionárne vŕtačky (pozri 3.1).Obsah normy STN EN 12717+A1
Predhovor 7
Úvod 7
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 11
4 Zoznam závažných ohrození 11
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo opatrenia 16
6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a/alebo ochranných opatrení 31
7 Informácie na používanie 31
Príloha A (informatívna) – Obrázky použité ako príklady 34
Príloha B (!normatívna") – Meranie emisie hluku 41
Príloha ZA (informatívna) – !Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES" 42
!Príloha ZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES" 42
Literatúra 43

Tabuľky
Tabuľka 1 – Zoznam závažných ohrození a hlavné zdroje týchto ohrození spojených s vŕtačkami 12
Tabuľka 2 – Zoznam bezpečnostných požiadaviek a/alebo ochranných opatrení a postupy ich
overovania pri ručne ovládaných vŕtačkách 17
Tabuľka 3 – Zoznam bezpečnostných požiadaviek a/alebo ochranných opatrení a postupy ich
overovania pri mechanických ohrozeniach spojených s automatickými vŕtačkami 18
Tabuľka 4 – Zoznam bezpečnostných požiadaviek a/alebo ochranných opatrení a postupy ich
overovania pri ohrozeniach iných ako sú uvedené v tabuľkách 2 a 3 23