Tlačiť

STN EN 1993-1-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-1-3
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné pravidlá. Doplnkové pravidlá pre prútové a plošné profily tvarované za studena
Anglický názov: Eurocode 3.Design of steel structures.Part 1-3:General rules.Supplementary rules for cold-formed members and sheeting
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 1401
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-1-3:2006, idt EN 1993-1-3:2006/AC:2009, idt EN 1993-1-3: 2006/AC:2009
Vestník: 12/09
Poplatok: Tlačená verzia: 35,00 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.50 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45.50 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 12/09
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1993-1-3:2007-04 (73 1401)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1993-1-3 uvádza požiadavky na návrh prútových a plošných profilov tvarovaných za studena.Použije sa na oceľové výrobky tvarované za studena vyrobené z tenkostenných potiahnutých alebo nepotiahnutých plechov a pásov valcovaných za tepla alebo za studena, ktoré boli tvarované valcovaním za studena alebo na ohraňovacom lise.Obsah normy STN EN 1993-1-3
Kapitola 1 Úvod 9
1.1 Predmet normy 9
1.2 Normatívne odkazy 9
1.3 Termíny a definície 10
1.4 Značky 11
1.5 Terminológia a konvencie o rozmeroch 12
Kapitola 2 Zásady navrhovania 16
Kapitola 3 Materiály 16
3.1 Všeobecne 16
3.2 Konštrukčná oceľ 19
3.3 Spojovacie prostriedky 21
Kapitola 4 Trvanlivosť 22
Kapitola 5 Analýza konštrukcií 22
5.1 Vplyv zaoblených rohov 22
5.2 Geometrické proporcie 24
5.3 Modelovanie konštrukcie na analýzu 26
5.4 Zakrivenie pásnice 26
5.5 Lokálna a distorzná strata stability 27
5.6 Vydúvanie plechu medzi spojovacími prostriedkami 44
Kapitola 6 Medzné stavy únosnosti 44
6.1 Odolnosť prierezov 44
6.2 Vzperná odolnosť 58
6.3 Ohyb a osový ťah 62
Kapitola 7 Medzné stavy používateľnosti 62
7.1 Všeobecne 62
7.2 Plastická deformácia 62
7.3 Priehyby 62
Kapitola 8 Navrhovanie spojov 63
8.1 Všeobecne 63
8.2 Príložky a koncové spojky prútov namáhaných tlakom 63
8.3 Spoje s mechanickými spojovacími prostriedkami 63
8.4 Bodové zvary 70
8.5 Preplátované zvarové spoje 71
Kapitola 9 Navrhovanie pomocou skúšok 75
Kapitola 10 Osobitné ustanovenia pre väznice, kazety a plošné profily 75
10.1 Nosníky, ktorých pretvoreniu bráni podopretie plošnými profilmi 75
10.2 Kazety, ktorých pretvoreniu bráni podopretie plošnými profilmi 92
10.3 Návrh s využitím spolupôsobenia plášťa 95
10.4 Perforované plošné profily 99
Príloha A (normatívna) – Skúšobné postupy 101
A.1 Všeobecne 101
A.2 Skúšky profilovaných plechov a kaziet 101
A.3 Skúšky prútov tvarovaných za studena 106
A.4 Skúšky konštrukcií a časti konštrukcií 108
A.5 Skúšky nosníkov s podopretím brániacim ich skrúteniu 110
A.6 Vyhodnotenie výsledkov skúšok 115
Príloha B (informatívna) – Trvanlivosť spojovacích prostriedkov 119
Príloha C (informatívna) – Prierezové charakteristiky pre tenkostenné prierezy 121
C.1 Otvorené prierezy 121
C.2 Prierezové charakteristiky otvorených prierezov s vetvenou strednicou 123
C.3 Moment tuhosti vo voľnom krútení a stred šmyku prierezu s uzavretou časťou 124
Príloha D (informatívna) – Zmiešaná metóda účinnej šírky a účinnej hrúbky pre prečnievajúce časti prierezu 125
Príloha E (informatívna) – Zjednodušený návrh väzníc 127