SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 1992-4-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 1992-4-1


Označenie: STN P CEN/TS 1992-4-1 zrušená
Slovenský názov: Navrhovanie upevňovacích prostriedkov na použitie do betónu. Časť 4-1: Všeobecne
Anglický názov: Design of fastenings for use in concrete.Part 4-1:General
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2010
Dátum zrušenia: 1. 1. 2019
Jazyk: SK
ICS: 21.060.01, 91.080.40
Triediaci znak: 73 1252
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 1992-4-1:2009
Vestník: 01/10
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1992-4:2019-01 (73 1252)
Nahradené normy: STN P CEN/TS 1992-4-1:2009-09 (73 1252)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto CEN/TS poskytuje metódu návrhu pripevňovacích súčiastok na konštrukčné účely, ktoré sa používajú na prenos účinkov zaťažení do betónu.Obsah normy STN P CEN/TS 1992-4-1
Predhovor 8
1 Predmet normy 9
1.1 Všeobecne 9
1.2 Druhy skupín pripevňovacích súčiastok a upevňovacích prostriedkov PAGEREF _Toc244660339 \h 9
1.3 Rozmery a materiály pripevňovacích súčiastok PAGEREF _Toc244660340 \h 11
1.4 Zaťaženie pripevňovacích súčiastok PAGEREF _Toc244660341 \h 12
1.4.1 Druh zaťaženia PAGEREF _Toc244660342 \h 12
1.4.2 Smer zaťaženia PAGEREF _Toc244660343 \h 12
1.5 Pevnosť betónu PAGEREF _Toc244660344 \h 12
1.6 Zaťaženie betónového prvku PAGEREF _Toc244660345 \h 13
2 Normatívne odkazy PAGEREF _Toc244660346 \h 13
3 Definície a značky PAGEREF _Toc244660347 \h 14
3.1 Definície PAGEREF _Toc244660348 \h 14
3.2 Značky PAGEREF _Toc244660349 \h 18
3.2.1 Indexy PAGEREF _Toc244660350 \h 18
3.2.2 Zaťaženia a odolnosti 19
3.2.3 Betón a oceľ PAGEREF _Toc244660352 \h 20
3.2.4 Jednotky PAGEREF _Toc244660354 \h 21
4 Zásady navrhovania PAGEREF _Toc244660355 \h 22
4.1 Všeobecne PAGEREF _Toc244660356 \h 22
4.2 Požadované overenia PAGEREF _Toc244660357 \h 22
4.3 Spôsob návrhu PAGEREF _Toc244660358 \h 23
4.4 Overovanie metódou parciálnych súčiniteľov PAGEREF _Toc244660359 \h 24
4.4.1 Všeobecne PAGEREF _Toc244660360 \h 24
4.4.2 Parciálne súčinitele nepriamych a únavových zaťažení PAGEREF _Toc244660361 \h 24
4.4.3 Parciálne súčinitele odolnosti PAGEREF _Toc244660362 \h 24
4.5 Projektová špecifikácia a osadzovanie pripevňovacích súčiastok PAGEREF _Toc244660369 \h 25
5 Stanovenie podmienok pre betón a účinkov zaťaženia PAGEREF _Toc244660370 \h 26
5.1 Betón bez trhlín a s trhlinami PAGEREF _Toc244660371 \h 26
5.2 Stanovenie síl pôsobiacich na pripevňovacie súčiastky 27
5.2.1 Všeobecne 27
5.2.2 Ťahové sily 28
5.2.3 Šmykové sily 29
6 Overovanie na medzný stav únosnosti 37
6.1 Všeobecne 37
7 Overovanie na medzný stav únavy 38
7.1 Všeobecne 38
7.2 Stanovenie síl pôsobiacich na pripevňovaciu súčiastku 39
7.3 Odolnosť 39
8 Overovanie na seizmické zaťaženie PAGEREF _Toc244660386 \h 42
8.1 Všeobecne PAGEREF _Toc244660387 \h 42
8.2 Požiadavky PAGEREF _Toc244660388 \h 42
8.3 Zaťaženia PAGEREF _Toc244660389 \h 42
8.4 Odolnosť PAGEREF _Toc244660390 \h 42
9 Overovanie na medzný stav používateľnosti PAGEREF _Toc244660391 \h 44
Príloha A (normatívna) – HYPERLINK \l "_Toc244660393"Lokálny prenos zaťažení pripevňovacej súčiastky do betónového prvku 46
A.1 Všeobecne 46
A.2 Overovanie šmykovej odolnosti betónového prvku 46
A.3 Overovanie odolnosti na štiepne sily 47
Príloha B (normatívna) – HYPERLINK \l "_Toc244660398"Návrhový prístup podľa teórie plasticity, upevňovacie prostriedky
s hlavičkovými pripevňovacími súčiastkami a dodatočne osadené pripevňovacie súčiastky 48
B.1 Rozsah použitia 48
B.2 Zaťaženia na upevňovacie prostriedky 49
B.3 Návrh upevňovacích prostriedkov PAGEREF _Toc244660401 \h 52
B.3.1 Parciálne súčinitele PAGEREF _Toc244660402 \h 52
B.3.2 Odolnosť pri namáhaní ťahovou silou PAGEREF _Toc244660403 \h 52
B.3.3 Odolnosť na šmykové namáhanie PAGEREF _Toc244660409 \h 53
Príloha C (informatívna) – HYPERLINK \l "_Toc244660416"Trvanlivosť 55
C.1 Všeobecne 55
C.2 Pripevňovacie súčiastky v suchom prostredí, vnútorné podmienky 55
C.3 Pripevňovacie súčiastky vystavené vonkajšiemu prostrediu alebo stále vlhkému vnútornému prostrediu 55
C.4 Pripevňovacie súčiastky vystavené vysokej korózii chloridmi alebo oxidom siričitým 55
Príloha D (informatívna) – HYPERLINK \l "_Toc244660422"Vystavenie požiaru – návrhová metóda 56
D.1 Všeobecne 56
D.2 Parciálne súčinitele 56
D.3 Požiarna odolnosť 56
D.3.1 Všeobecne 56
D3.2 Ťahové zaťaženie 56
D.3.3 Šmykové zaťaženie 58
D.3.4 Kombinované ťahové a šmykové zaťaženie 59
"na seizmickú odolnosť) na návrh upevňovacích prostriedkov pri pôsobení seizmického zaťaženia 60
E.1 Všeobecne PAGEREF _Toc244660441 \h 60
E.2 Dodatky k 4.3.5.1 EN 1998-1: 2004 PAGEREF _Toc244660442 \h 60
E.3 Dodatky a zmeny k EN 1998-1: 2004, 4.3.5.2 PAGEREF _Toc244660443 \h 60
E.4 Dodatky k EN 1998-1: 2004, 4.3.5.3 PAGEREF _Toc244660444 \h 61
E.5 Dodatky a zmeny k EN 1998-1: 2004, 4.3.5.4 PAGEREF _Toc244660445 \h 62