Tlačiť

STN 73 3134


Označenie: STN 73 3134 zrušená
Slovenský názov: Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie
Anglický názov: Connection joints for windows in external construction elements.Requirements and test method
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2010
Dátum zrušenia: 1. 2. 2014
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50, 91.200
Triediaci znak: 73 3134
Úroveň zapracovania:
Vestník: 12/09
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 
Iba na CD bez možnosti tlače!

Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 3134:2014-02
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na stavebné práce súvisiace s návrhom, zhotovením, kontrolou kvality a preberaním zabudovaných (osadzovaných) okenných konštrukcií.Obsah normy STN 73 3134
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Termíny a definície 5
3 Požiadavky na návrh 6
3.1 Pripojovacia škára 6
3.2 Ochrana pred nadmernými stratami tepla, nadmernej vlhkosti a pred nežiaducim hlukom 7
3.3 Zabudovanie 8
3.4 Okenné otvory 8
3.5 Upevnenie 9
3.6 Pripojovacie stavebné škáry 13
4 Požiadavky na realizáciu 15
4.1 Upevnenie 15
4.2 Realizácia utesnenia 15
4.3 Zlučiteľnosť materiálov 16
4.4 Uzatvárací plniaci materiál 16
4.5 Tesniace fólie 16
4.6 Izolácia prerušenej pripojovacej stavebnej škáry 16
5 Oblasti použitia materiálov 16
5.1 Tesniace látky 16
5.2 Tesniace pásky 17
5.3 T esniace fólie 17
5.4 Tesniace látky 17
6 Tolerancie 17
6.1 Všeobecne 17
6.2 Dĺžka, šírka, hĺbka 18
6.3 Rovinnosť, horizontálnosť, vertikálnosť a spádovitosť 18
6.4 Osové značenie 19
7 Kontrola a skúšky pripojovacích stavebných škár 24
7.1 Vizuálna kontrola 24
7.2 Skúšky pomocou meracích prístrojov 24
7.3 Skúšobný protokol 26
8 Prevzatie prác a zodpovednosť 27
8.1 Prevzatie prác 27
8.2 Zodpovednosť 27
Príloha A (normatívna) – Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí výrobku a práce 28
Príloha B (informatívna) – Možnosti kontroly technických vlastností otvorových výplní stavieb 32
Príloha C (informatívna) – Stanovenie súčiniteľa prechodu tepla (hodnota U), metódy
s komparačnými meradlami 33
Príloha D (informatívna) – Literatúra 35