SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 6133
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 6133


Označenie: STN 73 6133 zrušená
Slovenský názov: Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií
Anglický názov: Road Building.Roads embankments and subgrades
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2010
Dátum zrušenia: 1. 12. 2017
Jazyk: SK
ICS: 19.020, 93.080
Triediaci znak: 73 6133
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/10
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 6133:2017-12
Nahradené normy: STN 73 6133:1996-10, STN 72 1002:1995-06, STN 72 1006:1995-07
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na klasifikáciu zemín na výstavbu zemného telesa pozemných komunikácií, železničného zemného telesa a na výstavbu letiskových dráh a plôch (ďalej dopravné stavby).Obsah normy STN 73 6133
1 Predmet normy 7
2 Termíny a definície 7
2.1 Termíny 7
2.2 Stavebné materiály 7
2.3 Zemné teleso, jeho časti a vlastnosti 9
2.4 Konštrukcie 9
3 Značky a skratky 10
3.1 Fyzikálne veličiny 10
3.2 Klasifikačné symboly 10
4 Materiály na stavbu zemného telesa 11
4.1 Zeminy 11
4.2 Horniny, kamenitá sypanina 18
4.3 Vedľajšie priemyselné produkty 19
4.4 Recyklované materiály 19
4.5 Geosyntetické materiály 19
4.6 Upravené zeminy 20
5 Návrh zemného telesa 21
5.1 Požiadavky na inžinierskogeologický prieskum 21
5.1.1 Geotechnické kategórie a geotechnické vlastnosti 21
5.1.2 Násyp 22
5.1.3 Násyp na neúnosnom podloží 22
5.1.4 Vrstevnatý násyp 23
5.1.5 Vystužený násyp 26
5.1.6 Násyp z kamenitej a balvanitej sypaniny 27
5.2 Teleso pozemných komunikácií z rôznych materiálov 28
5.3 Zárez a odrez 28
5.4 Zhutňovanie zemín v telese pozemnej komunikácie 29
5.5 Podložie vozovky 31
5.6 Železničný spodok – zemné teleso a podkladové vrstvy 32
5.7 Zemné teleso vodohospodárskych stavieb 32
5.8 Priemyselné a pozemné stavby 32
5.9 Kritériá zhutnenia pri kontrolne priamymi metódami 34
6 Stavebné práce 35
6.1 Všeobecne 35
6.2 Ťažba 36
6.3 Rozvoz 37
6.4 Stavba násypov 37
6.5 Úprava pláne 39
7 Skúšanie a kontrola 39
7.1 Počiatočné skúšky typu, preukazné skúšky 39
7.2 Kontrolné skúšky 40
7.3 Preberacie skúšky 43
7.4 Kontrolné sledovanie (geotechnický monitoring) 44
8 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 44
Príloha A (normatívna) – Terénna skúška zhutniteľnosti zemín 45
Príloha B (informatívna) – Tabuľka B1: Zatriedenie skalných hornín podľa stupňa pevnosti
podľa STN 72 1001 tab. 3). 49
Príloha C (informatívna) – Tabuľka C1: Pomenovanie zemín a informatívne hodnoty geotechnických vlastností 50
Príloha D (informatívna) – Stanovenie hodnoty metylénovej modrej v zemine 51
Príloha E (informatívna) – Rádiometrické stanovenie miery zhutnenia 54
Príloha F (informatívna) – Statická zaťažovacia skúška na stanovenie miery zhutnenia 55
Príloha G (informatívna) – Dynamická zaťažovacia skúška na kontrolu zhutnenia 56
Príloha H (informatívna) – Geodetický spôsob kontroly zhutnenia 57
Príloha I (informatívna) – Dynamická kontrola zhutňovania kompaktomerom 58