SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1090-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1090-1


Označenie: STN EN 1090-1 zrušená
Slovenský názov: Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov
Anglický názov: Execution of steel structures and aluminium structures.Part 1:Requirements for conformity assessment of structural components
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2010
Dátum zrušenia: 1. 7. 2014
Jazyk: SK
ICS: 91.080.10
Triediaci znak: 73 2601
Úroveň zapracovania: idt EN 1090-1:2009
Vestník: 01/10
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie: 6/12, 4/11,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny: Oprava *AC V 01/11
Nahradzujúce normy: STN EN 1090-1+A1:2012-05 (73 2601)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje požiadavky na posudzovanie zhody funkčných vlastností dielcov z konštrukčnej ocele a hliníka, rovnako ako pre stavebné montované celky uvádzané na trh ako stavebné výrobky.Posudzovanie zhody zahŕňa výrobné charakteristiky a kde je to vhodné, aj konštrukčné vlastnosti.Obsah normy STN EN 1090-1
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 8
2.1 Všeobecne 8
3 Termíny, definície a skratky 9
3.1 Termíny a definície 9
3.2 Skratky 10
4 Požiadavky 10
4.1 Základné výrobky 10
4.1.1 Všeobecne 10
4.1.2 Základné výrobky pre oceľové dielce 10
4.1.3 Základné výrobky pre hliníkové dielce 10
4.2 Tolerancie rozmerov a tvaru 11
4.3 Zvariteľnosť 11
4.4 Lomová húževnatosť 11
4.5 Konštrukčné vlastnosti 11
4.5.1 Všeobecne 11
4.5.2 Únosnosť 11
4.5.3 Únavová pevnosť 11
4.5.4 Požiarna odolnosť 12
4.6 Reakcia na oheň 12
4.7 Nebezpečné látky 12
4.8 Odolnosť proti nárazu 12
4.9 Trvanlivosť 12
5 Metódy vyhodnotenia 13
5.1 Všeobecne 13
5.2 Základné výrobky 13
5.3 Tolerancie rozmerov a tvaru 13
5.4 Zvariteľnosť 13
5.5 Lomová húževnatosť 13
5.6 Konštrukčné vlastnosti 13
5.6.1 Všeobecne 13
5.6.2.1 Výpočet konštrukcie 14
5.6.2.2 Skúšanie konštrukcie 14
5.6.3 Výrobné vlastnosti 14
5.7 Požiarna odolnosť 14
5.8 Reakcia na oheň 14
5.9 Nebezpečné látky 15
5.10 Odolnosť proti nárazu 15
6.11 Trvanlivosť 15
6 Vyhodnotenie zhody 15
6.1 Všeobecne 15
6.2 Počiatočná skúška typu 15
6.2.1 Všeobecne 15
6.2.2 Vlastnosti 16
6.2.4 Aplikácia výpočtov na posudzovanie zhody 16
6.2.5 Počiatočný výpočet typu 16
6.2.7 Vyhlásenie o funkčných vlastnostiach 17
6.2.8 Záznam z výsledkov hodnotenia kontroly 17
6.2.9 Nápravné opatrenia 17
6.3 Vnútropodniková kontrola výroby 18
6.3.1 Všeobecne 18
6.3.2 Personál 18
6.3.3 Technické zariadenie 18
6.3.4 Postup pri konštrukčnom návrhu 19
6.3.5 Základné výrobky používané vo výrobe 19
6.3.6 Špecifikácia dielcov 19
6.3.7 Hodnotenie výrobkov 19
6.3.8 Nezhodné výrobky 19
7 Klasifikácia a označovanie 20
8 Označovanie 21
Príloha A (informatívna) – Návody na prípravu špecifikácie dielca 22
A.1 Všeobecne 22
A.2 Špecifikácia dielca poskytnutá odberateľom (PPCS)* 22
A.3 Špecifikácia dielca poskytnutá výrobcom (MPCS)* 22
Príloha B (normatívna) – Posudzovanie vnútropodnikovej kontroly výroby 24
B.1 Všeobecne 24
B.2 Počiatočná inšpekcia 24
B.3 Priebežná inšpekcia 25
B.4 Početnosť inšpekcií 25
B.4.1 Všeobecne 25
B.4.2 Intervaly priebežných inšpekcií 25
B.4.3 Vyhlásenie výrobcu 25
B.4.4 Opatrenia v prípade nezhôd 26
B.5 Záznamy 26
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy pre zhotovovanie výrobkov
podľa smernice o stavebných výrobkoch (CPD) 27
ZA.1 Predmet a príslušné vlastnosti 27
ZA.2 Postupy preukazovania zhody konštrukčných dielcov z ocele a hliníka 28
ZA.2.1 Systém preukazovania zhody 28
ZA.2.2 Prideľovanie úloh 29
ZA.2.3 Vyhlásenie zhody 29
ZA.3 Označovanie značkou zhody CE a etiketovanie 30
ZA.3.1 Všeobecne 30
ZA.3.2 Vyhlásenie vlastností výrobku podľa vlastností materiálu a geometrických dát 30
ZA.3.3 Vyhlásenie hodnôt pevností dielca 32
ZA.3.4 Vyhlásenie zhody s danou špecifikáciou dielca 34
ZA.3.5 Vyhlásenie pevnostných hodnôt dielca z objednávky odberateľa 36
Literatúra 38