SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 201
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 201Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 201
Slovenský názov: Plastárske a gumárske stroje. Vstrekovacie stroje. Bezpečnostné požiadavky
Anglický názov: Plastics and rubber machines.Injection moulding machines.Safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2010
Dátum zrušenia: 31. 7. 2022
Jazyk: SK
ICS: 25.120.20, 83.200
Triediaci znak: 69 1700
Úroveň zapracovania: idt EN 201:2009
Vestník: 03/10
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 7/11, 2/13, 10/10, 3/10,
Nariadenie vlády: 436/2008
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 20430:2021-01 (69 1700)
Nahradené normy: STN EN 201:2001-11 (69 1700)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje základné bezpečnostné požiadavky na vstrekovacie stroje na spracovanie plastov a/alebo gumy.Obsah normy STN EN 201
Predhovor 11
Úvod 11
1 Predmet normy 12
2 Normatívne odkazy 12
3 Termíny a definície 14
4 Zoznam závažných ohrození 21
4.1 Všeobecne 21
4.2 Priestor formy 24
4.3 Priestor uzatváracieho mechanizmu alebo priestor za pohyblivou upínacou doskou 25
4.4 Priestor pohybu hnacieho mechanizmu jadra a vyhadzovača mimo priestoru formy
a priestoru uzatváracieho mechanizmu 25
4.5 Priestor trysky 25
4.6 Priestor plastifikačnej/vstrekovacej jednotky 26
4.7 Vykladací priestor 26
4.8 Ohrozenia nespojené so špecifickým priestorom stroja 26
4.8.1 Ohrozenie pružnými hadicami 26
4.8.2 Únik tekutín pod tlakom 26
4.8.3 Ohrozenia počas nastavovania alebo údržby 26
4.8.4 Elektrické ohrozenia a ohrozenia spôsobené elektromagnetickým rušením 26
4.8.5 Tepelné ohrozenia 26
4.8.6 Ohrozenia spôsobené hlukom 27
4.8.7 Ohrozenia spôsobené plynmi, výparmi a prachmi 27
4.8.8 Riziko pošmyknutia, potknutia a pádu 27
4.8.9 Hydraulické a pneumatické systémy 27
4.8.10 Strojovo ovládané ochranné kryty 27
4.9 Dodatočné ohrozenia spojené so špecifickou konštrukciou stroja 27
4.9.1 Karuselové stroje 27
4.9.2 Stroje s člnkovým stolom/stroje s výsuvnou dolnou upínacou doskou a stroje
s otočným stolom 27
4.9.3 Skupinové stroje s pohyblivou vstrekovacou jednotkou 27
4.9.4 Vstrekovacie stroje na ľahčené (penové) plasty 27
4.10 Dodatočné ohrozenia pri používaní pomocných zariadení 28
4.10.1 Strojovo ovládané zariadenie na výmenu formy 28
4.10.2 Strojovo ovládané zariadenia na upínanie formy 28
4.10.3 Vstrekovače tekutín 28
4.10.4 Iné pomocné zariadenia 28
5 Bezpečnostné požiadavky a ochranné opatrenia 28
5.1 Všeobecne 28
5.1.1 Núdzové zastavenie 29
5.1.2 Ochranné kryty 29
5.1.3 Elektrosenzitívne ochranné zariadenie (ESPE) vo forme svetelných clôn 30
5.1.4 Dvojručné ovládacie zariadenia 30
5.1.5 Ovládacie zariadenia so samočinným vrátením do východiskovej polohy v spojení
so zníženou rýchlosťou nebezpečného pohybu 31
5.1.6 Rohože, podlahy a hrany citlivé na tlak 31
5.1.7 Spoločné požiadavky na automatické monitorovanie 31
5.1.8 Pohyby počas výroby zapríčinené gravitáciou 31
5.2 Priestor formy 32
5.2.1 Ohrozenia spôsobené uzatváracím pohybom upínacej dosky počas výroby 32
5.2.2 Strany stroja na ktorých sa cyklus nedá iniciovať 33
5.2.3 Ohrozenia spôsobené pohybmi inými ako uzatvárací pohyb upínacej dosky počas výroby 33
5.2.4 Používanie ovládacích ochranných krytov 34
5.2.5 Tepelné ohrozenia 35
5.2.6 Dodatočné bezpečnostné požiadavky na stroje s hornotlačnou upínacou doskou 35
5.2.7 Dodatočné požiadavky na stroje s možným prístupom celým telom medzi ochranný kryt
s blokovaním alebo svetelnú clonu priestoru formy a priestor formy samotný 35
5.2.8 Dodatočné požiadavky na stroje, pri ktorých je možný prístup celým telom do priestoru formy 38
5.2.9 Dodatočné požiadavky na stroje s usporiadaním typu L počas výroby 39
5.3 Priestor uzatváracieho mechanizmu alebo priestor za pohyblivou upínacou doskou 39
5.3.1 Základné bezpečnostné požiadavky 39
5.3.2 Dodatočné bezpečnostné požiadavky na stroje s dolnotlakovou upínacou doskou 40
5.4 Priestor pohybu hnacích mechanizmov jadra a vyhadzovača mimo priestoru formy
a mimo priestoru uzatváracieho mechanizmu 40
5.5 Priestor trysky 40
5.5.1 Mechanické ohrozenia 40
5.5.2 Tepelné ohrozenia 41
5.6 Priestor plastifikačnej a/alebo vstrekovacej jednotky 41
5.6.1 Mechanické ohrozenia 41
5.6.2 Tepelné ohrozenia 42
5.6.3 Mechanické a/alebo tepelné ohrozenia 42
5.7 Vykladací priestor 42
5.8 Bezpečnostné požiadavky a/alebo ochranné opatrenia proti ohrozeniam nesúvisiacim
s jednotlivými priestormi stroja 43
5.8.1 Ohrozenie pružnými hadicami 43
5.8.2 Únik tekutín pod tlakom 44
5.8.3 Ohrozenia počas nastavovania a údržby 44
5.8.4 Elektrické ohrozenia a ohrozenia spôsobené elektromagnetickým rušením 44
5.8.5 Tepelné ohrozenia 44
5.8.6 Ohrozenia spôsobené hlukom 44
5.8.7 Ohrozenia spôsobené plynmi, výparmi a prachmi 45
5.8.8 Riziká pošmyknutia, zakopnutia a pádu 45
5.8.9 Hydraulické a pneumatické systémy 45
5.8.10 Strojovo ovládané ochranné kryty 45
5.9 Dodatočné bezpečnostné požiadavky a/alebo ochranné opatrenia v spojení
so špecifickou konštrukciou stroja 46
5.9.1 Karuselové stroje 46
5.9.2 Stroje s člnkovým stolom/stroje s výsuvnou dolnou upínacou doskou a otočným stolom 46
5.9.3 Skupinové stroje s pohyblivou vstrekovacou jednotkou 46
5.9.4 Vstrekovacie stroje na ľahčené (penové) plasty 46
5.10 Dodatočné bezpečnostné požiadavky a/alebo ochranné opatrenia pri použití pomocného
zariadenia 47
5.10.1 Strojovo ovládané zariadenie na výmenu formy 47
5.10.2 Strojovo ovládané zariadenia na upínanie formy 47
5.10.3 Vstrekovače tekutín 48
5.10.4 Iné pomocné zariadenia 48
6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a/alebo ochranných opatrení 49
7 Informácie o používaní 51
7.1 Návod na obsluhu 51
7.1.1 Núdzové zastavenie 51
7.1.2 Parametre zastavenia 51
7.1.3 Čas zastavenia 51
7.1.4 Svetelné clony 51
7.1.5 Brzdy na udržanie v kľudovom stave 51
7.1.6 Formy a nadstavce 51
7.1.7 Pohyby jadier a vyhadzovačov 51
7.1.8 Tepelné ohrozenia v priestore formy 51
7.1.9 Údržbové operácie na vertikálnych strojoch 51
7.1.10 Stroje s možným prístupom celým telom 52
7.1.11 Zariadenia na detekciu prítomnosti v priestore formy 52
7.1.12 Plastifikačná a/alebo vstrekovacia jednotka 52
7.1.13 Stroje s usporiadaním typu L 52
7.1.14 Zostavy pružných hadíc 52
7.1.15 Nastavovanie a údržba 52
7.1.16 Odsávací systém 52
7.1.17 Určené miesta prístupu a obsluhy 52
7.1.18 Dočasné bezpečné prístupové prostriedky 53
7.1.19 Automatické dávkovanie materiálu 53
7.1.20 Ručné dávkovanie materiálu 53
7.1.21 Magnetické upínanie formy 53
7.1.22 Pomocné zariadenia 54
7.1.23 Aplikovanie ergonomických zásad pri používaní pomocného zariadenia 54
7.1.24 Roztrhnutie vytvarovaných kusov 54
7.1.25 Vstrekovanie ľahčených (penových) plastov 54
7.1.26 Čistenie hydraulického systému 54
7.1.27 Emisia hluku 55
7.1.28 Ohrozenia vystreknutím pri používaní dvojručných ovládacích zariadení 55
7.2 Označovanie 55
Príloha A (normatívna) Pohyblivé ochranné kryty s blokovaním typu I (neelektrická os) 56
A.1 Blokovacia funkcia 56
A.2 Kvalita komponentov 57
Príloha B (normatívna) Pohyblivé ochranné kryty s blokovaním typu II (neelektrická os) 58
B.1 Blokovacia funkcia 58
B.2 Kvalita komponentov 59
B.3 Požiadavky automatického monitorovania 59
Príloha C (normatívna) Pohyblivé ochranné kryty s blokovaním typu III (neelektrická os) 60
C.1 Pohyblivý ochranný kryt s blokovaním s tromi polohovými snímačmi 60
C.1.1 Blokovacia funkcia 60
C.1.2 Kvalita komponentov 61
C.1.3 Dodatočné požiadavky na druhé prerušovacie zariadenie na obrázku C.1 61
C.2 Pohyblivý ochranný kryt s blokovaním s dvomi polohovými snímačmi 61
C.2.1 Blokovacia funkcia 62
C.2.2 Kvalita komponentov 62
C.2.3 Dodatočné požiadavky na druhé prerušovacie zariadenie na obrázku C.2 63
C.3 Požiadavky automatického monitorovania 63
C.3.1 Spoločné požiadavky (pozri aj 5.1.7) 63
C.3.2 Dodatočné požiadavky automatického monitorovania (obrázok C.1) 63
C.3.3 Dodatočné požiadavky automatického monitorovania (obrázok C.2) 63
Príloha D (normatívna) Pohyblivé ochranné kryty s blokovaním typu I (elektrická os) 64
D.1 Princíp blokovania zodpovedajúceho typu I, používajúceho jeden elektromechanický
komponent 64
D.2 Princíp blokovania zodpovedajúceho typu I, používajúceho jednotku na ovládanie motora 65
Príloha E (normatívna) Pohyblivé ochranné kryty s blokovaním typu II (elektrická os) 67
E.1 Princíp blokovania zodpovedajúceho typu II, používajúceho jeden elektromechanický
komponent 67
E.2 Princíp blokovania zodpovedajúceho typu II, používajúceho jednotku na ovládanie
motora (verzia A) 68
E.3 Princíp blokovania zodpovedajúceho typu II, používajúceho jednotku na ovládanie
motora (verzia B) 69
Príloha F (normatívna) Pohyblivé ochranné kryty s blokovaním typu III (elektrická os) 71
F.1 Princíp blokovania zodpovedajúceho typu III, používajúceho elektromechanické komponenty 71
F.2 Princíp blokovania zodpovedajúceho typu III, používajúceho jeden elektromechanický
komponent a jednotku na ovládanie motora 72
F.3 Princíp blokovania zodpovedajúceho typu III, používajúceho jednotku na ovládanie
motora (verzia A) 74
F.4 Princíp blokovania zodpovedajúceho typu III, používajúceho jednotku na ovládanie
motora (verzia B) 75
Príloha G (normatívna) Elektrosenzitívne ochranné zariadenie vo forme svetelnej clony 77
G.1 Prevádzkový režim svetelnej clony 77
G.2 Požiadavky automatického monitorovania 78
Príloha H (normatívna) Dvojručné ovládacie zariadenie 79
H.1 Prevádzkový režim dvojručného ovládacieho zariadenia 79
H.2 Požiadavky automatického monitorovania 80
Príloha J (normatívna) Potvrdzovacie systémy 81
J.1 Systém jedného potvrdenia 81
J.2 Systém dvoch potvrdení 81
Príloha K (normatívna) Skúšobný predpis na meranie hluku 82
K.1 Úvod 82
K.2 Meranie váženej emisnej hladiny A akustického tlaku na bežnom mieste obsluhy 82
K.3 Určenie váženej hladiny A akustického výkonu 82
K.4 Inštalačné a montážne podmienky na meranie hluku 82
K.5 Prevádzkové podmienky 82
K.5.1 Stroje na spracovanie plastov 83
K.5.2 Stroje na spracovanie gumy 84
K.6 Informácie uvádzané v skúšobnej správe 84
K.7 Deklarovanie a overovanie hodnôt emisie hluku 84
Príloha L (normatívna) Výstražné značky 86
Príloha M (normatívna) Použitie proporcionálnych ventilov pre pohyb upínacej dosky 87
M.1 Konštrukcia 87
M.2 Prevádzkový režim 87
Príloha ZA (informatívna) Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 98/37/ES 88
Príloha ZB (informatívna) Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/EC 89
Literatúra 90