SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 61439-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 61439-1


Označenie: STN EN 61439-1 zrušená
Slovenský názov: Nízkonapäťové rozvádzače. Časť 1: Všeobecné pravidlá
Anglický názov: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies.Part 1:General rules
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2010
Dátum zrušenia: 23. 9. 2014
Jazyk: SK
ICS: 29.130.20
Triediaci znak: 35 7107
Úroveň zapracovania: mod IEC 61439-1:2009, idt EN 61439-1:2009
Vestník: 08/10
Poplatok: Tlačená verzia: 35,00 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.50 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45.50 €
Vestník harmonizácie: 6/12, 5/11, 8/11, 10/13, 6/15, 4/13, 12/12,
Nariadenie vlády: 194/2005 308/2004
Zmeny: Oprava *AC V 11/13
Nahradzujúce normy: STN EN 61439-1:2012-08 (35 7107)
Nahradené normy: STN EN 60439-1:2002-03 (35 7107)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť IEC 61439 určuje definície a stanovuje pracovné podmienky, konštrukčné požiadavky, technické vlastnosti a požiadavky na preverovanie nízkonapäťových rozvádzačov.Obsah normy STN EN 61439-1
Úvod 15
1 Rozsah používania 15
2 Normatívne odkazy 16
3 Termíny a definície 19
3.1 Všeobecné termíny 19
3.2 Konštrukčné jednotky rozvádzačov 20
3.3 Vonkajšia konštrukcia rozvádzačov 20
3.4 Nosné časti rozvádzačov 21
3.5 Podmienky inštalovania rozvádzačov 22
3.6 Izolačné vlastnosti 22
3.7 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 24
3.8 Vlastnosti 26
3.9 Preverovanie 28
3.10 Výrobca 28
4 Značky a skratky 29
5 Vlastnosti rozhrania 29
5.1 Všeobecne 29
5.2 Napäťové menovité údaje 29
5.2.1 Menovité napätie (Un) (rozvádzača) 29
5.2.2 Menovité pracovné napätie (Ue) (obvodu rozvádzača) 30
5.2.3 Menovité izolačné napätie (Ui) (obvodu rozvádzača) 30
5.2.4 Menovité impulzné výdržné napätie (Uimp) (obvodu rozvádzača) 30
5.3 Prúdové menovité údaje 30
5.3.1 Menovitý prúd rozvádzača (InA) 30
5.3.2 Menovitý prúd obvodu (Inc) 30
5.3.3 Menovitý súčiniteľ súdobosti (RDF) 30
5.3.4 Menovitý dynamický výdržný prúd (Ipk) 31
5.3.5 Menovitý krátkodobý výdržný prúd (Icw) (obvodu rozvádzača) 31
5.3.6 Menovitý podmienený skratový prúd (rozvádzača) (Icc) 31
5.4 Menovitá frekvencia (fn) 31
5.5 Iné vlastnosti 31
6 Informácie 32
6.1 Označovanie rozvádzačov 32
6.2 Dokumentácia 32
6.2.1 Informácie týkajúce sa rozvádzača 32
6.2.2 Pokyny na manipuláciu, inštalovanie, prevádzku a údržbu 33
6.3 Označovanie prístrojov a/alebo súčastí 33
7 Pracovné podmienky 33
7.1 Normálne pracovné podmienky 33
7.1.1 Teplota okolitého vzduchu 33
7.1.2 Atmosférické podmienky 34
7.1.3 Stupeň znečistenia 34
7.1.4 Nadmorská výška 34
7.2 Osobitné pracovné podmienky 34
7.3 Podmienky pri preprave, skladovaní a inštalovaní 35
8 Konštrukčné požiadavky 35
8.1 Pevnosť materiálov a častí 35
8.1.1 Všeobecne 35
8.1.2 Ochrana proti korózii 35
8.1.3 Tepelná stabilita 35
8.1.4 Odolnosť proti ultrafialovému žiareniu 35
8.1.5 Odolnosť izolačných materiálov proti teplu a ohňu 36
8.1.6 Mechanická pevnosť 36
8.1.7 Prostriedky na zdvíhanie 36
8.2 Stupeň ochrany poskytovaný krytom rozvádzača 36
8.2.1 Ochrana proti mechanickému nárazu 36
8.2.2 Ochrana pred dotykom so živými časťami, pred vniknutím tuhých cudzích telies a kvapalín 36
8.2.3 Stupeň ochrany odoberateľných častí 37
8.3 Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty 37
8.3.1 Všeobecne 37
8.3.2 Vzdušné vzdialenosti 38
8.3.3 Povrchové cesty 38
8.4 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom 38
8.4.1 Všeobecne 38
8.4.2 Základná ochrana 38
8.4.3 Ochrana pri poruche 39
8.4.4 Obmedzenie ustáleného dotykového prúdu a náboja 42
8.4.5 Podmienky na ovládanie a prevádzkové podmienky 42
8.5 Zabudovanie spínacích prístrojov a súčastí 44
8.5.1 Pevné časti 44
8.5.2 Odoberateľné časti 44
8.5.3 Výber spínacích prístrojov a súčastí 44
8.5.4 Inštalovanie spínacích prístrojov a súčastí 44
8.5.5 Prístupnosť 44
8.5.6 Zábrany 45
8.5.7 Smer ovládania a označenie spínacích polôh 45
8.5.8 Svetelné návestia a tlačidlá 45
8.6 Vnútorné elektrické obvody a prípoje 45
8.6.1 Hlavné obvody 45
8.6.2 Pomocné obvody 46
8.6.3 Holé a izolované vodiče 46
8.6.4 Výber a inštalovanie nechránených pracovných vodičov na zníženie možnosti skratov 47
8.6.5 Označovanie vodičov hlavných a pomocných obvodov 47
8.6.6 Označovanie ochranného vodiča (PE, PEN) a neutrálneho vodiča (N) hlavných obvodov 47
8.7 Chladenie 47
8.8 Svorky na vonkajšie vodiče 47
9 Požiadavky na funkčnosť 48
9.1 Dielektrické vlastnosti 48
9.1.1 Všeobecne 48
9.1.2 Výdržné napätie sieťovej frekvencie 48
9.1.3 Impulzné výdržné napätie 49
9.1.4 Ochrana prístrojov istiacich pred prepätím 49
9.2 Medzné hodnoty oteplenia 49
9.3 Ochrana pred skratom a skratová výdržná schopnosť 49
9.3.1 Všeobecne 49
9.3.2 Informácie týkajúce sa skratovej výdržnej schopnosti 50
9.3.3 Vzťah medzi dynamickým prúdom a krátkodobým prúdom 50
9.3.4 Koordinácia ochranných prístrojov 50
9.4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 50
10 Preverovanie konštrukcie 51
10.1 Všeobecne 51
10.2 Pevnosť materiálov a častí 52
10.2.1 Všeobecne 52
10.2.2 Odolnosť proti korózii 52
10.2.3 Vlastnosti izolačných materiálov 53
10.2.4 Odolnosť proti ultrafialovému (UV) žiareniu 54
10.2.5 Zdvíhanie 54
10.2.6 Mechanický náraz 55
10.2.7 Označovanie 55
10.3 Stupeň ochrany rozvádzačov 55
10.4 Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty 55
10.5 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a celistvosť ochranných obvodov 55
10.5.1 Účinnosť ochranného obvodu 55
10.5.2 Účinná spojitosť uzemnenia medzi neživými časťami rozvádzača a ochranným obvodom 55
10.5.3 Skratová výdržná schopnosť ochranného obvodu 56
10.6 Zabudovanie spínacích prístrojov a súčastí 56
10.6.1 Všeobecne 56
10.6.2 Elektromagnetická kompatibilita 56
10.7 Vnútorné elektrické obvody a prípoje 56
10.8 Svorky na vonkajšie vodiče 56
10.9 Dielektrické vlastnosti 57
10.9.1 Všeobecne 57
10.9.2 Výdržné napätie sieťovej frekvencie 57
10.9.3 Impulzné výdržné napätie 57
10.9.4 Skúšky krytov vyrobených z izolačného materiálu 59
10.10 Preverovanie oteplenia 59
10.10.1 Všeobecne 59
10.10.2 Preverovanie skúškami prúdom 59
10.10.3 Odvodenie menovitých údajov pre podobné varianty 64
10.10.4 Preverovanie výpočtom 65
10.11 Skratová výdržná schopnosť 67
10.11.1 Všeobecne 67
10.11.2 Obvody rozvádzačov, ktoré sú vylúčené z preverovania skratovej výdržnej schopnosti 67
10.11.3 Preverovanie s použitím konštrukčných pravidiel 67
10.11.4 Preverovanie porovnaním s referenčnou konštrukciou 68
10.11.5 Preverovanie skúškou 68
10.12 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 72
10.13 Mechanická činnosť 72
11 Preverovanie kusovými skúškami 72
11.1 Všeobecne 72
11.2 Stupeň ochrany krytov 73
11.3 Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty 73
11.4 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom a celistvosť ochranných obvodov 73
11.5 Zabudovanie vstavaných súčastí 73
11.6 Vnútorné elektrické obvody a prípoje 73
11.7 Svorky na vonkajšie vodiče 74
11.8 Mechanická činnosť 74
11.9 Dielektrické vlastnosti 74
11.10 Zapojenie, prevádzková funkčnosť a funkcia 74
Príloha A (normatívna) – Minimálne a maximálne prierezy medených vodičov vhodné na pripojenie
na svorky na vonkajšie vodiče (pozri 8.8) 82
Príloha B (normatívna) – Metóda výpočtu prierezu ochranných vodičov vzhľadom na tepelné
namáhanie spôsobené krátkodobými prúdmi 83
Príloha C (informatívna) – Body, ktoré sú predmetom dohody medzi výrobcom rozvádzača a používateľom 84
Príloha D (informatívna) – Preverovanie konštrukcie 88
Príloha E (informatívna) – Menovitý súčiniteľ súdobosti 89
Príloha F (normatívna) – Meranie povrchových ciest a vzdušných vzdialeností 98
Príloha G (normatívna) – Vzájomný vzťah medzi menovitým napätím napájacej siete a menovitým
impulzným výdržným napätím zariadenia 103
Príloha H (informatívna) – Pracovný prúd a výkonové straty medených vodičov 105
Príloha J (normatívna) – Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 109
Príloha K (normatívna) – Ochrana elektrickým oddelením 116
Príloha L (informatívna) – Vzdušné vzdialenosti a povrchové cesty pre oblasť Severnej Ameriky 119
Príloha M (informatívna) – Medzné hodnoty oteplenia v Severnej Amerike 120
Literatúra 121
Príloha ZA (normatívna) – Normatívne odkazy na medzinárodné publikácie so zodpovedajúcimi európskymi publikáciami 123
Príloha ZZ (informatívna) – Pokrytie základných požiadaviek smerníc európskych spoločenstiev 127

Obrázok E.1 – Typický rozvádzač 90
Obrázok E.2 – Príklad 1: Tabuľka E.1 – Zaťaženie funkčnej jednotky rozvádzača s menovitým súčiniteľom súdobosti 0,8 92
Obrázok E.3 – Príklad 2: Tabuľka E.1 – Zaťaženie funkčnej jednotky rozvádzača s menovitým súčiniteľom súdobosti 0,8 93
Obrázok E.4 – Príklad 3: Tabuľka E.1 – Zaťaženie funkčnej jednotky rozvádzača s menovitým súčiniteľom súdobosti 0,8 94
Obrázok E.5 – Príklad 4: Tabuľka E.1 – Zaťaženie funkčnej jednotky rozvádzača s menovitým súčiniteľom súdobosti 0,8 95
Obrázok E.6 – Príklad výpočtu účinkov priemerného ohrevu 96
Obrázok E.7 – Príklad grafu pre vzťah medzi ekvivalentným RDF a parametrami pri prerušovanej prevádzke pri t1 = 0,5 s, I1 = 7* I2 a pri rozličných
časoch cyklu 97
Obrázok E.8 – Príklad grafu pre vzťah medzi ekvivalentným RDF a parametrami pri prerušovanej prevádzke pri I1 = I2 (bez záberového nadprúdu)
97
Obrázok F.1 – Meranie rebier 99
Obrázok J.1 – Príklady portov 109

Tabuľka 1 – Minimálne vzdušné vzdialenosti a) (8.3.2) 74
Tabuľka 2 – Minimálne povrchové cesty (8.3.3) 75
Tabuľka 3 – Prierez medeného ochranného vodiča (8.4.3.2.2) 76
Tabuľka 4 – Požiadavky na výber vodičov a ich inštalovanie (8.6.4) 76
Tabuľka 5 – Minimálna pripájacia schopnosť svoriek na medené ochranné vodiče (PE, PEN) (8.8) 76
Tabuľka 6 – Medzné hodnoty oteplenia (9.2) 77
Tabuľka 7 – Hodnoty pre súčiniteľ n a) (9.3.3) 78
Tabuľka 8 – Výdržné napätie sieťovej frekvencie pre hlavné obvody (10.9.2) 78
Tabuľka 9 – Výdržné napätie sieťovej frekvencie pre pomocné a riadiace obvody (10.9.2) 78
Tabuľka 10 – Impulzné výdržné skúšobné napätia (10.9.3) 79
Tabuľka 11 – Skúšobné medené vodiče na menovité prúdy do 400 A vrátane (10.10.2.3.2) 79
Tabuľka 12 – Skúšobné medené vodiče na menovité prúdy od 400 A do 4 000 A (10.10.2.3.2) 80
Tabuľka 13 – Preverovanie skratovej schopnosti prostredníctvom konštrukčných pravidiel: kontrolný zoznam 81
Tabuľka 14 – Vzťah medzi predpokladaným poruchovým prúdom a priemerom medeného drôtu 81
Tabuľka A.1 – Prierezy medených vodičov vhodných na pripojenie k svorkám pre vonkajšie vodiče 82
Tabuľka B.1 – Hodnoty súčiniteľa k pre izolované ochranné vodiče, ktoré nie sú súčasťou káblov,
alebo pre holé ochranné vodiče, ktoré sa dotýkajú plášťov káblov 83
Tabuľka C.1 – Body, ktoré sú predmetom dohody medzi výrobcom rozvádzača a používateľom 84
Tabuľka D.1 – Zoznam konštrukčných preverení, ktoré sa majú vykonať 88
Tabuľka E.1 – Príklady zaťaženia rozvádzača s menovitým súčiniteľom súdobosti 0,8 91
Tabuľka E.2 – Príklad zaťaženia skupiny obvodov (pole B – obrázok E.1) s menovitým súčiniteľom súdobosti 0,9 95
Tabuľka E.3 – Príklad zaťaženia skupiny obvodov (podružný distribučný rozvádzač – obrázok E.1)
s menovitým súčiniteľom súdobosti 0,9 96
Tabuľka F.1 – Minimálna šírka drážok 98
Tabuľka G.1 – Súlad medzi menovitým napätím napájacej siete a menovitým imulzným výdržným napätím zariadenia v prípade prepäťovej ochrany vykonávanej
pomocou zvodičov prepätia podľa IEC 60099-1 104
Tabuľka H.1 – Pracovný prúd a výkonové straty jednožilových medených káblov s dovolenou
teplotou vodiča 70 °C (teplota okolia vnútri rozvádzača: 55 °C) 105
Tabuľka H.2 – Redukčný činiteľ k1 káblov s dovolenou teplotou vodiča 70 °C (výňatok
z IEC 60364-5-52, tabuľka A.52 – 14) 106
Tabuľka H.3 – Pracovný prúd a výkonové straty holých medených prípojníc s pravoúhlym prierezom, uložených horizontálne a usporiadaných tak, že ich
najväčšia plocha je vedená vertikálne, frekvencia 50 Hz až 60 Hz (teplota okolia vnútri rozvádzača: 55 °C, teplota vodiča 70 °C) 106
Tabuľka H.4 – Činiteľ k4 pre rozličné teploty vzduchu vnútri rozvádzača a/alebo pre vodiče 108
Tabuľka J.1 – Medzné hodnoty vyžarovania pre prostredie A 112
Tabuľka J.2 – Medzné hodnoty vyžarovania pre prostredie B 113
Tabuľka J.3 – Skúšky odolnosti EMC pre prostredie A (pozri J.10.12.1) 113
Tabuľka J.4 – Skúšky odolnosti EMC pre prostredie B (pozri J.10.12.1) 114
Tabuľka J.5 – Kritériá schvaľovania za prítomnosti elektromagnetických rušení 115
Tabuľka K.1 – Maximálne časy odpojenia pre siete TN 117
Tabuľka L.1 – Minimálne vzdušné vzdialenosti 119
Tabuľka L.2 – Minimálne povrchové cesty 119
Tabuľka M.1 – Medzné hodnoty oteplenia v Severnej Amerike 120