SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12581+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12581+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12581+A1
Slovenský názov: Lakovne. Zariadenia na nanášanie a elektrolytické vylučovanie organických kvapalných náterových látok. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Coating plants.Machinery for dip coating and electrodeposition of organic liquid coating material.Safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2010
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 82 4009
Úroveň zapracovania: idt EN 12581:2005+A1:2010
Vestník: 11/10
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie: 8/14, 5/12, 9/13, 7/11, 1/14, 2/13, 11/12, 1/16, 1/11, 4/13, 9/11,
Nariadenie vlády: 436/2008 117/2001
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12581:2006-07 (82 4009)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa používa na navrhovanie a konštrukciu zariadenia na nanášanie ponorením a elektrolytické vylučovanie organických kvapalných náterových látok na priemyselné výrobky.Obsah normy STN EN 12581+A1
Predhovor 9
Úvod 9
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 10
3 Termíny a definície 13
4 Zoznam závažných nebezpečenstiev 18
4.1 Všeobecne 18
4.2 Mechanické ohrozenie 18
4.2.1 Ohrozenie strihom, stlačením, porezaním, navinutím, vtiahnutím a nárazom 18
4.2.2 Strata stability (strojov na nanášanie ponorením alebo elektroforézou) 19
4.2.3 Ohrozenie pri úniku 19
4.2.4 Ohrozenie personálu pošmyknutím, zakopnutím alebo pádom 19
4.3 Elektrické ohrozenie 19
4.3.1 Zasiahnutie elektrickým prúdom 19
4.3.2 Nebezpečenstvo vonkajšieho vplyvu na elektrické zariadenie 19
4.4 Tepelné ohrozenie 19
4.5 Ohrozenie hlukom 20
4.6 Ohrozenie nebezpečnými látkami 20
4.7 Nebezpečenstvá požiaru a výbuchu 20
4.7.1 Nebezpečenstvo požiaru 20
4.7.2 Nebezpečenstvo výbuchu 20
4.8 Nebezpečenstvá pri poruche dodávania energie 21
4.9 Nebezpečenstvá pri poruche riadiaceho systému 21
5 Bezpečnostné požiadavky a/alebo opatrenia 21
5.1 Všeobecne 21
5.2 Mechanické bezpečnostné požiadavky 21
5.2.1 Zabezpečenie nebezpečných miest 21
5.2.2 Bezpečnostné opatrenia proti strate stability (zariadení na nanášanie ponorením
alebo elektroforézou a ich častí) 23
5.2.3 Ochranné opatrenia pre prípad úniku 24
5.2.4 Opatrenie proti pošmyknutiu, zakopnutiu a pádu personálu 24
5.3 Elektrické bezpečnostné požiadavky 25
5.3.1 Všeobecne 25
5.3.2 Opatrenia proti zasiahnutiu elektrickým prúdom 25
5.3.3 Opatrenia proti vonkajšiemu vplyvu na elektrické zariadenia 25
5.4 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia proti tepelnému ohrozeniu 25
5.4.1 Ohrievací systém 25
5.4.2 Opatrenia proti dotyku kože s horúcim povrchom 26
5.4.3 Opatrenia proti sálaniu alebo prúdeniu tepla 26
5.4.4 Opatrenia proti prehriatiu kvapalnej organickej náterovej látky 26
5.5 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia proti hluku 26
5.6 Bezpečnostné požiadavky proti nebezpečným látkam 27
5.6.1 Opatrenia proti styku s nebezpečnými kvapalinami alebo absorpcii nebezpečných
kvapalín (kvapalné organické náterové látky, rozpúšťadla) 27
5.6.2 Ochranné opatrenia proti vdýchnutiu odparujúcich sa nebezpečných látok 28
5.6.3 Opatrenia proti inhalácii toxických plynov uvoľnených z ohrievacieho systému 30
5.6.4 Opatrenia proti styku s nebezpečnými penami alebo proti inhalácii nebezpečných plynov,
pár vytváraných zariadením na hasenie ohňa 30
5.7 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia proti požiaru a výbuchu 30
5.7.1 Požiar 30
5.7.2 Výbuch 31
5.8 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia proti poruche dodávania energie 33
5.9 Bezpečnostné požiadavky a opatrenia proti poruche riadiaceho systému 34
5.9.1 Všeobecne 34
5.9.2 Bezpečnostné úrovne 34
5.9.3 Zariadenia núdzového zastavenia 34
5.9.4 Porucha alebo nesprávna funkcia riadiaceho systému 34
6 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a/alebo opatrení 35
6.1 Všeobecne 35
6.2 Mechanické ohrozenie 35
6.3 Elektrické ohrozenie 35
6.4 Tepelné ohrozenie 35
6.5 Hluk 35
6.6 Nebezpečné látky 35
6.6.1 Nádrž a pomocné zariadenie 35
6.6.2 Opatrenia proti kontaktu s nebezpečnými kvapalinami alebo parami alebo ich absorpcia
či inhalácia 35
6.7 Overovanie bezpečnostných požiadaviek a opatrení proti požiaru a výbuchu 36
6.7.1 Požiar 36
6.7.2 Výbuch 36
6.7.3 Ohraničenie koncentrácie 36
6.7.4 Nebezpečné priestory a zdroje vznietenia 36
6.8 Porucha dodávania energie 37
6.9 Riadiaci systém 37
7 Informácie o používaní 37
7.1 Všeobecne 37
7.2 Inštrukčná príručka 37
7.3 Označovanie 40
Príloha A (normatívna) Diagram nebezpečných zón v potenciálne výbušnej atmosfére 41
Príloha B (normatívna) Určovanie koncentrácie horľavého rozpúšťadla z hľadiska LEL 42
B.1 Zariadenie na nanášanie ponorením používajúce náterovú látku riediteľnú rozpúšťadlom 42
B.1.1 Všeobecne 42
B.1.2 Výpočet 42
B.1.3 Príklad: výpočet požadovaného minimálneho objemu prúdenia odsávania 43
B.2 Zariadenia na nanášanie ponorením alebo elektroforézou používajúce vodou
riediteľnú náterovú látku 43
B.2.1 Všeobecne 43
B.2.2 Údaje 44
B.2.3 Výpočet 44
Príloha C (informatívna) Schéma členenia zariadenia na nanášanie ponorením a elektroforézou 46
Príloha D (informatívna) Klasifikácia materiálov podľa reakcie na oheň národné normy 48
Príloha E (informatívna) Odkazy na národné medzné hodnoty expozície 49
Príloha ZA (informatívna) !Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 2006/42/ES" 50
Príloha ZB (informatívna) Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami
smernice 94/9/ES 51
Literatúra 52
Obrázky
Obrázok A.1 Zariadenie na nanášanie ponorením používajúce náterovú látku riediteľnú
rozpúšťadlom s ohradením 41
Obrázok A.2 Zariadenie na nanášanie ponorením používajúce náterovú látku riediteľnú
s rozpúšťadlom s ohradením alebo bez ohradenia 41
Obrázok C.1 Zariadenie na nanášanie ponorením bez špecifického ohradenia s obsluhou
alebo bez obsluhy (pozri 5.6.2.2) 46
Obrázok C.2 Zariadenie na nanášanie ponorením so špecifickým ohradením s obsluhou
alebo bez obsluhy (pozri 5.6.2.3) 46
Obrázok C.3 Zariadenie na nanášanie elektroforézou bez špecifického ohradenia s obsluhou
alebo bez obsluhy (pozri 5.6.2.4) 47
Obrázok C.4 Zariadenie na nanášanie elektroforézou uzatvorené v tuneli na spracovanie
bez obsluhy (pozri 5.6.2.5) 47