SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1999-1-1+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1999-1-1+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1999-1-1+A1
Slovenský názov: Eurokód 9. Navrhovanie hliníkových konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre konštrukcie (obsahuje Zmenu A1: 2009)
Anglický názov: Eurocode 9:Design of aluminium structures.Part 1-1:General structural rules
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2011
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1501
Úroveň zapracovania: idt EN 1999-1-1:2007, idt EN 1999-1-1:2007/A1:2009
Vestník: 02/11
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 12/09, Zmena *A2 V 04/14
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1999-1-1:2007-09 (73 1501)
Poznámka vo Vestníku: Národná príloha STN EN 1999-1-1/NA z januára 2010 zostáva v platnosti
Predmet normy: EN 1999 sa používa na navrhovanie budov a inžinierskych stavieb a inžinierskych diel z hliníka.Vyhovuje princípom a požiadavkám na bezpečnosť a používateľnosť konštrukcií a zásadám ich navrhovania a overovania, ktoré sú uvedené v EN 1990 - Zásady navrhovania konštrukcií.Obsah normy STN EN 1999-1-1+A1
Kapitola 1 Všeobecne 17
1.1 Predmet normy 17
1.1.1 Predmet EN 1999 17
1.1.2 Predmet EN 1999-1-1 17
1.2 Normatívne odkazy 18
1.2.1 Odkazy na všeobecné normy 18
1.2.2 Odkazy na normy na navrhovanie konštrukcií 18
1.2.3 Odkazy na normy týkajúce sa hliníkových zliatin 19
1.2.4 Odkazy na normy pre zváranie 21
1.2.5 Odkazy na ďalšie normy 21
1.3 Predpoklady 22
1.4 Rozlišovanie medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 22
1.5 Termíny a definície 22
1.6 Značky 23
1.7 Konvencie pre osi prúta 35
1.8 Špecifikácia na zhotovovanie diela 35
Kapitola 2 Zásady navrhovania 37
2.1 Požiadavky 37
2.1.1 Základné požiadavky 37
2.1.2 Zabezpečenie spoľahlivosti 37
2.1.3 Návrhová životnosť, trvanlivosť a robustnosť 37
2.2 Princípy navrhovania podľa medzných stavov 37
2.3 Základné premenné 38
2.3.1 Zaťaženia a vplyvy okolitého prostredia 38
2.3.2 Charakteristiky materiálov a výrobkov 38
2.4 Overovanie metódou parciálnych súčiniteľov spoľahlivosti 38
2.4.1 Návrhové hodnoty charakteristík materiálu 38
2.4.2 Návrhové hodnoty geometrických veličín 38
2.4.3 Návrhové odolnosti 38
2.4.4 Overovanie statickej rovnováhy (EQU) 39
2.5 Navrhovanie pomocou skúšok 39
Kapitola 3 Materiály 39
3.1 Všeobecne 39
3.2 Konštrukčný hliník 39
3.2.1 Sortiment materiálov 39
3.2.2 Materiálové charakteristiky tvárnených hliníkových zliatin 41
3.2.3 Materiálové charakteristiky liatych hliníkových zliatin 45
3.2.4 Rozmery, hmotnosť a medzné odchýlky 45
3.2.5 Návrhové hodnoty materiálových konštánt 46
3.3 Spojovacie prostriedky 46
3.3.1 Všeobecne 46
3.3.2 Skrutky, matice a podložky 46
3.3.3 Nity 48
3.3.4 Zváracie materiály 48
3.3.5 Lepidlá 49
Kapitola 4 Trvanlivosť 50
Kapitola 5 Analýza konštrukcie 50
5.1 Modelovanie konštrukcie pre analýzu 50
5.1.1 Modelovanie konštrukcie a základné predpoklady 50
5.1.2 Modelovanie uzlov 50
5.1.3 Spolupôsobenie konštrukcie s podložím 50
5.2 Globálna analýza 51
5.2.1 Účinky pretvorenia konštrukcie 51
5.2.2 Stabilita prútových konštrukcií 51
5.3 Imperfekcie 52
5.3.1 Zásady 52
5.3.2 Imperfekcie pre globálnu analýzu prútových konštrukcií 52
5.3.3 Imperfekcie pre analýzu stužujúcich systémov 56
5.3.4 Imperfekcie prútov 58
5.4 Metódy analýzy 58
5.4.1 Všeobecne 58
5.4.2 Pružnostná globálna analýza 59
5.4.3 Plasticitná globálna analýza 59
Kapitola 6 Medzné stavy únosnosti prvkov 59
6.1 Zásady 59
6.1.1 Všeobecne 59
6.1.2 Charakteristická hodnota pevnosti 59
6.1.3 Parciálne súčinitele spoľahlivosti 59
6.1.4 Klasifikácia prierezov 60
6.1.5 Odolnosť proti lokálnemu vydúvaniu 65
6.1.6 Zmäknutie oblastí HAZ priľahlých k zvarom 66
6.2 Odolnosť prierezov 69
6.2.1 Všeobecne 69
6.2.2 Charakteristiky prierezu 70
6.2.3 Ťah 71
6.2.4 Tlak 71
6.2.5 Ohybový moment 72
6.2.6 Šmyk 74
6.2.7 Krútenie 75
6.2.8 Ohyb a šmyk 76
6.2.9 Ohyb a osová sila 77
6.2.10 Ohyb, priečna a osová sila 78
6.2.11 Lokálna odolnosť steny 78
6.3 Vzperná odolnosť prútov 78
6.3.1 Tlačené prúty 78
6.3.2 Prúty namáhané ohýbom 82
6.3.3 Prúty namáhané ohybom a osovým tlakom 84
6.4 Členené prúty s konštantným prierezom 89
6.4.1 Všeobecne 89
6.4.2 Tlačené prúty s priehradovým spojením 91
6.4.3 Tlačené prúty s rámovými spojkami 92
6.4.4 Zložené členené prúty 94
6.5 Nevystužené steny namáhané v svojej rovine 95
6.5.1 Všeobecne 95
6.5.2 Odolnosť steny namáhanej rovnomerným tlakom 95
6.5.3 Odolnosť steny namáhanej momentom pôsobiacim v jej rovine 96
6.5.4 Odolnosť steny namáhanej nekonštantným priečnym alebo pozdĺžnym normálovým
napätím 97
6.5.5 Odolnosť šmykom namáhanej steny 97
6.5.6 Odolnosť steny pri kombinovanom namáhaní 98
6.6 Vystužená stena namáhaná v svojej rovine 98
6.6.1 Všeobecne 98
6.6.2 Vystužené steny namáhané rovnomerným tlakom 99
6.6.3 Vystužené steny namáhané momentom pôsobiacim v ich rovine 101
6.6.4 Vystužené steny s viacerými výstuhami namáhané premenným napätím
v pozdĺžnom smere 101
6.6.5 Vystužené steny s viacerými výstuhami namáhané šmykom 102
6.6.6 Kritické zaťaženie ortotropných stien 102
6.7 Plnostenné nosníky 105
6.7.1 Všeobecne 105
6.7.2 Odolnosť nosníkov namáhaných ohybom v rovine steny 106
6.7.3 Odolnosť nosníkov so stenou vystuženou pozdĺžnymi výstuhami 107
6.7.4 Odolnosť proti šmyku 108
6.7.5 Odolnosť proti priečnemu zaťaženiu 112
6.7.6 Interakcia 115
6.7.7 Výdúvanie steny vplyvom vybočenia pásnice 116
6.7.8 Výstuhy steny 116
6.8 Prúty so stenami z tvarovaného plechu 118
6.8.1 Ohybový moment odolnosti 118
6.8.2 Priečna sila odolnosti 118
Kapitola 7 Medzné stavy používateľnosti 119
7.1 Všeobecne 119
7.2 Medzné stavy používateľnosti budov 120
7.2.1 Zvislé priehyby 120
7.2.2 Vodorovné priehyby 120
7.2.3 Dynamické účinky 120
7.2.4 Výpočet pružných priehybov 120
Kapitola 8 Navrhovanie uzlov 121
8.1 Zásady navrhovania 121
8.1.1 Úvod 121
8.1.2 Pôsobiace sily a momenty 121
8.1.3 Odolnosť uzlov 121
8.1.4 Predpoklady návrhu 122
8.1.5 Výroba a zhotovovanie 122
8.2 Priesečníky skrutkových, nitových a zvarových uzlov 122
8.3 Šmykom namáhané uzly vystavené nárazom, vibráciám a/alebo striedavo protismerne
pôsobiacemu zaťaženiu 122
8.4 Klasifikácia spojov 123
8.5 Spoje zhotovené pomocou skrutiek, nitov a čapov 123
8.5.1 Rozmiestnenie dier na skrutky a nity 123
8.5.2 Oslabenie dierami pre spojovacie prostriedkami 126
8.5.3 Kategórie skrutkových spojov 127
8.5.4 Rozdelenie síl na spojovacie prostriedky 129
8.5.5 Návrhová odolnosť skrutiek 130
8.5.6 Návrhová odolnosť nitov** NÁRODNÁ POZNÁMKA. – hliníkových. 132
8.5.7 Zapustené skrutky a nity*** NÁRODNÁ POZNÁMKA. – oceľové.* 133
8.5.8 Duté nity a nity s tŕňom 133
8.5.9 Vysokopevné skrutky v spojoch odolných proti preklzu 133
8.5.10 Sily spôsobené páčením 135
8.5.11 Dlhé spoje 136
8.5.12 Jednostrižný preplátovaný spoj so spojovacími prostriedkami v jednom rade 136
8.5.13 Spojovacie prostriedky prechádzajúce cez vložky 136
8.5.14 Čapové spoje 137
8.6 Zvárané spoje 138
8.6.1 Všeobecne 138
8.6.2 Teplom ovplyvnená oblasť (HAZ) 139
8.6.3 Navrhovanie zvarových spojov 139
8.7 Hybridné spoje 145
8.8 Lepené spoje 146
8.9 Iné metódy spojovania 146
Príloha A (informatívna) – Diferenciácia spoľahlivosti 147
A.1 Úvod 147
A.2 Ustanovenia navrhovania na diferencovanie spoľahlivosti – úrovne kontroly navrhovania 147
A.3 Ustanovenia zhotovovania na diferencovanie spoľahlivosti – triedy zhotovovania 147
A.4 Rozhodujúce faktory na voľbu triedy zhotovovania 147
A.5 Určenie triedy zhotovovania 148
A.6 Miery využitia 149
Príloha B (normatívna) – Náhradný T-profil namáhaný ťahom 150
B.1 Všeobecné pravidlá na určenie odolnosti 150
B.2 Samostatné rady skrutiek, skupiny skrutiek a skupiny radov skrutiek 154
Príloha C (informatívna) – Výber materiálov 156
C.1 Všeobecne 156
C.2 Tvárnené výrobky 156
C.2.1 Tvárnené tepelne spracované zliatiny 156
C.2.2 Tvárnené tepelne nespracované zliatiny 159
C.3 Výrobky získané odlievaním 160
C.3.1 Všeobecne 160
C.3.2 Tepelne spracované liate zliatiny EN AC-42100, EN AC-42200, EN AC-43000
a EN AC-43300 160
C.3.3 Tepelne nespracované liate zliatiny EN AC-44200 a EN AC-51300 160
C.3.4 Špeciálne pravidlá návrhovania pre odliatky 160
C.4 Spojovacie prostriedky 162
C.4.1 Hliníkové skrutky 162
C.4.2 Hliníkové nity 162
Príloha D (informatívna) – Korózia a povrchová ochrana 163
D.1 Korózia hliníka pri pôsobení rôznych okolitých prostredí 163
D.2 Ratingy trvanlivosti hliníkových zliatin 163
D.3 Ochrana proti korózii 164
D.3.1 Všeobecne 164
D.3.2 Celková ochrana konštrukčného hliníka proti korózii 164
D.3.3 Hliník v kontakte s hliníkom a inými kovmi 165
D.3.4 Povrchy hliníka v kontakte s nekovovými materiálmi 166
Príloha E (informatívna) – Analytické modely pre závislosť napätie – pomerné predĺženie 170
E.1 Predmet prílohy 170
E.2 Analytické modely 170
E.2.1 Lineárne modely definované po úsekoch 170
E.2.2 Spojité modely 172
E.3 Približné určenie u 175
Príloha F (informatívna) – Správanie prierezov za medzou pružnosti 176
F.1 Všeobecne 176
F.2 Definícia medzných stavov prierezov 176
F.3 Klasifikácia prierezov podľa medzných stavov 176
F.4 Určenie medzného osového zaťaženia 177
F.5 Určenie medzného ohybového momentu 178
Príloha G (informatívna) – Rotačná kapacita 180
Príloha H (informatívna) – Metóda plastických kĺbov pre spojité nosníky 182
Príloha I (informatívna) – Klopenie nosníkov a strata stability tlačených prútov skrútením
alebo skrútením s ohybom 184
I.1 Pružný kritický moment a štíhlosť 184
I.1.1 Zásady 184
I.1.2 Všeobecný vzorec pre nosníky s konštantným prierezom symetrickým vzhľadom
na os najmenšej alebo najväčšej tuhosti 184
I.1.3 Nosníky s konštantnými prierezmi symetrickými k osi najväčšej tuhosti, bodovo symetrickými
a dvojosovo symetrickými 189
I.1.4 Konzoly s konštantným prierezom symetrickým k osi najmenšej tuhosti 189
I.2 Štíhlosť pre klopenie 192
I.3 Pružná kritická osová sila pre stratu stability skrútením a skrútením s ohybom 193
I.4 Štíhlosť pre stratu stability skrútením a skrútením s ohybom 195
Príloha J (informatívna) – Charakteristiky prierezov 200
J.1 Moment tuhosti vo voľnom krútení It 200
J.2 Poloha stredu šmyku S 200
J.3 Výsekový kvadratický moment Iw 200
J.4 Charakteristiky tenkostenných prierezov 204
J.5 Prierezové charakteristiky otvorených prierezov s vetvenou strednicou 206
J.6 Moment tuhosti vo voľnom krútení a stred šmyku prierezu s uzavretou časťou 206
Príloha K (informatívna) – Účinky ochabnutia šmykom pri navrhovaní prútov 207
K.1 Všeobecne 207
K.2 Spolupôsobiaca širka pre pružné ochabnutie šmykom 207
K.2.1 Súčiniteľ spolupôsobiacej šírky pre ochabnutie šmykom 207
K.2.2 Priebeh napätia pre ochabnutie šmykom 208
K.2.3 Účinky zaťaženia pôsobiaceho v rovine steny 209
K.3 Ochabnutie šmykom v medznom stave únosnosti 210
Príloha L (informatívna) – Klasifikácia uzlov 211
L.1 Všeobecne 211
L.2 Spoje plne dosahujúce charakteristiky prúta 212
L.3 Spoje čiastočne (neúplne) dosahujúce charakteristiky prúta 212
L.4 Klasifikácia podľa tuhosti 213
L.5 Klasifikácia podľa únosnosti 213
L.6 Klasifikácia podľa duktility 213
L.7 Všeobecné požiadavky na navrhovanie spojov 213
L.8 Požiadavky na spoje v prútových konštrukciách 213
L.8.1 Všeobecne 213
L.8.2 Nominálne kĺbové spoje 215
L.8.3 Momentové spoje 215
Príloha M (informatívna) – Lepené spoje 217
M.1 Všeobecne 217
M.2 Lepidlá 217
M.3 Navrhovanie lepených spojov 218
M.3.1 Všeobecne 218
M.3.2 Charakteristická pevnosť lepidiel 219
M.3.3 Návrhové šmykové napätie 219
M.4 Skúšky 219