SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1536
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1536


Označenie: STN EN 1536 zrušená
Slovenský názov: Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vŕtané pilóty
Anglický názov: Execution of special geotechnical work.Bored piles
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2011
Dátum zrušenia: 1. 11. 2015
Jazyk: SK
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 1002
Úroveň zapracovania: idt EN 1536:2010
Vestník: 03/11
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1536+A1:2015-11 (73 1002)
Nahradené normy: STN EN 1536:2003-06 (73 1002)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje všeobecné zásady výroby vŕtaných pilót.Obsah normy STN EN 1536
Predhovor 9
1 Predmet normy 10
2 Normatívne odkazy 15
3 Termíny a definície 16
4 Informácie potrebné na zhotovovanie vŕtaných pilót 20
4.1 Všeobecne 20
4.2 Špeciálne požiadavky 20
5 Geotechnický prieskum 21
5.1 Všeobecne 21
5.2 Špeciálne požiadavky 22
6 Materiál a výrobky 23
6.1 Zložky 23
6.1.1 Všeobecne 23
6.1.2 Bentonit 23
6.1.3 Polyméry 23
6.1.4 Cement 23
6.1.5 Kamenivo 24
6.1.6 Voda 24
6.1.7 Prímesi 24
6.1.8 Prísady 24
6.2 Pažiace suspenzie/výplach 24
6.2.1 Bentonitové suspenzie 24
6.2.2 Roztoky polymérov 25
6.3 Betón 26
6.3.1 Všeobecne 26
6.3.2 Kamenivo 26
6.3.3 Obsah cementu 26
6.3.4 Vodný súčiniteľ 27
6.3.5 Prísady 27
6.3.6 Čerstvý betón 27
6.3.7 Výroba betónu 28
6.3.8 Odber vzoriek a skúšanie na stavenisku 28
6.4 Injekčná zmes 29
6.5 Výstuž 29
6.6 Dodatočne vložené výrobky 30

7 Odporúčania pre navrhovanie 30
7.1 Všeobecne 30
7.2 Pilótové steny 31
7.3 Hĺbenie/ťažba zeminy 31
7.4 Betónové prefabrikáty 32
7.5 Výstuž 32
7.5.1 Všeobecne 32
7.5.2 Pozdĺžna výstuž 32
7.5.3 Priečna výstuž 33
7.6 Oceľové rúry a profily 33
7.7 Minimálne a nominálne krytie výstuže 34
8 Výroba 34
8.1 Výrobné tolerancie 34
8.1.1 Geometrické tolerancie 34
8.1.2 Výrobné tolerancie pre armokoše 36
8.1.3 Tolerancie pre odbúranie 36
8.2 Hĺbenie/ťažba zeminy 36
8.2.1 Všeobecne 36
8.2.2 Technológie vŕtania a vrtné nástroje 37
8.2.3 Pažené vrty 38
8.2.4 Vŕtanie s výplachom 39
8.2.5 Vŕtanie priebežným špirálovým vrtákom 40
8.2.6 Vŕtanie bez výplachu 41
8.2.7 Rozširovanie vrtov 41
8.3 Výstuž 41
8.3.1 Všeobecne 41
8.3.2 Spájanie výstuže 41
8.3.3 Ohýbanie výstuže 42
8.3.4 Výroba armokošov 42
8.3.5 Dištančné príložky 42
8.3.6 Zabudovanie výstuže 42
8.4 Betonáž a odbúranie konca pilóty 43
8.4.1 Všeobecne 43
8.4.2 Betonáž suchých vrtov 44
8.4.3 Betonáž pod vodou 44
8.4.4 Vyťahovanie pažníc 46
8.4.5 Trvalé pažnice alebo rúry 46
8.4.6 Betonáž pilót vyrábaných priebežným špirálovým vrtákom 46
8.4.7 Pilóty s oddelenou betonážou 47
8.4.8 Strata hĺbky ponorenia betónovacích rúr alebo pažníc 47
8.4.9 Pilóty s prefabrikátmi, oceľovými rúrami alebo profilmi 48
8.4.10 Vonkajšie injektovanie vŕtaných pilót 48
8.4.11 Odbúranie konca pilóty 49
8.5 Pilótové steny 49
9 Dozor, skúšanie a monitoring 49
9.1 Kontrola výstavby 49
9.2 Skúšky vŕtaných pilót 50
9.2.1 Všeobecne 51
9.2.2 Zaťažovacie skúšky pilót 51
9.2.3 Skúšky celistvosti 52
10 Záznamy 52
11 Špeciálne požiadavky 52
Príloha A (informatívna) – Slovník špeciálnych pojmov 56
Príloha B (informatívna) – Príklady obsahu a frekvencie monitorovania a skúšania 66
Príloha C (informatívna) − Záznamy vzoriek (formuláre) 70
Príloha D (informatívna) − Záväznosť ustanovení 77
Literatúra 83