SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 459-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 459-2


Označenie: STN EN 459-2 zrušená
Slovenský názov: Stavebné vápno. Časť 2: Skúšobné metódy
Anglický názov: Building lime.Part 2:Test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2011
Dátum zrušenia: 1. 10. 2021
Jazyk: SK
ICS: 91.100.10
Triediaci znak: 72 2200
Úroveň zapracovania: idt EN 459-2:2010
Vestník: 07/11
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *1 V 11/12
Nahradzujúce normy: STN EN 459-2:2021-10 (72 2200)
Nahradené normy: STN EN 459-2:2011-04 (72 2200)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma popisuje skúšobné metódy pre stavebné vápna, ktoré obsahuje EN 459-1:2010.Táto európska norma špecifikuje metódy na chemické analýzy a stanovenie fyzikálnych vlastností stavebných vápien.Obsah normy STN EN 459-2
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Odber vzoriek
3.1 Všeobecne
3.2 Odber vzoriek práškového materiálu
3.3 Odber vzoriek zrnitého materiálu
3.4 Odber vzoriek vápenného cesta a vápenného mlieka
3.5 Príprava vzoriek na skúšku
4 Všeobecné požiadavky na skúšanie
4.1 Počet skúšok
4.2 Opakovateľnosť a reprodukovateľnosť
4.3 Údaje o hmotnostiach, objemoch, faktoroch a výsledkoch
4.4 Slepé pokusy
4.5 Chemikálie
4.6 Vyhodnotenie výsledkov skúšok
5 Chemická analýza
5.1 Extrakcia s kyselinou chlorovodíkovou
5.2 Stanovenie oxidu vápenatého (CaO) a oxidu horečnatého (MgO)
5.3 Sírany (vyjadrené ako SO3)
5.4 Voľná voda
5.5 Gravimetrické stanovenie oxidu uhličitého (CO2) (referenčná metóda)
5.6 Volumetrické stanovenie oxidu uhličitého (CO2) (alternatívna metóda)
5.7 Strata žíhaním
5.8 Voľné vápno
6 Skúšky fyzikálnych vlastností
6.1 Veľkosť častíc suchým preosievaním
6.2 Veľkosť častíc vzdušným preosievaním
6.3 Sypná hmotnosť
6.4 Objemová stálosť
6.5 Čas tuhnutia
6.6 Reaktivita
6.7 Výdatnosť
6.8 Normová malta podľa hmotnostných podielov a potreba vody na hodnotu rozliatia a hodnotu penetrácie
6.9 Schopnosť zadržiavať vodu
6.10 Stanovenie obsahu vzduchu
6.11 Pevnosť v tlaku
Príloha A (informatívna) – Príklad vyhodnotenia sitového rozboru
Príloha B (informatívna) – Presnosť údajov pre skúšobné metódy
Literatúra