SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13241-1+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13241-1+A1


Označenie: STN EN 13241-1+A1 zrušená
Slovenský názov: Brány a vráta. Norma na výrobky. Časť 1: Výrobky bez požiadaviek na odolnosť proti ohňu a dymu (Konsolidovaný text)
Anglický názov: Industrial, commercial and garage doors and gates.Product standard.Part 1:Products without fire resistance or smoke control characteristics
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2011
Dátum zrušenia: 30. 6. 2018
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50, 91.090
Triediaci znak: 74 6610
Úroveň zapracovania: idt EN 13241-1:2003+A1:2011
Vestník: 09/11
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 5/12, 2/13, 6/12, 9/12, 6/15, 4/13,
Nariadenie vlády: 436/2008 194/2005 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13241+A2:2017-03 (74 6610)
Nahradené normy: STN EN 13241-1:2004-07 (74 6610)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tato európska norma stanovuje bezpečnostné a funkčné požiadavky na brány a vráta určené na montáž do oblastí s pohybom osôb, pre ktoré je hlavným určeným použitím zaistiť bezpečný vstup tovaru a nákladných áut sprevádzaných alebo riadených osobami v priemyselných, obchodných alebo obytných priestoroch.Tato európska norma zahŕňa aj brány a vráta do objektov občianskej vybavenosti, ako navíjacie brány a vráta z lamiel a navíjacie mreže používané v maloobchodných priestoroch, ktoré prevažne umožňujú skôr vstup osôb ako nákladných áut alebo tovaru.Tieto brány a vráta môžu obsahovať dvere zabudované v krídle brán a vrát, ktoré sú tiež zahrnuté v tejto európskej norme.Tieto zariadenia možno ovládať ručne alebo mechanicky.Táto európska norma nezahŕňa prevádzku v prostrediach, kde sú elektromagnetické poruchy v rozsahu špecifikovanom v EN 61000-6-3.Obsah normy STN EN 13241-1+A1
Národný predhovor
Citované normy
Predhovor
Úvod
1 Predmet normy
1.1 Všeobecne
1.2 Výnimky
1.3 Špecifické použitie
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Požiadavky
4.1 Všeobecne
4.2 Mechanické vlastnosti
4.2.1 Všeobecne
4.2.2 Sila na ručné ovládanie
4.2.3 Mechanická odolnosť
4.2.4 Mechanická trvanlivosť
4.2.5 Geometria zasklievacích/sklenených súčastí
4.2.6 Ochrana proti porezaniu
4.2.7 Ochrana proti zakopnutiu
4.2.8 Bezpečnosť otvorov
4.2.9 Únik nebezpečných látok
4.3 Mechanický pohon
4.3.1 Všeobecne
4.3.2 Ochrana proti rozdrveniu, strihu a vtiahnutiu
4.3.3 Ovládacie sily
4.3.4 Elektrická bezpečnosť
4.3.5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
4.3.6 Alternatívne požiadavky
4.3.7 Úprava ručne ovládaných brán a vrát
4.4 Doplnkové požiadavky na špecifické funkčné charakteristiky
4.4.1 Všeobecne
4.4.2 Vodotesnosť
4.4.3 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom
4.4.4 Vzduchová nepriezvučnosť
4.4.5 Súčiniteľ prechodu tepla
4.4.6 Prievzdušnosť
4.4.7 Trvanlivosť funkčných charakteristík
4.5 Návody na montáž, prevádzku a údržbu
5 Označenie a značenie štítkom
6 Hodnotenie zhody
6.1 Všeobecne
6.2 Počiatočná skúška typu
6.3 Skúška na mieste
6.4 Vnútropodniková kontrola výroby
Príloha A (informatívna) – Formulár na označovanie a klasifikáciu funkčných charakteristík
Príloha B (normatívna) – Postup pri stanovení hodnôt súčiniteľa prestupu tepla
B.1 Úvod
B.2 Postup
Príloha C (informatívna) – Súčiniteľ bezpečnosti uvažovaný pri návrhu brán a vrát s rešpektovaním ich odolnosti proti vetru
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah tejto európskej normy k smernici ES o stavebných výrobkoch
ZA.1 Ustanovenia tejto európskej normy, vyjadrujúce ustanovenia smernice ES o stavebných výrobkoch
ZA.2 Postupy preukazovania zhody brán a vrát
ZA.2.1 Všeobecne
ZA.2.2 Postup podľa systému 3
ZA.3 Označovanie CE a etiketovanie
Príloha ZB (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami smernice 2006/42/ES
Príloha ZC (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami smernice 2004/108/ES
Literatúra
Národná príloha NA (informatívna)
NA 1 Klasifikácia podľa vodotesnosti
NA 2 Klasifikácia podľa odolnosti proti zaťaženiu vetrom
NA 3 Klasifikácia podľa tepelného odporu
NA 4 Klasifikácia podľa vzduchovej nepriezvučnosti
NA 5 Klasifikácia podľa prievzdušnosti
NA 6 Klasifikácia podľa mechanickej trvanlivosti
NA 7 Informácie o charakteristikách
Sprievodný technický list výrobku