SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 88-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 88-1


Označenie: STN EN 88-1 zrušená
Slovenský názov: Regulátory tlaku plynu a súvisiace bezpečnostné zariadenia určené pre spotrebiče na plynné palivá. Časť 1: Regulátory tlaku plynu na vstupný tlak do 50 kPa vrátane
Anglický názov: Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances.Part 1:Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50 kPa
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2011
Dátum zrušenia: 1. 10. 2016
Jazyk: SK
ICS: 23.060.40
Triediaci znak: 06 1021
Úroveň zapracovania: idt EN 88-1:2011
Vestník: 11/11
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 88-1+A1:2016-10 (06 1021)
Nahradené normy: STN EN 88-1:2011-09 (06 1021), STN EN 12067-1:2001-08 (06 1809), STN EN 12078:2002-01 (06 1810)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na bezpečnosť, konštrukčné a prevádzkové vlastnosti regulátorov tlaku a pneumatických pomerových regulátorov zmesi plynné palivo/vzduch (nulové regulátory sa považujú za osobitný typ pneumatických pomerových regulátorov zmesi plynné palivo/vzduch), určených pre horáky na plynné palivá, spotrebiče na plynné palivá a na podobné účely (ďalej len regulátory tlaku).Obsah normy STN EN 88-1
Národný predhovor
Citované normy
Súvisiace právne predpisy
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Rozdelenie
4.1 Triedy ovládacích zariadení
4.2 Skupiny ovládacích zariadení
4.3 Triedy ovládacích funkcií
5 Jednotky merania a skúšobné podmienky
6 Konštrukčné požiadavky
6.1 Všeobecne
6.2 Mechanické časti ovládacích zariadení
6.2.1 Vzhľad
6.2.2 Otvory
6.2.3 Odvzdušňovacie otvory
6.2.4 Skúška tesnosti odvzdušňovacích otvorov
6.2.5 Skrutkové spojenia
6.2.6 Spojovacie prostriedky
6.2.7 Pohyblivé časti
6.2.8 Krycie viečka
6.2.9 Demontáž a opätovná montáž
6.2.101 Nastavenia
6.2.102 Odolnosť proti tlaku
6.2.103 Zablokovanie kanálov a otvorov
6.2.104 Prípojky signálnych rúrok
6.3 Materiály
6.3.1 Všeobecné materiálové požiadavky
6.3.2 Teleso
6.3.3 Skúška tesnosti telesa po demontáži nekovových častí
6.3.4 Zliatiny zinku
6.3.5 Pružiny poskytujúce uzatváraciu a/alebo tesniacu silu
6.3.6 Odolnosť proti korózii a ochrana povrchu
6.3.7 Impregnácia
6.3.8 Upchávkové tesnenia pohyblivých časti
6.4 Prípojky plynného paliva
6.4.1 Príprava prípojok
6.4.2 Veľkosť prípojok
6.4.3 Závity
6.4.4 Skrutkové spoje
6.4.5 Príruby
6.4.6 Tlakové prípojky
6.4.7 Sondy na meranie tlaku
6.4.8 Palivové filtre
6.5 Elektronické časti ovládacieho zariadenia
6.6 Ochrana pred vnútornými poruchovými stavmi z dôvodu funkčnej bezpečnosti
7 Prevádzkové požiadavky
7.1 Všeobecne
7.2 Tesnosť
7.3 Skúška tesnosti
7.3.1 Všeobecne
7.3.2 Vonkajšia tesnosť
7.3.3 Vnútorná tesnosť
7.3.101 Vonkajšia tesnosť úsekov na prenos signálu
7.4 Krútenie a ohyb
7.5 Skúšky krútiacim a ohybovým momentom
7.6 Menovitý prietok
7.7 Skúška menovitým prietokom
7.7.1 Skúšobné zariadenie
7.7.2 Skúšobný postup
7.7.3 Prepočet prietoku
7.8 Odolnosť (dlhodobá prevádzková spôsobilosť)
7.9 Skúšky prevádzkovej spôsobilosti elektronických ovládacích zariadení
7.10 Dlhodobá prevádzková spôsobilosť elektronických ovládacích zariadení
7.101 Prevádzka regulátora tlaku
7.101.1 Všeobecne
7.101.2 Všeobecný skúšobný postup
7.101.3 Prevádzka regulátora triedy A
7.101.4 Prevádzka regulátora triedy B
7.101.5 Prevádzka regulátora triedy C
7.101.6 Dlhodobá prevádzková spôsobilosť
7.101.7 Uzatvárací tlak
7.101.8 Požiadavka na regulátory tlaku vyradené z prevádzky
7.101.9 Skúška pri regulátoroch tlaku vyradených z prevádzky
7.102 Prevádzka pneumatického pomerového regulátora zmesi plynné palivo/vzduch
7.102.1 Všeobecne
7.102.2 Všeobecný skúšobný postup
7.102.3 Prevádzkové vlastnosti regulácie a stabilita
7.102.4 Čas ustálenia
7.102.5 Nastavenie pomeru zmesi plynné palivo/vzduch
7.102.6 Nastavenie odchýlky
7.102.7 Dlhodobá prevádzková spôsobilosť
8 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)/Elektrické požiadavky
8.1 Ochrana proti vplyvom prostredia
8.2 Zmeny napájacieho napätia pri hodnotách nižších ako 85 % menovitého napätia
8.3 Krátkodobé prerušenia a poklesy napätia
8.4 Zmeny napájacieho kmitočtu
8.5 Rázový impulz – skúška odolnosti
8.6 Rýchle elektrické prechodové javy/skupiny impulzov
8.7 Odolnosť proti rušeniu šírenému vedením
8.8 Odolnosť proti vyžarovaným poliam
8.9 Elektrostatické výboje – skúška odolnosti
8.10 Magnetické pole napájacieho kmitočtu – skúška odolnosti
8.11 Elektrické požiadavky
8.11.1 Všeobecne
8.11.2 Elektrické zariadenie
9 Označovanie, montážne a prevádzkové pokyny
9.1 Označovanie
9.2 Montážne a prevádzkové pokyny (Návod na montáž a návod na obsluhu)
9.3 Upozornenie
Príloha A (informatívna) – Podmienky používania prípojok plynného paliva v rozličných krajinách
Príloha B (informatívna) – Skúška tesnosti – metóda meraním objemu
Príloha C (informatívna) – Skúška tesnosti – metóda meraním poklesu tlaku
Príloha D (normatívna) – Výpočet úniku vzduchu z poklesu tlaku
Príloha E (normatívna) – Spôsoby poruchových stavov elektrických/elektronických súčastí
Príloha F (normatívna) – Doplnkové požiadavky na bezpečnostné príslušenstvo a tlakové
príslušenstvo definované v smernici 97/23/ES
Príloha G (informatívna) – Materiály častí vystavených tlaku
Príloha H (informatívna) – Doplnkové materiály častí vystavených tlaku
Príloha I (normatívna) – Požiadavky na ovládacie zariadenia horákov a spotrebičov na plynné palivá napájaných jednosmerným prúdom
Príloha AA (informatívna) – Charakteristické regulátory tlaku a súčasti regulátorov tlaku
Príloha BB (informatívna) – Súhrn požiadaviek a skúšobných podmienok (uvedených v kapitole) a príklady výkonových kriviek regulátorov tlaku
Príloha ZA (informatívna) – Vzťah medzi touto európskou normou a základnými požiadavkami smernice 2009/142/EC týkajúcej sa spotrebičov plynných palív
Literatúra
Obrázky
Obrázok 1A – Skoková charakteristika prenosového prvku
Obrázok 2A – Skúšobné zariadenie na meranie prevádzkových charakteristík regulátora
Obrázok 3A – Funkcia znázorňujúca závislosť p od menovitého objemového prietoku
Obrázok AA.1 – Schematicky znázornené typy regulátorov na konštantné nastavenie tlaku
Obrázok BB.1 – Príklad regulátora triedy A vrátane kolísania maximálneho výstupného tlaku pri nastavení výstupného tlaku p2s na konštantnej hodnote a
uzatváracom tlaku p2f vrátane typických výsledkov
Obrázok BB.2 – Príklad regulátora triedy A vrátane kolísania maximálneho výstupného tlaku pri variabilnom nastavení výstupných tlakov p2smin, p2smax
a uzatváracích tlakoch p2fmin, p2fmax vrátane typických výsledkov
Obrázok BB.3 – Príklad regulátora triedy A vrátane kolísania maximálneho výstupného tlaku pri nastavení výstupného tlaku p2s na konštantnej hodnote
vrátane typických výsledkov
Obrázok BB.4 – Príklad regulátora triedy B vrátane kolísania maximálneho výstupného tlaku pri nastavení výstupného tlaku p2s na konštantnej hodnote
vrátane typických výsledkov
Obrázok BB.5 – Príklad regulátora triedy C vrátane kolísania maximálneho výstupného tlaku pri nastavení výstupného tlaku p2s na konštantnej hodnote
vrátane typických výsledkov
Tabuľky
Tabuľka 1A – Tlak plynu na vstupe do regulátora
Tabuľka 2A – Odchýlka výstupného tlaku od nastavenej hodnoty výstupného tlaku p2s
Tabuľka 3 – Skúšobný postup pri prevádzkových vlastnostiach regulácie
Tabuľka BB.1 – Súhrn požiadaviek na regulátory tlaku
Tabuľka BB.2 – Skúšobný postup
Tabuľka ZA.1 – Vzťah medzi touto európskou normou a smernicou 2009/142/EC týkajúcej sa spotrebičov plynných palív