SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13791
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13791


Označenie: STN EN 13791 zrušená
Slovenský názov: Stanovenie pevnosti betónu v tlaku v konštrukciách a v betónových prefabrikátoch
Anglický názov: Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2012
Dátum zrušenia: 1. 3. 2020
Jazyk: SK
ICS: 91.080.40
Triediaci znak: 73 2012
Úroveň zapracovania: idt EN 13791:2007
Vestník: 12/11
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13791:2020-03 (73 2012)
Nahradené normy: STN EN 13791:2007-07 (73 2012)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma:stanovuje metódy a postupy na posúdenie pevnosti betónu v tlaku v konštrukciách a betónových prefabrikátoch;poskytuje zásady a návody na stanovenie vzťahu medzi výsledkami skúšok z nepriamych skúšobných metód a pevnosti zistenej na jadrách vyvŕtaných z konštrukcie;poskytuje návody na posúdenie pevnosti betónu v tlaku v konštrukciách alebo betónových prefabrikátoch nepriamymi alebo kombinovanými metódami.Obsah normy STN EN 13791
Národný predhovor
Citované normy
Súvisiace právne predpisy
Predhovor
Úvod
1 Predmet
2 Normatívne odkazy
3 Termíny a definície
4 Značky a skratky
5 Pravidlá
6 Charakteristická pevnosť betónu v tlaku v konštrukcii vo vzťahu k pevnostnej triede v tlaku
7 Hodnotenie charakteristickej pevnosti betónu v tlaku v konštrukcii skúšaním jadrových vývrtov
7.1 Skúšobné telesá
7.2 Počet skúšobných telies
7.3 Hodnotenie
7.3.1 Všeobecne
7.3.2 Postup A
7.3.3 Postup B
8 Hodnotenie charakteristickej pevnosti betónu v tlaku v konštrukcii pomocou nepriamych metód
8.1 Všeobecne
8.1.1 Metódy
8.1.2 Alternatíva 1 – Priama korelácia s jadrovými vývrtmi
8.1.3 Alternatíva 2 – Kalibrácia s jadrovými vývrtmi pre limitovaný rozsah pevnosti použitím stanoveného vzťahu
8.2 Nepriame skúšky korelované s pevnosťou betónu v tlaku v konštrukcii (Alternatíva 1)
8.2.1 Aplikácia
8.2.2 Skúšobný posup
8.2.3 Stanovenie vzťahu medzi výsledkom skúšky a pevnosti betónu v tlaku v konštrukcii
8.2.4 Hodnotenie pevnosti betónu v tlaku v konštrukcii
8.3 Použitie vzťahu určeného z limitovaného počtu jadrových vývrtov a základnej krivky (Alternatíva 2)
8.3.1 Všeobecne
8.3.2 Skúšanie
8.3.3 Skúšobný postup
8.3.4 Platnosť vzťahov
8.3.5 Odhad pevnosti betónu v tlaku v konštrukcii
8.4 Kombinácia výsledkov skúšky pevnosti betónu v tlaku v konštrukcii pomocou rôznych skúšobných metód
9 Hodnotenie v prípadoch, kde existuje pochybnosť o zhode betónu vychádzajúcich z normových skúšok
10 Hodnotiaca správa
Príloha A (informatívna) – Faktory ovplyvňujúce pevnosť jadrových vývrtov
A.1 Všeobecne
A.2 Vlastnosti betónu
A.2.1 Obsah vlhkosti
A.2.2 Pórovitosť
A.2.3 Smer zhutnenia betónu
A.2.4 Nedostatky v štruktúre
A.3 Variabilita výsledkov skúšania
A.3.1 Priemer jadrového vývrtu
A.3.2 Pomer dĺžka/priemer
A.3.3 Rovinnosť koncových plôch
A.3.4 Úprava koncových plôch
A.3.5 Vplyv spôsobu vŕtania
A.3.6 Vystuženie
Príloha B (informatívna) – Faktory ovplyvňujúce výsledky nepriamych skúšobných metód
B.1 Skúšky odrazovým tvrdomerom
B.2 Merania rýchlosti šírenia ultrazvukového impulzu
B.3 Stanovenie odtrhovej sily
Príloha C (informatívna) – Zásady týkajúce sa vzťahu pevnosti betónu v tlaku v konštrukcií a pevnosti betónu v tlaku normových skúšobných telies
Príloha D (informatívna) – Návody na plánovanie, odoberanie vzoriek a vyhodnotenie skúšobných výsledkov pri zisťovaní pevnosti betónu v tlaku v
konštrukcii
D.1 Plánovanie
D.2 Odoberanie vzoriek
D.3 Skúšobný program
D.4 Hodnotenie
Literatúra
Tabuľka 1 – Minimálna charakteristická pevnosť betónu v tlaku v konštrukcii pre pevnostné triedy v tlaku podľa EN 206-1
Tabuľka 2 – Medza k spojená s malým počtom skúšobných výsledkov
Tabuľka 3 – koeficient k1, závislý od počtu spárovaných výsledkov
Obrázok 1 – Zásada na získanie vzťahu medzi pevnosťou betónu v tlaku v konštrukcii a údajmi z nepriamej skúšobnej metódy
Obrázok 2 – Základná krivka pre skúšku odrazovým tvrdomerom
Obrázok 3 – Základná krivka pre skúšku rýchlosti šírenia ultrazvukovým impulzom
Obrázok 4 – Základná krivka pre odtrhovú skúšku