SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14490
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14490Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14490
Slovenský názov: Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Klincovanie zemín
Anglický názov: Execution of special geotechnical works.Soil nailing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2012
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 1025
Úroveň zapracovania: idt EN 14490:2010
Vestník: 01/12
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14490:2010-12 (73 1025)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma ustanovuje všeobecné zásady na zhotovovanie, skúšanie a monitoring klincovanej zeminy.Obsah normy STN EN 14490
Národný predhovor
Citované normy
Predhovor
1 Predmet normy
2 Normatívne odkazy
3 Termíny, definície a symboly
4 Informácie potrebné na zhotovovanie
4.1 Všeobecne
4.2 Špecifické požiadavky
5 Geotechnický prieskum
5.1 Všeobecne
5.2 Špeciálne požiadavky/Osobitné hľadiská klincovania zemín
6 Materiály a výrobky
6.1 Všeobecne
6.2 Systémy klincovania zemín
6.3 Obkladové systémy
6.4 Drenážne systémy
7 Odporúčania pre navrhovanie
7.1 Všeobecne
7.2 Výstup návrhu
7.3 Zmeny návrhu
8 Zhotovovanie
8.1 Všeobecne
8.2 Predbežné práce
8.3 Výkop/príprava líca
8.4 Inštalovanie klincov
8.5 Drenážne systémy
8.6 Inštalovanie obkladu a spojenie s hlavou klincov
9 Dozor, skúšanie a monitoring
9.1 Všeobecne
9.2 Kontrola zhotovovania
9.3 Skúšanie
9.4 Monitoring počas výstavby
9.5 Opatrenia na zabezpečenie dlhodobého monitoringu
10 Záznamy
11 Špeciálne požiadavky
11.1 Všeobecne
11.2 Hluk
11.3 Environmentálne škody
Príloha A (informatívna) – Praktické hľadiská klincovania zemín
Príloha B (informatívna) – Návrhové hľadiská
Príloha C (informatívna) – Skúšanie systémov klincovanej zeminy
Príloha D (informatívna) – Záväznosť ustanovení
Literatúra
Tabuľka 1 – Definícia zaťažovacích skúšok klincov
Tabuľka 2 – Návrh frekvencie zaťažovacích skúšok klincov na základe hustoty klincov a geotechnickej kategórie konštrukcie
Obrázok A.1 – Zabezpečenie stability výkopov použitím klincovania zemín
Obrázok A.2 – Zabezpečovacie operácie pri tunelovaní s použitím klincovania zeminy
Obrázok A.3 – Typické poradie pri výkope a inštalácii klincov
Obrázok A.4 – Rozsiahly výkop s tvarovaním lavičky a líca pre N-tý rad klincov
Obrázok A.5 – Typické zložky systému klincovanej zeminy,predvŕtané a injektované s pevným/poddajným obkladom
Obrázok A.6 – Zhotovenie tvrdého obkladu z betónu (striekaného, umiestneného alebo prefabrikovaného)
Obrázok A.7 – Spevnenie existujúcej opornej konštrukcie
Obrázok A.8 – Drôtená sieťovina
Obrázok A.9 – S doskami a bez dosiek na hlave klincov
Obrázok A.10 – Príklad obkladu s nosnou platňou a podpornou geomrežou s doplnkovým bunkovým obkladom pre ornicu
Obrázok A.11 – Príklad protikoróznej ochrany s použitím vlnitého plastického potrubia a detail hlavy v podmienkach agresívneho prostredia
Obrázok A.12 – Priekopa nad konštrukciou klincovanej zeminy odvádzajúca vodu na strany svahu
Obrázok A.13 – Povrchová drenáž nad klincovanou konštrukciou (napr v prípade vrstvy vody) (napr drény Y)
Obrázok A.14 – Zachytávanie presakujúcej vody
Obrázok A.15 – Tvrdé a nepriepustné povrchové úpravy
Obrázok A.16 – Podpovrchová drenáž
Obrázok B.1 – Analýza medzného stavu rovnováhy konštrukcie klincovanej zeminy
Tabuľka B.1 – Klasifikácia podmienok v zemine
Tabuľka B.2 – Všeobecné metódy stanovenia korozívneho pôsobenia
Tabuľka B.3 – Odhadovaná strata hrúbky ocele (v mm) spôsobená koróziou (úplná redukcia priemeru alebo hrúbky zohľadňujúca obidve strany)
Tabuľka B.4 – Návod na minimálnu maltovú ochranu kovových častí vo vrtoch v závislosti od podmienok v zemine a prevádzkovej životnosti
Obrázok C.1 – Schematické usporiadanie skúšobného systému klinca
Tabuľka C.1 – Odporúčané kritériá pre statické zaťažovacie skúšky zemných klincov